Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad årsredovisning Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: D-utskottet
Datum: 13 november 2001, omarbetad enligt AU:s riktlinjer 18 november 2001.


Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad årsredovisning

Bakgrund
Amnesty kommer att tillämpa nya årsredovisningslagen vid sitt nästa årsboklsut vilket innebär att uppställningsformen för balans- och resultaträkning kommer att se annorlunda ut. FRII har utarbetat två modeller för en resultaträkning som följer nya årsredovisningslagen, en funktionsindelad och en kostnadsslagsindelad. FRII:s förslag är anpassat till insamlingsorganisationer.

Frågan är vilken modell Amnesty skall välja.

FRII:s förslag 1. Funktionsindelad resultaträkning
I denna modell delas kostnaderna in efter vad de används till. Lönekostnader kan alltså vara ändamålskostnad likväl som insamlingskostnad beroende på vilket arbete som utförs.

+Verksamhetsintäkter
-Ändamålskosntader
-Insamlingskostnader
-Administrationskostnader

Resultat

FRII:s förslag 2. Kostnadsslagsindelad resultaträkning
I denna modell delas kostnaderna upp efter vad de konkret består i, exempelvis redovisas alla personalkostnader under en rubrik. Någon ytterligare uppdelning på kostnadsslag än den som framgår nedan skall ej göras.

+Verksamhetsintäkter

-Handelsvaror
-Övriga externa kostnader
-Personalkostnader
-Avskrivningar

RESULTAT


Amnestys modell fram till 2001
+Medlemsavgifter
+Försäljning
+Gåvor

-Avgift och bidrag till internationella rörelsen
-Personalkostnader
-Lokalhyror
-Kontorskostnader
-Kontors- o försäljningsmaterial
-Köpta tjänster
-Resor
-Porto
-Tryckning
-Föreningsavgifter

RESULTAT


Val av modell
Om Amnesty väljer en funktionsindelad årsredovisning blir det enkelt att jämföra våra insamlings- och administrationskostnader med andra ideella organisationers. Det finns en risk att jämförelserna inte blir helt rättvisa. Insamlingskostnaderna borde kunna hållas nere om en organsiation får stora statsbidrag. Det kan också finnas stordriftsfördelar vid insamling som gör att organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen kan hålla nere sina insamlingskostnader. Det stora frivilligarbete som utförs inom Amnesty framgår inte av resultaträkningen. Slutligen så kan olika organisationer ha olika åsikter om vad som är administrationskostnader och vad som är ändamålskostnader.

Genom att välja den funktionsindelade årsredovisningen öppnar vi oss således för jämförelser som inte behöver vara helt rättvisa. Amnesty uppfyller dock alla de krav som Stiftelsen för Insamlingskontroll ställer på en insamlingsorgansiation med 90-konto. Denna modell rekommenderas också av FRII

Nackdelarna med den kostnadsslagsindelade modellen är att den inte säger så mycket om Amnestys verksamhet, läsaren får inte veta om insamlade medel används för ändamålet. Om vi väljer denna modell kan vi ge läsaren intryck av att Amnesty försöker dölja sina insamlingskostnader, särskilt som övriga insamlingsorganisationer sannolikt lär välja den funktionsindelade modellen.


Förslag till beslut

att Amnesty ska använda den funktionsindelade modellen.