Protokoll från sektionens budgetmöte den 10 november 2001 - ojusterat Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Protokoll från sektionens budgetmöte den 10 november 2001 (ojusterat)

Inledning

1. Välkomsthälsning
Mötet öppnas av sektionens kassör, Henrik Zetterquist, som hälsar mötesdeltagarna välkomna. Han framför också en hälsning från sektionens generalsekreterare, Carl Söderbergh som för närvarande är i Dubai efter sin resa i Pakistan.

2. Val av mötesordförande, -sekreterare och justerare
Till mötesordförande väljs Gabi Björsson.
Gabi tackar för förtroendet och meddelar att detta är sista gången hon kommer sitta som ordförande på ett budgetmöte. Kattis Hellström väljs till mötessekreterare och Ingrid Telléus väljs till justerare.

Gabi Björsson redogör för budgetmötets funktion i organisationen. Medlemsinflytandet över budgetprocessen ökar då distriktsombuden är representerade på budgetmötet. Mötet är rådgivande. Styrelsen kan ställa sig bakom rekommendationerna, eller lägga andra förslag. Budgetmötet är ej bindande.

3. Fastställande av dagordning och ett tidsschema
Dagordningen godkänns med ändringar som framgår av protokollet.

4. Presentation av mötesdeltagarna
Enligt bifogad deltagarförteckning.


Presentation av verksamhet/budget
5. Den svenska sektionens utveckling och status
Jörgen Persson, sektionens ekonomiansvarige, inleder med att presentera intäktsprognosen för 2001 och gör en jämförelse med budget. Totalt bedöms 2001 års intäkter understiga budget med 4 700 tkr. Framförallt har medlemsavgifterna samt gåvor och bidrag givit sämre resultat än beräknat. Human- och Hjälpfonden per oktober bedöms också understiga budget med 2 161 tkr. Spontana gåvor samt Autogiro beräknas dock överträffa budget.

Kostnadsprognosen för 2001 beräknas bli 42 400 tkr, vilket är en besparing på 1 500 tkr. Främst är det personalkostnaderna som understiger budget, ett resultat av att ett flertal tjänster har varit vakanta under året.

Jörgen Persson presenterar diagram över sektionens intäkter 1998 – 2001, Humanfonden och sektionens reserver.

6. Amnestyfonden informerar om sin budget
Carlos Figueredo och Mattias Rensfelt från Amnestyfonden presenterar ett nytt projekt som Amnestyfonden skall initiera 2002, kallat ”Amnestyguard”. Projektet kommer kosta 1 250 tkr och intäkterna beräknas bli 660 tkr det första året. Nästföljande år beräknas intäkterna bli större. Amnestyfonden står för kostnaden av projektet och Svenska sektionen går in med en garanti om intäkterna blir lägre än beräknat. Sektionen bidrar även med sitt medlemsregister för projektets genomförande.

Tony Öhrling frågar om sektionens intäkter kommer att minska under projektets gång, då medlemmarna uppmanas stödja Amnestyfonden. Carlos Figueredo och Henrik Zetterquist svarar att ”Amnestyguard” leder till ökat ”givande” vilket gagnar såväl Amnestyfonden som sektionen. Är gåvan över 150 kr går pengarna till Amnestyfonden, medan lägre summor tillfaller sektionen. På detta svarar Tony Öhrling att konceptet varit oklart och efterlyser en förklarande text till budgetunderlaget.

Mattias Rensfelt redovisar övriga delar av Amnestyfondens budget. Insamlingsintäkterna har inte ökat i någon hög grad vilket beror på att ”Amnestyguard-projektet” tagit resurser i anspråk. Biståndskostnaden för år 2002 beräknas bli 538 tkr jämfört med 4 000 tkr år 2001. Jan Nygren från Granskningskommittén menar att hela 2001 års budget borde funnits med i underlaget som jämförelsestatistik för budgetmötet.


7. Kassören presenterar budgetförslag 2002 och 2003
Henrik Zetterquist redogör för sektionens minskade intäkter. Intäkterna från medlemsavgifterna har blivit lägre då sektionen tappar medlemmar. Vidare har en stor gåvogivare, Hörbygruppens ”Handlingen” inte samlat in lika mycket pengar som tidigare. Anledning är att Hörbygruppen varit involverat i ett husköp under 2001. Humanfonden har gått sämre än budgeterat vilket beror på den kraftiga börsnedgången under året. Dessa faktorer har föranlett styrelsen att minska 2002 års programkostnader då detta kan göras med kort varsel, till skillnad från att minska fasta kostnader. Svenska sektionens bidrag till den internationella rörelsen är högre 2002 än tidigare, då summan beräknats på 1999 års utfall. Styrelsen vill även se över möjligheten att minska sektionens fasta kostnader för 2003 och har därför tillsatt en grupp bestående av kassören, ekonomiansvarig och kontorschefen.

Henrik Zetterquist presenterar budget för 2003 som omsluter 38 870 tkr.

Henrik Zetterquist redogör för sektionens reserver. Humanfondsreserven kommer upplösas helt 2002. Kvar finns den bundna och den fria reserven. En del av den fria reserven kan komma att tas i anspråk 2003 om inte intäkterna ökar alternativt neddragning görs av
sekretariatets fasta kostnader


8. Granskningskommitténs rapport
Jan Nygren presenterar Granskningskommitténs (GK) rapport enligt utdelat underlag. Kritik riktas mot att ytterligare 2 000 tkr skall tas från reserverna samt att sektionen medvetet lägger en känd kostnad utanför budget. Jan Nygren menar också att det vore önskvärt med en ny diskussion om höjning av medlemsavgifterna, dock finns en risk att flera grupper lägger ner om gruppavgiften blir för hög.

Susann Olsson efterlyser kommentarer kring vilka praktiska konsekvenser GKs förlag om en sänkning av budget till 38 000tkr skulle få.

9. Budget för 2002

9.1.1 Presentation av intäktsbudgeten och kostnader för fundraising samt medlemsvärvning
Maria Ros och Miriam Isaksson från fundraisingteamet redogör för fundraisingarbetet 2001. 15% av medlemskåren betalar via autogiro idag vilket är mycket positivt. Autogirosystemet fungerar i sin helhet bra. Vidare gick projektet Direktdialog bra, målet var att rekrytera 800 personer, men projektet resulterade i 1 300 nyrekryteringar. Miriam Isaksson poängterar att hoppas fortsätta med ”direktdialog” 2002, på professionell nivå kompletterat med frivilligkrafter.

Dock tappar sektionen medlemmar. Det beräknade medlemsantalet för 2001 är 59 000, vilket är 2 500 personer färre än förra året. Vidare har man inte till fullo kompenserat minskningen av gåvor med autogiro, vilket gör att intäkterna minskar. Fundraisingteamet hoppas att gåvor från grupper och distrikt skall öka nästa år. Amnesty Business Groups arbete, samt arbetet med ”Big Gifts” bör komma igång 2002 och detta kommer generera skänkta medel till sektionen.

Maria Ros berättar att kostnaden för almanackan kommer att öka nästa år. Tidigare har Amnesty haft ett sponsringsavtal med SCA, vilket upphört. Idag kostar Almanackan lika mycket som den ger intäkter.

9.1.2 Diskussion kring intäktsbudgeten och kostnaderna för fundraising samt medlemsvärvning
Mikael Sandgren från Gotlandsdistriktet frågar om medlemstappet ökat de senaste åren. Miriam Isaksson svarar att sektionen tappat medlemmar sedan 1996, med ca 2 500 – 3000 medlemmar per år.

Stig Johnell från Stockholmsdistriktet menar att det är viktigt att få ta del av det material fundraisingteamet producerar och öka samarbetet ytterligare. Han får medhåll av Miriam Isaksson.

Mikael Sandgren undrar över kopplingen mellan central och lokal nivå rörande fundraising aktiviteter. Eva Ingemarsson från Aktivistteamet svarar att det krävs en pedagogisk insats från sekretariatet att få grupper och distrikt att samla in större medel, t ex genom höjda gruppavgifter.

9.2 Presentation av verksamheten/kostnaderna för Aktivistteamet
Eva Ingemarsson redogör för Aktivistteamets verksamhet och kostnadsbudget. Aktivistteamet har 1 200 tkr mindre att röra sig med 2002. Då kampanjen mot tortyr avslutas i december 2001 har det varit möjligt att minska på kampanjbudgeten. Likaså har budgeten för arbetsgrupper dragits ner 350 tkr eftersom projektet rörande ökad aktivism inte kommer genomföras. Även budgeten för distrikt, samordnare och specialgrupper minskar 2002.

Tony Öhrling påpekar att Aktivistcentret i Malmö lyfts ur budget, och vill ha en närmare förklaring. Henrik Zetterquist svarar att detta gjorts då styrelsen fått signaler från Skåne-Blekinge distriktet att projektet inte skulle starta 2002. Nu finns heller inga pengar från centralt håll. Tony Öhrling meddelar att distriktet inte vill stå för arbetsgivaransvar, men att distriktet själva kan finansiera en projektanställd person. Henrik Zetterquist meddelar att styrelsen ställer sig positiv till ett sådant förslag.

9.3 Representanter från Banco talar om Human- och Hjälpfonden
Johan Lindström, ansvarig för Humanfonden redogör för Human- och Hjälpfondens arbete. 56 ideella organisationer ingår i fonderna. 2% av spararnas fondförmögenhet delas ut till organisationerna. Amnesty International har flest sparare i fonden. Johan Lindström berättar att Humanfonden är den aktiefond som gått bäst de senaste 10 åren. Dock har fonden påverkats av börsens nedgång under året.

Ann-Louise Frånberg berättar att ca 11.000 personer sparat i Humanfonden för Amnestys räkning i början av året. Av dessa har ca 400 nu lämnat Humanfonden. Anledningen är fortfarande okänd, men en undersökning kommer att genomföras.

9.4 Presentation av verksamheten/kostnaderna för Infoteamet
Maja Åberg redogör för Infoteamets verksamhets- och kostnadsbudget. Besparingar görs bland annat på Amnesty Press som kommer ges ut med 4 nummer år 2002 jämfört med 6 nummer 2001. Vidare föreslår Infoteamet att inte ge ut en svensk version av årsrapporten. De senaste åren har den inte efterfrågats och därför inte heller sålts. Stödet till EU-föreningen och till Rådgivningsbyrån förblir detsamma 2002.

9.5 Presentation av verksamheten/kostnaderna för Resursteamet
Jörgen Persson berättar att datorstödet kommer försämras 2002, ADB-budgeten ligger nu på marginalerna. Besparingar görs också på personalkostnaderna. Sekretariatet kommer inte ta in sommarvikarier nästa sommar och vakanstiden på otillsatta tjänster kommer förlängas. Utbildningsbudgeten för personalen är också kraftigt förminskad.

Stödet till den internationella rörelsen är 1 300 tkr högre än förra året, då bidragsnivån är baserad på 1999 års utfall.

En diskussion följer där budgetmötet diskuterar möjligheten att följa handlingsplanen (HP) för 2002, där ett mål är att öka aktivismen, med en så kraftigt nedskuren budget. Bo Lindblom påpekar att det är upp till distrikten att få igång grupparbetet igen, då det finns mycket bra material att tillgå från centralt håll.

9.6 Diskussion kring kostnaderna
Ingrid Telléus från Göteborg presenterar Region Väst protest mot förslaget att lägga ner ”Frivilligprojektet” enligt utdelat underlag. Susann Olsson frågar vilka budgeterade kostnader som måste strykas om budgetmötet väljer att stödja Region Väst. Ingrid Telléus svarar att delar av projektet kan finansieras av Region Väst. Inget beslut har dock tagits på hur stor summan skulle vara.

Beslut
Budgetmötet avslår förslaget att sektionen finansierar ”Frivilligprojektet” från mars 2002 – december 2003.

10. Budgetmötets rekommendationer till svenska sektionens styrelse:

Budgetmötet rekommenderar styrelsen att bibehålla den föreslagna budgeten 2002 på 40 mkr.

Budgetmötet rekommenderar styrelsen att initiera utbildning i ”Direkt dialog” på distriktsnivå under 2002.

Budgetmötet rekommenderar distrikt Skåne-Blekinge att bidraga med 900 tkr till svenska sektionens budget 2002. Summan skall oavkortat gå till det planerade aktivistcentrat i regionen.

Budgetmötet rekommenderar Amnestyfonden att införa jämförande siffror från förra årets budget samt förklarande text rörande kostnader och intäkter i budgetunderlaget till nästa års budgetmöte.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Susann Olsson redogör för årsmötet 2002 i Ljungskile.

12. Utvärdering
Deltagarna är nöjda med genomförandet av mötet.

13. Mötet avslutas.Katarina Hellström Gabi Björsson Ingrid Telléus
Sekreterare Ordförande Justerare