Integrerad strategisk plan 2004 -2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Marianne Levander (översättargruppen)
Datum: 3 mars 2003

    Globalisera rättvisan!
    Amnesty International
    Integrerad strategisk plan 2004 -2010

1. VISION OCH ÅTAGANDE (ny paragraf)
Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter.

För att uppnå denna vision har Amnesty International som sitt åtagande att, inom ramen för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet och av rätten att inte bli diskriminerad.

2. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR (ny paragraf)
Amnesty International bildar ett globalt samfund av människorättsförsvarare som arbetar enligt principerna internationell solidaritet, effektivt agerande för det enskilda offret, global täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet, opartiskhet och oberoende samt demokrati och ömsesidig respekt.


Under åren 2004 - 2010 skall Amnesty International

Mål 1. Bygga upp ömsesidig respekt och bekämpa diskriminering
Strategiskt mål 1.1
Att stärka det juridiska ramverket för att eliminera diskriminering och kunna garantera att ansvar utkrävs.
Strategiskt mål 1.2
Avgränsa brott mot frihet från diskriminering för vissa särskilda grupper.
Strategiskt mål 1.3
Bekämpa rasism genom att belysa fall i vilka flera olika former av diskriminering möts.

Mål 2. Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet
Strategiskt mål 2.1
Göra slut på straffrihet för människorättsbrott .
Strategiskt mål 2.2
Bekämpa attacker mot ramverket för mänskliga rättigheter.
Strategiskt mål 2.3
Hålla enskilda förövare ansvariga för övergrepp som de begår.

Mål 3. Hävda alla människors fysiska och psykiska integritet
Strategiskt mål 3.1
Bekämpa alla former av statligt dödande.
Strategiskt mål 3.2
Arbeta för befrielse av samvetsfångar och för skydd av människorättsförsvarare.
Strategiskt mål 3.3
Bekämpa all tortyr som begås av staten eller av enskilda.
Strategiskt mål 3.4
Bekämpa "försvinnanden".

Mål 4. Försvara människors rättigheter under väpnade konflikter
Strategiskt mål 4.1
Bekämpa kränkningar av mänskliga rättigheter och den humanitära rätten under väpnade konflikter.
Strategiskt mål 4.2
Främja effektiv kontroll av överföring av vapen, säkerhetsutrustning och liknande resurser.
Strategiskt mål 4.3
Kräv skydd av civila (inklusive alla barn) under väpnade konflikter och efterkrigssituationer.

Mål 5. Främja rättigheter för dem som tvingats lämna det egna landet
Strategiskt mål 5.1
Främja skydd av flyktingar, asylsökande och internflyktingar.
Strategiskt mål 5.2
Stärka rättsskyddet för migranter (människor på flykt).

Mål 6. Slå vakt om kvinnors och flickors rättigheter
Strategiskt mål 6.1
Stärka skyddet för kvinnor och flickor i internationell, regional och nationell lagstiftning.
Strategiskt mål 6.2
Utkräva ansvar av stater i fråga om respekt, skydd och tillgodoseende av kvinnors och flickors rättigheter
Strategiskt mål 6.3
Utkräva ansvar av enskilda i fråga om kvinnors och flickors rättigheter.
Strategiskt mål 6.4
Samarbeta med kvinnorörelser för ökad medvetenhet och utbildning i människorättsfrågor i syfte att utplåna våld mot kvinnor.

Mål 7. Främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Strategiskt mål 7.1
Främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i enlighet med AI:s vision och åtagande.
Strategiskt mål 7.2
Belysa läget för utstötta och marginaliserade grupper som utsätts för svåra övergrepp i fråga om sina konomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Strategiskt mål 7.3
Agera för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som stöder vårt huvudåtagande om odelbarhet.

Organisatorisk strategi: frigör energi!

Mål 8. Garantera hög kvalitet vid utredningar
Stratgiskt mål 8.1
Utveckla ett strategiskt förhållningssätt till utredningar för att garantera maximal effektivitet för organisationens aktioner.
Strategiskt mål 8.2
Anta en strategi för utredningsledning för att uppnå effektivt utnyttjande av trovärdiga utredningar som kommer från andra källor likaväl som ifrån AI.
Strategiskt mål 8.3
Behålla det adelsmärke i fråga om innehåll och kvalitet som utmärker människorättsutredningar inom organisationen.

Mål 9. Agera effektivt
Strategiskt mål 9.1
Utveckla kampanjer inom de sju strategiska områdena för mänskliga rättigheter.
Strategiskt mål 9.2
Planera och genomföra världsomfattande kampanjer i strategiskt samarbete med en rad aktörer och med inriktning på aktioner som ger påtagliga effekter. Strategiskt mål 9.3
Agera tillsammans med enskilda individer och för enskilda utsatta människor för att bidra till systemförändringar.
Strategiskt mål 9.4
Utveckla och genomföra strategier för att effektivt utnyttja juridiska experter, verktyg och mekanismer.
Strategiskt mål 9.5
Initiera utbildning i mänskliga rättigheter som ett medel för aktioner som ger påtagliga effekter.
Strategiskt mål 9.6
Reagera snabbt, flexibelt och kreativt på kriser för de mänskliga rättigheterna.

Mål 10. Kommunicera effektivt
Strategiskt mål 10.1
Engagera oss i nyskapande och lyhörd kommunikation.
Strategiskt mål 10.2
Inrikta oss på interna såväl som externa målgrupper.
Strategiskt mål 10.3
Förstärka vår internationella identitet över hela världen.
Strategiskt mål 10.4
Prioritera kulturell mångfald inom alla kommunikationsstrategier.

Mål 11. Mobilisera människor
Strategiskt mål 11.1
Öka våra aktivisters mångfald, förstärka och mobilisera deras strategier.
Strategiskt mål 11.2
Skapa hållbar tillväxt inom hela rörelsen särskilt inom världens södra och östliga delar.
Strategiskt mål 11.3
Söka värva nya aktivister, anhängare och givare till ett antal av 600 000 till år 2010.
Strategiskt mål 11.4
Öka vårt engagemang i människorättsrörelsen.

Mål 12. Skapa en dynamisk struktur
Strategiskt mål 12.1
Bygga upp en dynamisk struktur för att garantera att vår människorättsstrategi når ut.
Strategiskt mål 12.2
Utveckla sund praxis och kreativt ledarskap (styrelse och förvaltning).
Strategiskt mål 12.3
Utveckla en "slitstark" ( dvs mer självständig) attityd till regler och direktiv.
Strategiskt mål 12.4
Förstärka ansvarstagandet inom alla delar av rörelsen och för den Integrerade strategiska planen.

Mål 13. Slå vakt om vårt förtroendeuppdrag
Strategiskt mål 13.1
Garantera att det förvaltningsmässiga uppdraget genomförs med tillämpande av högsta standard för inansiellt och operationellt ansvarstagande.
Strategiskt mål 13.2
Garantera att alla våra aktiviteter motsvarar bästa praxis vid förhandlingar med enskilda och organisationer inom och utanför AI.
Strategiskt mål 13.3
Bästa praxis ska tillämpas vid AI:s interna såväl som externa affärstransaktioner.

Finansiell strategi: Väx!

Mål 14. Öka vår ekonomiska styrka
Strategiskt mål 14.1
Öka vår inkomstgenererande potential.
Strategiskt mål 14.2
Öka och bevara inkomsterna till rörelsen genom att utveckla en rad inkomstgenererande metoder.

Mål 15. Förstärka den finansiella ledningen
Strategiskt mål 15.1
Förbättra metoder för en internationell finansiell förvaltning och ansvar för de ekonomiska resurserna.
Strategiskt mål 15.2
Öka förmågan hos ledningen för att sköta den ekonomiska förvaltningen på nationell och internationell nivå.
Strategiskt mål 15.3
Utveckla verktyg för att förbättra den ekonomiska förvaltningen på nationell och internationell nivå.

För en fullständig bakgrund: ICM-cirkuläret: Integrated Strategic Plan - Globalizing Justice! ( Integrerad strategisk plan - att globalisera rättvisan!)