Förslag till årsmötet angående stadgeförändring avseende representation/insyn mellan Fond- och Sektionsstyrelserna Förslagsställare: styrelserna för Sektionen och Fonden Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelserna för Svenska Amnestyfonden och Svenska Sektionen
Från: Raoul Granqvist och David Langlet
Datum: 28 februari 2003

Förslag till årsmötet angående stadgeförändring avseende representation/insyn mellan Fond- och Sektionsstyrelserna
Förslagsställare: styrelserna för Sektionen och Fonden

Bakgrund och motivering:
Se underlaget ” Förslag till ändrad representation/insyn mellan Fond- och Sektionsstyrelserna”


Årsmötet föreslås besluta att:

I stadgarna för Svenska Amnestyfonden

Under punkten 2.b) stryka följande meningar "Två av ledamöterna skall bestå av personer ur sektionens styrelse och utses av denna. Övriga ledamöter förutom personalrepresentanten och dennes ersättare utses av sektionens årsmöte." och ersätta dessa med "samtliga ledamöter, förutom personaAlrepresentanten och dennes ersättare, utses av sektionens årsmöte."

Under samma punkt införa följande stycke: Fondstyrelsen har att utse en kontaktperson med närvaro- och yttranderätt vid Sektionsstyrelsens sammanträden. Sektionsstyrelsen äger på motsvarande vis rätt att utse en kontaktperson med närvaro- och yttranderätt vid Fondstyrelsens sammanträden.I stadgarna för Svenska Sektionen av Amnesty International

Under punkt 6.5 första stycket, nionde strecksatsen a) ersätta ordet "fyra" med ordet "sex" varvid meningen får följande lydelse ” a) sex ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året...."

Stryka punkten 10.1 i dess helhet och ersätta den med följande " Sektionsstyrelsen har att utse en kontaktperson med närvaro- och yttranderätt vid Svenska Amnestyfondens sammanträden. Svenska Amnestysfondens styrelse äger på motsvarande vis rätt att utse en kontaktperson med närvaro- och yttranderätt vid Sektionsstyrelsens sammanträden.”