Preliminär årsmötesdagordning Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Årsmötesgruppen
Datum: 28 februari 2003


Årsmöte i Härnösand 9-11 maj 2003

Fredag 9 maj

14.00 - 15.00 FÖRBEREDANDE MÖTEN
- Introduktionsmöte
- Möte för distriktsombud, samordnare och flyktingombud

Förslag till dagordning

15.00 - 15.45 INLEDNING Val av funktionärer

1. Välkomna till Härnösand
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande - två ordförande
3. Upprättande av röstlängd - två sekreterare
4. Fastställande av dagordning - två justerare
5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt - rösträknare
6. Fråga om mötet ska vara offentligt - redaktionsutskott
7. Godkännande av arbetsordning
8. Val av funktionärer
9. Genomgång av arbetsordningen

15.45 - 17.30 AMNESTYÅRET 2002

9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
10. Generalsekreterarens rapport
11. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen
12. Revisorernas berättelse avseende sektionen
13. Frågestund med sektionens styrelse
14. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
15. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
16. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden
17. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
18. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
19. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

17.30 - 18.00 FÖRBEREDELSER

20. Beslut om sent inkomna motioner
21. Styrelsens förslag till beredningsgrupper
22. Val av funktionärer till beredningsgrupperna - ordförande, rapportör
23. Valberedningens förslag och meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

18.00 - 19.00 TEATERPJÄSEN "Tala om"
(resonemang kring temat rasism)

19.00 - 20.00 MIDDAG

20.00 - 21.30 SEMINARIER
1. ISP-seminarium + utvärdering av den svenska handlingsplanen
2. Frivilligt ledarskap
3. Specialgrupper

21.30 - SAMVARO


Lördag 10 maj

08.00 - 09.00 ANFÖRANDE (följt av frågor och diskussion)
Förslag: Marj Byler

09.00 - 12.00 BEREDNINGSGRUPPER

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 BEREDNINGSGRUPPER forts.

14.45 - 16.15 SEMINARIER
1. "Medlem värvar medlem"
2. Irak-krisen
3. ??

16.30 - 18.45 VAL

24. Presentation av nominerade till val
25. Val av kassör
26. Val av styrelse för sektionen
27. Val av styrelse för Amnestyfonden
28. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
29. Val av granskningskommitté
30. Val av valberedning

18.45 - 19.00 REDAKTIONSUTSKOTTETS 1:A FÖRSLAG TILL UTTALANDE

19.00 - 20.30 MIDDAG

20.30 - SAMVARO MED UNDERHÅLLNING


Söndag 11 maj

08.00 - 08.15 REDAKTIONSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL UTTALANDE

08.15 - 12.00 BESLUT (plenum)

31. Motioner och förslag
32. Avgifternas storlek

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.30 ANFÖRANDE
Förslag: Golden Misabiko

13.30 - 14.30 BESLUT forts.

14.30 - 15.00 AVSLUTNING

33. Tid och plats för årsmötet 2004
34. Övriga frågor
35. Mötet avslutas av sektionens ordförande