Organisationsdialogen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Anja Persson
Datum: 28 februari 2003

Organisationsdialogen

Inledning
Styrelsen diskuterade på sitt visionsmöte i januari hur man kan bidra till att stärka den strategiska dialogen inom sektionen. Som bakgrund till diskussionen hänvisas till det diskussionsunderlag som togs fram till visionsmötet. Styrelsen gav på visionsmötet undertecknad i uppgift att leda den fortsätta diskussionen i styrelsens diskussionsdatabas och att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens marsmöte.

Problem
Utgångspunkten för diskussionen har varit följande frågeställningar: Hur kan enskilda styrelseledamöter bidra till en stärkt organisationsdialog? Hur kan styrelsen utveckla de möten och aktiviteter inom sektionen där den strategiska dialogen förs? Ska styrelsen erbjuda ett diskussionsforum på den interna hemsidan?

Bakgrund
I styrelsens diskussion har framkommit att man anser att den strategiska dialogen bör utgå från ett tema och en specifikt formulerad fråga som styrelsen beslutar om. Enskilda styrelsemöter bör sedan utifrån ett gemensamt material leda strategiska diskussioner på de distriktsmöten som de besöker. Organisationsdialogen bör från styrelsens sida föras på visions-, distrikts-, och årsmöten samt på ”Styrelsens hörna” på den interna hemsidan. Styrelsen betonar att det är viktigt att diskussionen förs utifrån medlemmarnas kunskaper och förutsättningar och att medlemmarna utbildas i hur organisationen fungerar och var man kan få information. Styrelsen betonar också att det viktigt att man underlättar dialogen genom att begränsa den och väljer ut specifika frågor, att man formulerar dessa på ett tydligt och instruktivt sätt som inbjuder till diskussion, och att dialogen har en tydlig ram med inledning och avslut och förs i så få forum som möjligt.

Resonerande del
Den fråga som framförallt har lett till diskussion är vad för form av diskussionsmöjligheter styrelsen ska erbjuda på den interna hemsidan. I dag finns ”Styrelsens hörna” där styrelseledamöterna skriver rapporter och inlägg och där medlemmar utanför styrelsen endast i undantagsfall yttrar sig. Vetskapen om, och intresset för, ”Styrelsens hörna” i medlemskåren kan i nuläget bedömas som ganska låg. Varför ska då styrelsen erbjuda ett diskussionsforum på den interna hemsidan? För det första är det ett led i sektionens allmänna policy att material i största möjlig mån skall finnas tillgänglig på hemsidan. För det den andra är det viktigt eftersom långt ifrån alla medlemmar deltar på års- och distriktsmöten och alla medlemmar bör erbjudas en möjlighet att delta i organisationsdialogen. För det tredje erbjuder det en möjlighet att hålla igång dialogen mellan års- och distriktsmöten. Genom att erbjuda ett diskussionsforum på den interna hemsidan bidrar styrelsen till att hålla organisationsdialogen levande.

Förslag
Styrelsen föreslås varje år under sitt visionsmöte formulera en strategisk fråga och vid årsmötet presentera denna fråga för medlemskåren. Styrelsen föreslås också utifrån den valda strategiska frågan ta fram ett material som enskilda styrelseledamöter använder när de leder diskussioner på höstens distriktsmöten. Materialet ska finnas tillgängligt på ”Styrelsens hörna” där alla medlemmar har möjlighet att diskutera med styrelsen och resten av medlemskåren. Styrelsen föreslås därför besluta om att vidareutveckla ”Styrelsens hörna” så att den kan fungera som ett diskussionsforum.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att tillsätta en grupp inom styrelsen som från styrelsens sida ansvarar för organisationsdialogen fram till årsmötet 2004.
att uppdra åt gruppen att snarast ta fram ett förslag på en strategisk fråga för 2003.
att uppdra åt sekretariatet att förändra ”Styrelsens hörna” utifrån styrelsens direktiv.