Yttrande över CAP-motionen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Maria Eklund, Magnus Öhman
Datum: 2 mars 2003

MOTION GÄLLANDE COUNTRY ACTION PROGRAMMES

Amnesty Internationals framtida arbete kommer att organiseras enligt ett antal Country Action Programs, CAP. Inom den här arbetsformen har CAP Intranet Space en viktig uppgift. Intranet är en sluten motsvarighet till internet, som bara släpper in vissa användare till sina hemsidor. Dessa CAP-hemsidor förväntas innehålla e-postlistor, chat-utrymmen, adresser, dokument, lagtexter, aktionsförslag, sammanställningar av aktionsfall, uppgifter om vilka grupper som har vilka fall, samlingar av information om ett visst land osv. Detta ger naturligtvis goda utgångs-punkter för en mångfald aktiviteter. Endast tre kategorier kommer emellertid att ha tillgång till dessa CAP-hemsidor: det internationella sekretariatets personal, de anställda på sektio-nernas sekretariat och de frivilliga samordnarna för respektive land. Aktivisterna på gruppnivå kommer alltså inte att släppas in och kan endast via mellanled få tillgång till delar av den omfattande informationen.

FÖR denna ordning talar möjligen behovet att begränsa antalet deltagare för att därmed öka säkerheten. Man vill på dessa sidor kunna publicera saker som inte bör bli allmänt kända.
FÖR förslagets restriktioner talar också en eventuell önskan att begränsa antalet tänkbara chattare och slippa en störtflod av bagatellfrågor.

MOT förslaget talar att effektiviteten i arbetet på dessa prioriterade länder i hög grad blir beroende av om samordnarna eller (där sådan saknas) sektionens sekretariat förmår förmedla och levandegöra informationen och diskussionerna från hemsidan till berörda grupper och aktivister.
MOT förslaget talar också att ansvaret på samordnaren blir större, vilket försvårar den nyrekrytering som redan nu är ett problem. Kunskapsklyftan växer mellan samordnare och de engagerade aktivister som är rekryteringsbas för nya samordnare.
MOT förslaget talar slutligen att det här tvingar även de mest ambitiösa grupperna att delvis arbeta i blindo: de har inte tillgång till all den information som finns och som de behöver för att göra ett fullgott arbete. De degraderas i värsta fall till att skriva rutinmässiga vädjanden enligt förelagda förslag.

Två saker är värda att notera. För det första att AI i allt väsentligt är en organisation som arbetar öppet. Den enda och avgörande sekretessen gäller våra centrala utredares källor, och de kommer knappast att anges på en CAP-hemsida. För det andra att det i dag ställs mycket ringa krav på en samordnare. Man kan bli samordnare utan att ens ha Amnesty-bakgrund. Existerande "minimikrav" tillämpas inte i praktiken (vilket tidigare redovisats i Amnesty Debatt). När det gäller de länder eller regioner för vilka ett CAP har skapats, måste emellertid, som en del av omställningen till CAP, flera betydelsefulla, såväl kvalitativa som kvantitativa krav ställas upp, annars kommer inte CAP-satsningen att leda framåt. Vi riskerar bara att informationen till aktivisterna stryps. Detta leder till minskad lokal kreativitet, sämre resultat, dålig arbetstillfredsställelse och avhopp.

Eftersom CAP som arbetsform och "CAP-hemsidor" beräknas vara verklighet under 2004, föreslår vi av ovan redovisade skäl att årsmötet uppdrar åt styrelsen:

* att utreda vilka krav som måste ställas på samordnare/samordning (eller där samordnare saknas, på sekretariatet) för att aktivister som deltar i arbetet inom ett visst CAP ska ha full tillgång till det erfarenhetsutbyte som sker, samt den information som finns tillgänglig på respektive CAP-hemsida;

* att tillse att dessa krav införes i takt med att CAP införes;

* att utreda möjligheten att ansvariga aktivister på gruppnivå och styrelseledamöter bereds tillträde till en viss CAP-hemsida, efter särskild ansökan och prövning;

* att införa ett tillförlitligt och för alla berörda parter tillgängligt system för uppföljning av respektive samordnares/samordnings (eller i förekommande fall sekretariatsansvarigs) uppfyllelse av ovan nämnda krav.

Ingemar Öhberg, Bo Lindblom

Styrelsens yttrande: Vi är positiva till förbättra dialogen mellan styrelse, arbetsgrupper, samordnare/samordningar och sekretariatet, i syfte att förbättra uppföljningen av alla parters arbete, inte bara samordningarnas arbete. Vi anser att uppföljningen av aktivisters arbete skall göras med målet att uppnå konstruktiva förbättringar och utveckla människorna, inte att "fälla" någon som inte uppfyller kraven. Vi välkomnar därför medlemmarna att kontakta samordningarna eller sekretariatet om de är missnöjda med hur något fungerar eller har konstruktiva förslag på hur det skulle kunna fungera bättre. Vi motsätter oss motionärernas förslag på särskild utredning, eftersom vi inte anser en sådan vara nödvändig.

Angående Country Action Programs (CAP) så har det internationella rådsmötet (ICM) beslutat att de som kommer att ha full tillgång till all information på CAP-hemsidorna är endast viss berörd personal på det internationella sekretariatet (IS) och på sektionernas sekretariat samt de frivilliga samordnarna för respektive land. Det är precis så som det fungerar idagsläget och införandet av CAP kommer inte att innebära att någon utestängs från information som han/hon har tillgång till idag.

Genom vår dialog med IS har vi förstått att man i samband med arbetet med CAP-hemsidorna tänker ta fram verktyg som även är nyttiga för aktivister på gruppnivå, t ex dokumentsökningsverktyg och ett resurscentrum för respektive land. Dessa slags verktyg kommer också så långt det är möjligt ur säkerhetssynpunkt att göras tillgängliga även för andra kategorier medlemmar än de som ICM-beslutet talar om.

Aktivister på gruppnivå kan beredas fullt tillträde till en viss CAP-hemsida om de registrerar sig som medlem i en samordningsgrupp och åtar sig någon slags uppgift inom samordningsgruppen. En sådan uppgift skulle kunna vara att tillföra idéer om aktioner/aktiviteter för aktivister runt om i världen, en annan att regelbundet besöka CAP-hemsidan och vidarebefordra den information som är avsedd att spridas till arbetsgrupperna som arbetar på det landet. Vi anser därför inte att denna fråga behöver utredas vidare.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att avslå motionen.