Budget 2002 - beslutsdel Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 4 december 2001Budget 2002 - beslutsdel

Inledning
Bifogat finns styrelsens budgetförslag för 2002 som antogs vid styrelsemötet den 22 - 23 september 2001. En justering kan komma att göras med anledning av budgetmötet, se nedan.

Tillkommande del med anledning av budgetmötet
Gåva från Lundagruppen
I samband med budgetmötet framkom att Lundagruppen är villig att skänka 900 tkr till sektionen. Gåvan skall täcka lönekostnaderna för en anställd på aktivistcentret i Malmö. Lundagruppens vilkor för gåvan är att personen blir formellt anställd av sektionen och att all personaladministration sköts av sektionen.

Av protokoll från Lundaavdelningens stormöte 2001-11-05 framgår att man beslutat betala lön i två år till anställd på distriktets aktivistcentrum i Malmö, för detta har 800 tkr avsatts. Därutöver tillkommer 100 tkr för renovering av och utrustning till aktivistcentret.

Problemställning
Betalas hela gåvan 2002 måste den sannolikt intäktsföras samma år trots att kostnaderna knutna till gåvan även kommer 2003 och 2004. Om vi intäktsför gåvan 2002 kommer detta år visa ett överskott (allt annat lika) budget 2003 och 2004 kommer däremot att underbalanseras (allt annat lika). Även om vi visar ett överskott 2002 kommer det sannolikt inte att accepteras att sektionen visar ett budgeterat underskott 2003 och 2004.

Förslag till lösning
En uppskattad löne- och rekryteringskostnad om 340 000 kr läggs till personalkostnader i budgeten för 2002. Lönekostnaden är beräknad på en heltidstjänst (inkl arbetsgivaravgifter och pensionskostnad) och att tjänsten tillsätts i mars. I rekryteringskostnaden om 8 tkr ingår främst resor mellan Stockholm och Skåne. ADBbudgeten förstärks med 15 000 kr vilket avser kostnader för ADBstöd och ADButrustning. Kostnader för kontorsinventarier etc bekostas direkt av Skåne/Blekingedistriktet.

Intäktsbudgeten 2002 ökas med 355 000 kr vilket motsvarar detta års gåva från Lund.

Kvarvarande del av gåvan lämnar Lundagruppen 2003 och 2004. Gåvorna motsvarar då i huvudsak lönekostnaderna för dessa år.

Fördelen med denna lösning är att sektionens budget inte behöver över- eller underbalanseras. Tony Öhrling kassör i distrikt Skåne/Blekinge har inget emot att det hela löses på det här sättet. Detta upplägg överensstämmer med hur kostnaden för den av sektionen anställde regionsamordnaren i Göteborg hanteras. Dennes lön går in som en lönekostnad i sektionens budget, i detta fall finns dock inga intäkter knutna till regionsamordnarens lönekostnad.


Disponibel budgetdel efter beslut i december
Enligt styrelsens förslag till programbudgeten uppgår disponibelt för beslut i december till 12 952 tkr.


Förslag till beslut
Sekretariatet föreslår styrelsen besluta

att anta den budget som lades fram vid budgetmötet som sin definitiva med följande justeringar
- intäktsbudgeten ökas med 355 000 kr till 40 355 000 kr
- kostnadsbudgeten ökas med 355 000 kr till 40 355 000 kr, ökningen avser personalkostnader +340 000 kr och ADB +15 000 kr samt

att december månads disponibla del 1 och 2 antas.