Förslag gällande HP på årsmötet 2004 samt förslag till utvärdering av årsmötesform Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Tina Lundh
Datum: 28 februari 2003


Underlag till styrelsemötet mars 2003 gällande
1. öppna upp mr-konferensen 2004 för beslut om ny handlingsplan, och
2. utvärdering av mr-konferens som årsmötesform


Förslag till beslut om handlingsplan på årsmötet 2004 - förslag från styrelsen


Det internationella rådsmötet i Mexiko år 2003 förväntas anta en sexårig handlingsplan. Den svenska sektionen ska som en följd av det beslutet utarbeta och anta en samstämmig och egen handlingsplan. Styrelsen önskar att den svenska sektionen antar sin handlingsplan så snart som möjligt efter det internationella rådsmöte, vilket lämpligen är årsmötet 2004.

Deltagarna vid årsmötet i Växjö 1998 beslutade att införa en tvåårscykel för sektionens årsmöten. Motioner och styrelsens förslag behandlas endast jämna år. Detta skulle innebära att svenska sektionen skulle arbeta efter den nya handlingsplanen i ett och ett halvt år innan den formellt antogs av årsmötet.

För att förekomma en sådan försening vill styrelsen att årsmötet beslutar om att öppna nästa årsmöte, maj 2004, för att diskutera och fatta beslut om svenska sektionens handlingsplan.

Förslag till beslut
att årsmötet beslutar att öppna mr-konferensen 2004 för en diskussion och ett beslut om svenska sektionens handlingsplan.


Förslag till utvärdering av årsmötesform - förslag från styrelsen

Deltagarna vid årsmötet i Växjö 1998 beslutade, paragraf 60, att införa en tvåårscykel för sektionens årsmöten. Tvåårscykeln innebär att sektionen samlas till årsmöte varje år. År 1 har man ett årsmöte med motioner och förslag från styrelsen, år 2 omdisponeras årsmötet så att man ägnar en dag till att avhandla beslut och formalia (val, ansvarsfrihet osv). År 2 behandlar årsmötet inte motioner. Resterande en och en halv dag används till MR-konferens.

Styrelsen önskar nu utvärdera denna årsmötesform som började tillämpas från år 1999.

Förslag till beslut
att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utvärdera årmötesformen och inkomma med rapport och förslag till årsmötet 2005.