Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen, Granskningskommittén
Från: Sekretariatet
Datum: Februari 2003Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2002
(6 bilagor)

Inledning
Detta papper, 2002 års tredje tertialrapport, är ett komplement till verksamhetsberättelsen och tar upp de ekonomiska aspekterna på år 2002.

Den svenska sektionen delar in sina intäkter i sex intäktsgrupper (i bilaga 2 redovisas intäktsgruppen "Gruppavgifter" under "Avgifter" därför finns det bara fem intäktsgrupper på denna bilaga). Inom varje intäktsgrupp finns sedan flera intäktsslag vilket framgår av bilaga 2.

Kostnaderna delas in i fyra kostnadsgrupper, se bilaga 1. Kostnadsgrupperna delas i sin tur upp i program som är uppdelade i delprogram, se bilaga 3.

De bifogade bilagorna innehåller följande information:
1. Sammanfattning resultatrapport 2002, januari - december; en sammanfattande tabell med de sex intäktsgrupperna och de fyra kostnadsgrupperna.
2. Intäktsrapport 2002 , januari - december ; intäkterna fördelade på intäktsslag
3. Uppföljning av programkostnader 2002, januari - december; en tabell som visar de direkta programkostnaderna
4. Programkostnader 2002 inkl fördelade programkostnader; en tabell som visar de direkta och indirekta kostnaderna
5 . Sektionens reserver
6. Nyckeltal

Ekonomiskt resultat
För år 2002 redovisar Amnesty ett underskott om 3 582 tkr före upplösning av Humanfondsreserv. Upplösningen av Humanfondsreserv har varit planerad och ingår i 2002 års budget. Underskottet efter upplösning av Humanfondsreserv uppgår till 1 499 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
År 2002 budgeterades intäkterna till 38 272 tkr, inklusive Humanfondsreservupplösning till 40 355 tkr. Kostnaderna budgeterades också de till 40 355 tkr inklusive alla disponibla delar. Under året har inte alla disponibla delar tagits in i budgeten av styrelsen. Budgeterade kostnader uppgår därför till 40 252 tkr.

På januarimötet 2000 beslutade styrelsen om ändrade redovisningsprinciper för Humanfonden. Eftersom Humanfonden kommit att utgöra en allt större del av sektionens intäkter, och eftersom storleken på Humanfondsutdelningen är beroende av marknaden ville styrelsen minska den påverkan utdelningen har på resultatet. Den nya principen innebär att en Humanfondsreserv skapas. Till den reserven sätts ett eventuellt överskott mellan Humanfondsbudgeten och det verkliga utfallet från Humanfonden. Avsättningen regleras dock så att det totala resultatet ej blir negativt, dvs om övriga intäktsslag varit överbudgeterade eller kostnadsramen överskridits justeras avsättningen så att det totala resultatet som sämst blir ett nollresultat. Detta överskott kan sedan lösas upp efter två år.

För 2002 understeg Humanfondsutdelningen budget varför någon avsättning inte har gjorts. Upplösningen av Humanfondsreserven avser avsättning gjord 1999 och 2000.

Intäkterna

Kommentarer till intäktsrapporten för 2002 (bilagorna 1 och 2)
Periodens (decembers) intäkter
Intäkterna för perioden december är 6 342 tkr mot 9 568 tkr föregående år (-3 226 tkr). Human- och Hjälpfondsutdelningen redovisas i december månad. Utdelningen är 3 797 tkr lägre än 2001. Frånräknat Human- och Hjälpfondsutdelningen var december en bättre insamlingsmånad än föregående år.

Hela årets intäkter
Årets intäkter uppgår till 36 200 tkr jämfört med budgeterade på 38 272 tkr (-2 072 tkr). Intäkterna 2001 uppgick till 34 793 tkr.

Intäktsbudgeten har nåtts till 95 %, septemberprognosen till 102 % och förra årets insamlingsresultat till 104 %.

Intäkter från intäktsgruppen Medlemsavgifter understiger budget med 101 tkr, 99 % av budget har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 113 tkr sämre, en nedgång med 1 %. Medlemsavgiften har inte ändrats de senaste åren så nedgången för intäktsgruppen beror på att medlemsantalet minskar. Intäkterna från medlemsavgifter har stadigt minskat de senaste åren. Minskningen 2002 är dock obetydlig. Att medlemstappet avstannat beror sannolikt på att vi lyckats få många medlemmar att betala via autogiro.

Av intäktsförda medlemsavgifter 2002 har 22 % (förra året 13 %) betalats via autogiro.

Intäkter från intäktsgruppen Gruppavgifter understiger budget med 127 tkr, 63 % av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 66 tkr sämre.

Intäkterna från intäktsgruppen Försäljning är 58 tkr lägre än budget, 81 % av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 46 tkr sämre.

Intäkter från intäktsgruppen Prenumerationer understiger budget med 70 tkr, 84 % av budget av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 19 tkr sämre.

Intäkter från intäktsgruppen Gåvor och bidrag understiger budget med 1 689 tkr, 93 % av budget har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 1 768 tkr bättre. Varje intäktsslag inom intäktsgruppen kommenteras nedan.

Intäktsslaget Gåvor från grupper och distrikt överstiger budget med 1 177 tkr, 177 % av budget och 2 002 tkr mer än föregående år. Intäktsslagets resultat är till största delen beroende av gåvor från Hörbygruppen, Halmstadsgruppen och Lundagrupperna. Hörby och Halmstad bidrar med pengar från sin andrahandsförsäljning medan Lundagrupperna har fått ett par större testamenten. Inför 2002 hade Hörbygrupperna betalat tillbaka det lån man tagit från sektionen för att skaffa ny lokal. Därmed kunde man lämna större bidrag. Halmstadgrupperna tog ett aktivt beslut att stödja sektionen 2002, vilket tyvärr måste ske på Amnestyfondens bekostnad.Ovanstående tre givare bidrar med nära 90 % av årets gruppgåvor.

Intäktsslaget Företagssamarbete understiger budget med 197 tkr, 34 % av budgeten har nåtts. Utfallet är 42 tkr bättre än föregående år.

Intäksslaget Spontana gåvor överstiger budget med 4 tkr, 100 % av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år det en uppgång med 596 tkr. Intäktsslaget är uppdelat i Spontana gåvor < 10 tkr, Spontana gåvor > 10 tkr och Testamenten.

Spontana gåvor < 10 tkr gick 982 tkr sämre än förra året. Troligen hamnade en del av intäkterna från givarbrev under denna rubrik förra året därav den stora skillnaden.

Spontana gåvor > 10 tkr är 106 tkr bättre än föregående år. Under året har Amnesty fått 13 gåvor över 10 tkr. Gåvorna kommer både från stiftelser och privatpersoner. De två största gåvorna är på 50 tkr. Föregående år fick Amnesty 10 gåvor över 10 tkr.

Testamenten ligger 1 472 tkr över föregående år. År 2001 fick vi ovanligt lite i testamente. Eftersom vi ofta testamenteras aktier och fondandelar har börsnedgången inneburit att vi fått sämre betalt än tidigare när vi sålt dessa.

Intäktsslaget Insamlingsbrev (givarbrev) understiger budget med 43 tkr, 99 % av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år är intäkterna 1 192 tkr högre. Intäktsslaget avser intäkter från insamlingsbreven som går ut varannan månad. Efter det dåliga utfallet för 2001 vad gäller insamlingsbrev blivit känt kom budgeten 2002 att verka svår att nå. Det är därför glädjande att budgeten ändå klarades. Eftersom så gott som all givarvärvning numera syftar till att få in autogirogivare minskar successivt det antal givare som man kan skicka insamlingsbrev till. Budgeten kunde nås genom att rätt tema användes i givarbreven. Selekteringen av vilka som givarbreven skall skickat till har också förbättrats under året.

Intäktsslaget Autogiro understiger budget med 97 tkr, 98 % av budget. Jämfört med föregående år är ökningen 1 757 tkr. I den prognos som gjordes i september förutspåddes att intäktsslaget skulle hamna 430 tkr under budget. I slutet på året styrdes pengar som skulle använts till speciella insamlingsprojekt över till autogirovärvning. Det ledde till att budgeten i det närmaste kunde nås. Eftersom vi för med oss autogirogivarna till 2003 är det mycket viktigt att vi inte hamnade alltför långt under budget.

Intäktsslaget Amnesty supporter understiger budget med 170 tkr, 62 % av budgeten har nåtts. Jämfört med föregående år är ökningen 65 tkr. Under 2002 gjordes en satsning på att värva företag som supportrar. Satsningen gick trögt på grund av lågkonjunkturen och avslutades i förtid.

Intäktsslaget Almanackan går 147 tkr sämre än budget, 83 % av budget. Jämfört med föregående år är intäkterna 53 tkr lägre. Intäkter från almanackan har stadigt minskat. För år 2003 kommer någon almanacka inta att tas fram.

Intäktsslaget Speciella insamlingsprojekt går 277 tkr sämre än budget, 31 % av budget. Jämfört med föregående år är det en minskning med 36 tkr. Huvuddelen av den budget som var avsatt för intäktsslaget flyttades över till autogirovärvning istället.

Intäktsslaget Humanfonden går 1 646 tkr sämre än budget, 71 % av budgeten har nåtts. Antalet sparare i Humanfonden har minskat med 2 % sen förra året. Med tanke på den kraftiga börsnedgången och att Banco därför inte marknadsfört Humanfonden är nedgången i antalet sparare inte så stor. Jämfört med 2001 är utdelningen 3 519 tkr sämre, 2000 och 1999 var utdelningen ännu större. Nedgången för intäkter från Humanfonden är enorm. Att Amnestys ekonomi klarat sig någorlunda bra beror på de stora reserver som byggdes upp under de goda Humanfondsåren.

Intäktsslaget Hjälpfonden går 293 tkr sämre än budget, 46 % av budgeten har nåtts. Hjälpfonden budgeteras inte med samma säkerhetsmarginal som Humanfonden så en börsnedgång ger procentuellt större utslag på denna. Jämfört med 2001 var utdelningen 278 tkr lägre. Hjälpfonden marknadsförs inte längre av dess största säljare Skandialink. Det leder till att fonden så småningom kommer att försvinna.

Intäkterna från intäktsgruppen övrigt är 27 tkr lägre än budget, 91 % av budget. Intäkterna är 117 tkr lägre än 2001. Att intäkterna minskar beror på att sektionens reserver minskat vilket i sin tur leder till att det finns mindre pengar att få ränta för.


Kostnaderna (bilagorna 1, 3 och 4)

De sammanlagda kostnaderna för 2002 uppgår till 39 782 tkr (inkl obudgeterade flyttkostnader). Årets kostnader är 573 tkr lägre än totala budgeten (980 tkr lägre om inte de obudgeterade flyttkostnaderna tas med), 99 % av totala budgeten. Tidigare år har kostnadsbudgeten understigits med mycket större belopp. Budgeten 2002 års budget var dock så snäv på grund av de besparingar som gjorts att när prognoserna visade på underskott var den varit svår att spara i. Besparingar har istället gjorts på personalkostnader 2003.

Den procentuella fördelningen av kostnaderna på de olika kostnadsslagen framgår nedan.

Kostnadsslag % av rörelsens kostnader 2002 % av rörelsens kostnader 2001
Programverksamhet 25 33
Sekretariatskostnader 10 9
Personalkostnader 27 25
Internationella rörelsen 38 33

Från och med 2001 görs en uppdelning av kostnaderna i årsredovisning på funktion.

Funktion % av rörelsens intäkter 2002 % av rörelsens intäkter 2001
Ändamålskostnader 81 86
Insamlingskostnader 19 22
Administrationskostnader 10 10
Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet samt lönekostnader för aktivist- och informationsteamet. Som insamlingskostnader räknas bland annat kostnader för insamlingsbrev, lön till insamlingsansvariga och större delen av kostnaden för medlemsregistret. Till administrationskostnader räknas bland annat löner för ekonomipersonal och personalansvarig.

De funktionsindelade kostnadsslagen summerar inte till 100 % då intäkterna inte varit lika med kostnaderna de redovisade åren.

Programkostnader
Nedan görs en jämförelse mellan utfall och budget för olika programgrupperna. Jämförelsen görs för direkta kostnader som resor, porto etc (bilaga 3) och dels med de indirekta kostnaderna/fördelade kostnaderna inräknade vilka innefattar löner och sekretariatskostnader (bilaga 4).

Nyckeln för fördelningen av de indirekta kostnaderna är förhållandet mellan tjänster med direkt programanknytning och det totala antalet tjänster, samt den använda tiden för respektive program.

Utredningar och aktioner
De direkta kostnaderna inom programgruppen uppgår 2002 till 761 tkr vilket är 80 tkr under budget.

Besparingar har gjorts då Rysslandsrapporten inte översatts, därtill har portokostnaderna blivit lägre än beräknat.

De fördelade kostnaderna (lön och administration) uppgår tillsammans med de direkta kostnaderna till 3 988 tkr. För programgruppen har 2,9 tjänster använts.

Medlemsaktiviteter
De direkta kostnaderna inom programgruppen uppgår till 667 tkr vilket är 405 tkr under budget.

Kostnaderna har blivit lägre än beräknat då inga startbidrag till samordnare längre betalas ut. Därmed har reserven för detta upplösts. Kostnaderna för medlemsutbildning har kunnat hållas nere genom att utbildningar hållits på sekretariatet eller i billiga lokaler som distrikten ordnat.

Fördelade kostnader och direkta kostnader uppgår totalt för programgruppen uppgår till 4 069 tkr. För programgruppen har 3,1 tjänster tagits i anspråk.

Främja de mänskliga rättigheterna
Endast ett program ingår i denna programgrupp och det är MR-undervisning . Fördelade kostnaderna uppgår till 406 tkr. För programgruppen har 0,4 tjänster tagits i anspråk.

Medlemmar och organisation
De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 1 116 tkr vilket är 247 tkr under budget.

Årsmöteskostnaderna blev något lägre än budgeterat. Även styrelsekostnaderna blev lägre då utskotten lagts ned.

Totala kostnader inklusive fördelade uppgår till 3 267 tkr. För programgruppen har 2,0 tjänster tagits i anspråk.

Information och kommunikation
De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 1 669 tkr vilket är 111 tkr över budget. Amnesty Press blev 100 tkr dyrare än budgeterat, 7 % över budget.

Totala kostnader för programgruppen uppgår till 5 269 tkr. För programgruppen har 3,3 tjänster tagits i anspråk.

Finansiell stabilitet och tillväxt
Detta programområdes budget utgör 57 % av den totala budgeten för programkostnader. De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 5 556 tkr vilket är 124 tkr under budget, 98 % av budget.

Totala kostnader för programgruppen uppgår till 7 564 tkr. För programgruppen har 1,8 tjänster tagits i anspråk.

Sekretariatskostnader (inklusive avskrivningar)
Sekretariatskostnaderna för 2002 slutade på 4 174 tkr, vilket är 43 tkr under budget. Hyran understeg budget med 280 tkr då sekretariatet flyttat till billigare lokaler än som budgeterats.

Flyttkostnader
I början på 2002 flyttade sekretariatet till nya lokaler. Flyttkostnaderna uppgick till drygt 400 tkr vilket var lägre än beräknat. Flyttkostnaderna kan tyckas höga men de sparas snabbt in eftersom den nya hyran är väsentligt lägre än vad den skulle varit om sekretariatet stannat kvar i de gamla lokalerna.

Personalkostnader
Personalkostnaderna slutade på 10 620 tkr vilket är 236 tkr över budget. I personalbudgeten låg ett sparbeting som inte helt kunde nås. För att hålla nere personalkostnaderna har tjänster vakanshållits under året.

Internationella rörelsen
Kostnaden för avgift till den internationella rörelsen uppgår till 15 219 tkr vilket i stort sett överensstämmer med budget.

Kostnaderna består av tre delar, det som betalats till IS under året (15 630 tkr), upplösning av den avsättning för kommande höjning av IS-avgiften som gjorts två år tidigare (400 tkr) och avsättning till IS-reserven avseende avgiften för år 2003 (0 tkr).

Sektionens egna kapital (bilaga 5)
I balansräkningen redovisas sektionens egna kapital. Det kan förklaras som sektionens tillgångar minus skulder. Det egna kapitalet består av två delar, bundna och fria reserver. Den totala reserven skall enligt styrelsebeslut från maj 1998 följa den internationella normen. Denna säger att reserven skall uppgå till 75% av budgeterade personalkostnader och 25% av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inklusive avskrivningar. Den bundna reserven ska vara 13% av de budgeterade totala kostnaderna. Skillnaden mellan total och bunden reserv är den fria reserven.

Det egna kapitalet 2001 uppgick till 10 828 tkr. Eftersom årets resultat är negativt och därutöver en upplösning av Humanfondsreserven gjorts innebär det att det egna kapitalet minskar till 7 246 tkr (10 828 - 3 582). Av det egna kapitalet uppgår den bundna reserven till 5 246 tkr. Den totala reserven borde varit 10 384 tkr men begränsas nu till det egna kapitalets storlek d v s 7 246 tkr. Den fria reserven uppgår därmed till 2 000 tkr (7 246 - 5 246). Den fria reserven borde varit 3 596 tkr (10 384 - 7 246). Sektionen har alltså tagit den fria reserven i anspråk med 1 596 tkr (3 596 - 2 000).

Humanfondsreserven är nu helt upplöst.

Sammanfattning
Sektionen visar ett underskott efter Humanfondsreservsupplösning på 1 499 tkr. Underskottet täcks av sektionens fria reserv. Kvar av den fria reserven är nu 2 000 tkr. Vid ett större underskott än så 2003 måste den bundna reserven användas.

Trots att reserverna minskat måste 2002 ses som ett mycket bättre insamlingsår än 2001. Efter det svaga 2001 verkade det tufft att nå intäktsbudgeten för 2002. Det är då glädjande att de flesta viktiga intäktsslag faktiskt klarat budgeten. Givarbreven kom att gå mycket bättre än 2001, den viktiga budgeten för autogiro nåddes i stort sett, vi fick in mer normala belopp från testamenten än föregående år och tre grupper bidrog med mycket stora gåvor. Tyvärr hamnade Human- och Hjälpfondsutdelningen så långt under budget att intäktsbudgeten ändå inte kunde nås.

För framtiden gäller nu att i vart fall nå det budgeterade nollresultatet 2003. För att de fria reserverna skall kunna återställas redan 2003 krävs nog att Humanfondsutdelningen blir väsentligt större än budgeterat.

Vår stora framtida intäktskälla ser ut att bli gåvor via autogiro. Detta är positivt då intäkter från autogiro är mycket stabilare än Humanfondsutdelningen.


Bilagor
1. Sammanfattning resultatrapport 2002, januari - december (tkr)
2. Intäktsrapport 2002, januari - december (tkr)
3. Uppföljning av programkostnader 2002, januari - december (tkr)
4. Programkostnader 2002 inkl fördelade programkostnader
5. Sektionens reserver
6. Nyckeltal