Gruppavgift för åren 2004-2005 - förslag från styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Mats Engman och Henrik Zetterquist
Datum: 28 februari 2003


Gruppavgift för åren 2004-2005 - förslag från styrelsen

Sedan 1997 har gruppavgiften till sektionen varit 1.500 kronor per år. Avgiften har kompletterats av en avgift till det egna distriktet, en avgift som i dagsläget varierar från 0 kronor upp till 5.500 kronor. Årsmötet 2000 beslutade "att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur uttaget av avgifter från grupperna till sektion och distrikt på bästa sätt kan harmoniseras så att en långsiktigt stabil lösning kan nås" (beslut 51) och vårt förslag bygger på tankarna i detta beslut. Det beslut som årsmötet fattar gäller för åren 2004 och 2005 (eftersom årsmötet 2004 kommer att utgöras av en människorättskonferens och inte ta ställning till avgifternas storlek).

Ska avgiften betalas till sektionen eller till distriktet?
Tidigare betalades gruppavgiften endast till sektionen, men efter ett årsmötesbeslut är avgiften sedan 1997 uppdelad i en del till sektionen och en del till distriktet. Syftet med denna förändring var att ge distrikten större möjligheter att utvecklas. Även om vissa distrikt fortfarande har en högst begränsad verksamhet, så anser vi att principen att en del av gruppavgiften går till arbetet på distriktsnivå är sund. Vi föreslår således att avgiften även i fortsättningen bör vara indelad i en del till sektionen och en del till distriktet.

Ska alla grupper betala lika mycket i total avgift?
Idag varierar den totala gruppavgiften (sektionens avgift + distriktets avgift) mellan 1.500-7.000 kronor och vi anser inte att detta är tillfredställande. Vi anser att det är värt att sträva efter att alla grupper tar ett lika stort ekonomiskt ansvar och tycker därför att det vore lämpligt att årsmötet beslutade om en lägsta nivå som distriktens avgifter ska ligga på. Distrikten kan dock välja att ta ut en avgift som ligger högre än lägsta nivån. För de distrikt som idag har relativt höga avgifter innebär förslaget nästan ingen skillnad jämfört med idag. De distrikt som har mycket låga avgifter kommer att få in betydligt mer pengar än idag. Vi anser att resurserna i första hand bör användas för att utveckla arbetet på distriktsnivå, men visar det sig att ett distrikt inte har användning för sina pengar bör de skickas till sektionen eller fonden. Principen bör vara att pengar i så liten utsträckning som möjligt ska ligga overksamma på konton.

Hur hög ska den totala avgiften vara?
Den genomsnittliga avgiften för sektionens grupper ligger i dagsläget ungefär kring 4.000 kronor - en nivå som vi tycker är rimlig. Vi föreslår därmed att avgiften till sektionen höjs till 2.000 kronor och att distrikten ges i uppgift att ta ut avgifter på minst 2.000 kronor från sina grupper under 2004-2005.

Vilken avgift ska ungdomsgrupper och nybildade grupper betala?
Avgiften från ungdomsgrupperna ligger idag på 500 kronor. Några distrikt tar ut avgifter från sina ungdomsgrupper, men de flesta gör det inte. Ungdomsgruppernas förutsättningar skiljer sig markant från övriga gruppers, fr.a. genom en mycket hög naturlig omsättning av medlemmar (i genomsnitt så hög som 70 % per år). Därför anser vi det befogat att även i fortsättningen ha en låg avgift för ungdomsgrupper. Vad gäller nybildade arbetsgrupper, så anser vi att vi bör ge dem en möjlighet att under det första året bygga upp sin verksamhet utan några större insamlingskrav. Vi föreslår därmed en oförändrad avgift till sektionen på 500 kronor för ungdomsgrupper och nybildade arbetsgrupper för åren 2004-2005. Vi föreslår inte att distrikt ska ta ut avgifter från ungdomsgrupper och nybildade arbetsgrupper, men det finns inget som hindrar distrikt från att själva fatta sådana beslut.


Vi föreslår årsmötet besluta

att gruppavgiften 2004-2005 ska vara 2.000 kronor per år.
att avgiften för ungdomsgrupper 2004-2005 ska vara 500 kronor per år.
att avgiften för nybildade arbetsgrupper 2004-2005 ska vara 500 kronor per år.
att distriktens avgifter för grupper 2004-2005 ska vara minst 2.000 kronor per år.