Förslag till yttrande över motion angående sektionens reservfonder Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Henrik Zetterquist
Datum: 27 februari 2003


Förslag till yttrande över motion angående sektionens reservfonder

Motion angående sektionens reservfonder

1980 beslöt årsmötet att av sektionens ev. överskott varje år avsätta en viss del till en s.k. bunden reservfond. Bindningen innebär att reserven endast får tas i anspråk efter årsmötes- eller extra medlemsmötesbeslut. Syftet med fonden var i första hand att vid ekonomisk krissituation (läs inställda betalningar) skydda den kvarvarande personalens uppsägningslöner. Detta behov kvarstår knappast längre, då den statliga lönegarantin har tillkommit efter detta beslut. Däremot kan behov uppstå att få ta reserven i anspråk för att få driva en ”nedbantad” verksamhet under en tillfällig ekonomisk svacka. Då uppstår problemet med att styrelsen ensam saknar mandat att lägga en sådan budget utan årsmötes- eller extramedlemsbeslut. Det första alternativet kan passa dåligt i tiden och det andra drar med sig onödigt stora kostnader.

Jag föreslår därför

-att årsmötet beslutar att den bundna reservfonden slopas och att sektionens hela reserv i fortsättningen betraktas som disponibel för styrelsens budgetarbete.

Kristianstad den 14 oktober 2002-10-14
Tony Öhrling

Förslag till yttrande från styrelsen

Sedan beslutet 1980 om bunden och fri reserv, har lagstiftningen och sektionens ekonomiska struktur förändrats. Motionären pekar på förändringen i lagstiftningen vad gäller lönegarantin och att den förutsättning som gällde när beslutet togs, inte längre gäller.

Vidare är det oklart hur beslutet ska tolkas. Om styrelsen på förhand vet att den för kommande år lägger en budget som innebär att de bundna reserverna tas i anspråk, är regeln möjlig – men opraktisk – att tillämpa. Om ekonomin utvecklas negativt under ett år, och denna utveckling kan komma att leda till att de bundna reserverna måste tas i anspråk, uppstår ett annat problem.Det går då inte att fastställa om den bundna reserven tagits i anspråk förrän bokslut gjorts, vilket i praktiken innebär i februari året efter. Att i det läget kalla till extra medlemsmöte kort innan ordinarie årsmöte hålls, innebär en stor extra kostnad.

Bakgrunden för beslutet är således förändrad och tolkningen av beslutet är oklar.

Styrelsen tillstyrker motionen.