Möte med sektionens styrelse den 8-9 mars 2003 Protokoll från 1-2 mars 2003


      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 7/2002/2003

Möte med sektionens styrelse den 8-9 mars 2003

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 125-138
Christian Gräslund X
Binnie Kristal-Andersson Anmält förhinder
Maria Eklund X
David Langlet X
Tina Lundh X
Lotta Reimers Anmält förhinder
Mats Engman X, § 125-138, 141-148
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Anja Persson X
Magnus Öhman
Bobby Vellucci
X, mötesordförande § 139-148
X
Sekretariatet
Dan Grundin
Carl Söderbergh
Jörgen Persson
X, sekreterare
X
X, § 139-141
Övriga
Amelie Bendz
Christine Pamp
Magnus Breidne
Sven Olsson
Carlos Figueredo
Raoul Granqvist
Katarina Bergehed
Gunilla Odin
Fredrik Mattsson
Mattias Rensfeldt
Stefan Johansson
Jan Odqvist
Vivi Steinmark
Katarina Hellström
Ulrika Sturesdotter
Tony Öhrling
Bo Lindblom
X, § 137
X, § 137-138
X, § 137
X, § 137, 143
X, § 137
X, § 137, 143
X, § 137, 143
X, § 137, 143
X, § 137, 143
X, § 137, 143
X, § 138
X, § 142
X, § 143
X, § 143
X, § 143
X, § 143
X, § 143
§ 125 Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Hanna Roberts.


§ 126 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Henrik Zetterquist till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 127 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut

att utse Tina Lundh till ordförandereserv för nästa möte.


§ 128 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 129 Protokoll från möte med sektionens styrelse 25-26 januari 2003

Styrelsen uppmärksammar att en felnumrering av protokollet har skett från § 113 och framåt.

Beslut

att med detta påpekande lägga protokollet till handlingarna.


§ 130 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts meddelar att inga per capsulambeslut fattats sedan styrelsens januarimöte.


§ 131 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:
- I samband med Irak-krisen har sektionen varit i kontakt med IS angående Amnestys begäran att få ha mr-observatörer på plats i regionen. Carl Söderbergh kommer att väcka denna fråga vid ett möte med UD nästa vecka. Amnesty har för närvarande ingen närvaro i norra Irak eller Bagdad.
- Sektionen har besökt Australiens och Storbritanniens ambassader för att diskutera de avtal med USA som riskerar att urholka den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Ett besök på Filippinernas ambassad angående samma fråga planeras. Även ett besök på Rysslands ambassad planeras, men då som ett led i den pågående Rysslandskampanjen.
- Sektionen har inlett ett samarbete med nättidningen Expressen.se om dödsstraffet. Varje vecka läggs ett nytt vädjandefall ut. I övrigt har det varit svårt att nå ut med Amnestys information p g a den uppmärksamhet som ges Irak-krisen.
- Samarbetet med reklambyrån Garbergs fortsätter, men Garbergs kommer inte längre att vara Amnestys huvudbyrå.


§ 132 Rapport från Amnestys internationella kommitté

Hanna Roberts rapporterar från den internationella kommitténs möte 10 februari.


§ 133 Rapport om översyn av styrelsens arbete

Styrelsen går igenom arbetsdokumentet om översynen och konstaterar att inga förändringar skett sedan förra styrelsemötet.


§ 134 Organisationsdialogen

Anja Persson redogör för underlaget i frågan. Styrelsen är ense om att det är en bra idé att arbeta med en för sektionen viktig strategisk frågeställning och föra ut den till medlemmarna via olika kanaler som "Styrelsens hörna" och andra diskussionsfora på nätet, AmnestyDebatt och distriktsmöten. Den internationella handlingsplanen, prioriteringar i svenska sektionens kommande handlingsplan och medlemsvärvning var förslag på teman som diskuterades av styrelsen, som är överens om att diskussionen, oavsett tema, bör hållas på en sådan nivå att den inbjuder många till att delta.

Beslut

att utse Anja Persson och Maria Eklund att från styrelsens sida ansvara för organisationsdialogen fram till årsmötet 2004.

att uppdra åt ovanstående personer att snarast ta fram ett förslag på en strategisk fråga för 2003 för beslut per capsulam.

att uppdra åt sekretariatet att förändra ”Styrelsens hörna”på den interna hemsidan utifrån styrelsens direktiv.


§ 135 Övrig fråga - "aktieägaraktivism"

David Langlet frågar styrelsen hur man ställer sig till att Amnesty köper ett mindre antal aktier i vissa företag, i syfte att kunna närvara vid dessa företags bolagsstämmor. Frågan har väckts av Amnesty Business Group (ABG), som på detta sätt vill kunna ta upp frågor om företagens ansvar för mänskliga rättigheter.

Beslut

att styrelsen ställer sig positiv till förslaget att ABG köper minsta möjliga antal aktier i ett antal företag för att kunna delta i företagens bolagsstämmor.


§ 136 Övrig fråga - EU-ansvar i styrelsen

Beslut

att utse Magnus Öhman till ansvarig i styrelsen för frågor som rör Amnestys EU-förening.


§ 137 Samverkan sektionen-Amnestyfonden

Hanna Roberts inleder och presenterar den grupp, bestående av Amelie Bendz, Christine Pamp och Magnus Breidne, som på uppdrag av sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse utrett frågan om gemensam insamling mellan sektionen och Amnestyfonden.

Amelie Bendz redogör för gruppens uppdrag. Arbetet har koncentrerats kring två frågor: Skulle en sammanslagning av insamlingsverksamheten vara fördelaktig för både sektionen och Amnestyfonden? Skulle det bästa vara att Amnestyfonden uppgick i svenska sektionen? På den första frågan är gruppens svar ja, på den andra nej. Amnestyfonden har ett starkt "varumärke" inom svenska sektionen och bör drivas vidare i sin nuvarande stiftelseform, men insamlingsverksamheten bör bedrivas tillsammans med sektionen. Magnus Breidne förklarar att gruppen inte sett som sin uppgift att föreslå specifika fördelningstal vad gäller intäkter och kostnader vid en gemensam insamling, utan det är något som bör bestämmas i en förhandling mellan sektionen och Amnestyfonden. Christine Pamp förtydligar att siffror i sig inte är det viktigaste i det här sammanhanget, utan att sektionen frågar sig vad man vill med biståndsarbetet och utifrån det fastställer nivåer.

Flera närvarande på mötet menar att frågan bör tas upp av årsmötet, men det är gruppens åsikt att den inte behöver göra det. Beslut om ett avtal mellan sektionen och Amnestyfonden bör kunna fattas av de två styrelserna. Flera av sektionsstyrelsens ledamöter väcker frågan om biståndsverksamheten i relation till övriga prioriteringar av verksamheten som bestäms av sektionens handlingsplaner. Det råder oenighet på mötet om i vilken utsträckning biståndsverksamheten ska knytas till sektionens kommande handlingsplan. Mötet är dock överens om att den föreslagna avtalstiden om ett år är för kort, tre år är en rimligare avtalstid. Vidare är mötet överens om att man inte aktivt kan marknadsföra både sektionens och Amnestyfondens 90-konto under en avtalsperiod.

Hanna Roberts sammanfattar diskussionen och föreslår att sektionsstyrelsen avstår från att fatta beslut utan att först ha diskuterat nya formuleringar av förslag till beslut med Amnestyfondens styrelse. Hanna Roberts tackar utredningsgruppen för deras arbete.

Beslut

att bordlägga frågan till söndagen.


§ 138 Inför årsmötet 2003

- Beredningsgrupper

Hanna Roberts redogör för förslaget att behandla motioner och förslag i två beredningsgrupper på årsmötet. Den första beredningsgruppen benämns "Policy och arbetsmetoder", den andra "Organisation och ekonomi".

Beslut

att anta det presenterade förslaget om två beredningsgrupper på årsmötet.


- Förslag till dagordning

Mats Engman redogör för sekretariatets förslag till dagordning och mötet gör vissa justeringar av tiden för de olika punkterna. Hanna Roberts redogör därefter för hur förslaget till internationell handlingsplan (ISP) skulle kunna hanteras på årsmötet. Styrelsen diskuterar förslag till seminarier och poängterar att det är viktigt att det finns gott om tid att diskutera ISP på årsmötet. Översättningen av huvudmålen i ISP bör dessutom granskas. Seminarier om ISP är planerade till lördagen, då även Marj Byler, medlem i den internationella ISP-kommittén, kommer att delta. I dagsläget finns även förslag på tre seminarier på fredagskvällen: "Medlem värvar medlem"-kampanjen, arbetet med handlingsplanen 2000-2004, samt programmet för frivilligledarskap.

Beslut

att godkänna förslaget till dagordning och ge sekretariatet och ISP-gruppen i uppdrag att planera innehåll och upplägg av seminarierna,

att uppdra åt Christian Gräslund och Maria Eklund att granska översättningen av de 15 målen i ISP för att ge dem en ledigare språkdräkt.


- Styrelsens förslag till årsmötet

Stadgeändringar

Dan Grundin redogör för fyra förslag till stadgeändringar som styrelsen föreslås lägga fram till årsmötet. Dessa förslag rör Amnetys vision och åtagande, sektionens organisation, årsmötet samt förvaltning och revision.

Beslut

att lägga fram ovanstående fyra stadgeändrigsförslag till årsmötet, samt

att uppdra åt Hanna Roberts att granska att de redaktionella förändringar som föreslagits förs in i texten.


Förslag till ändrad representation i Amnestyfondens styrelse - stadgeändring

David Langlet redogör för förslaget till förändring vad gäller sektionsstyrelsens representation i Amnestyfondens styrelse. Förslaget innebär stadgeändringar i såväl sektionens som Amnestyfondens stadgar. Efter diskussion föreslår styrelsen att de i förslaget omnämnda kontaktpersonerna inte förs in i stadgarna, eftersom de snarare bör omnämnas i sektionens arbetsordning.

Beslut

att föreslå årsmötet att sektionsstyrelsens representation i Amnestyfondens styrelse tas bort enligt förslag,

att i den händelse förslaget går igenom på årsmötet, uppdra åt kommande styrelse att utse kontaktperson samt i sektionens arbetsordning redogöra för kontaktpersonens roll och uppgifter.


Medlemsavgifter för 2004-2005

Beslut

att lägga fram förslaget om oförändrade medlemsavgifter 2004-2005 till årsmötet,

att uppdra åt Henrik Zetterquist att göra vissa redaktionella förändringar i bakgrundstexten till förslaget.


Öppna upp mr-konferensen 2004 för beslut om ny handlingsplan

Beslut

att föreslå årsmötet att mr-konferensen 2004 öppnas upp för beslut om ny handlingsplan.


Utvärdering av mr-konferensen som årsmötesform

Efter diskussion enas styrelsen om att frågan om utvärdering kan tas upp utan åsmötesbeslut.

Beslut

att inte lägga fram ett förslag om utvärdering av mr-konferensen som årsmötesform till årsmötet.


Gruppavgifter för 2004-2005

Henrik Zetterquist redogör för förslaget som innebär att gruppavgiften till sektionen höjs till 2.000 kr samt att en minimiavgift på 2.000 kr tas ut av distrikten. För ungdomsgrupper och nybildade grupper föreslås inga förändringar.

Beslut

att lägga fram förslag om ny grupp- respektive distriktsavgift till årsmötet.


Resolution till det internationella rådsmötet (ICM) 2003

Styrelsen har skickat in en resolution till ICM 2003. Resolutionen föreslår att ICM i fortsättningen hålls endast vart tredje år. Styrelsen kommer att söka stöd för resolutionen på den svenska sektionens årsmöte.

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att skriva en inledande text till resolutionsförslaget att godkännas av styrelsen i diskussionsdatabasen.


- Styrelsens yttranden över inkomna motioner


Motion angående styrelsens reservfonder

Beslut

att föreslå årsmötet tillstyrka motionen enligt förslaget till yttrande.


Motion gällande Country Action Programmes

Beslut

att föreslå årsmötet avstyrka motionen enligt förslaget till yttrande.


Motion om geografisk balans inom Amnesty

Beslut

att föreslå årsmötet avstyrka motionen,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


Motion om möjligheter till internationell samverkan på grupp- och samonivå

Beslut

att föreslå årsmötet anse motionen besvarad,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


Motion om spridningen av blixtaktioner

Beslut

att föreslå årsmötet anse motionen besvarad,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


Motion om formatering av Amnestys information

Beslut

att föreslå årsmötet anse motionen besvarad,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


Motion: Slå vakt om gräsrötterna!

Beslut

att föreslå årsmötet avstyrka motionen,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


Motion om mångfald i medlemskåren

Beslut

att föreslå årsmötet anse första delen av motionen besvarad,

att föreslå årsmötet avstyrka andra delen av motionen,

att uppdra åt sekretariatet att formulera förslag till yttrande.


- Hantering av yttranden över inkomna motioner

Hanna Roberts informerar styrelsen att förslagen till yttranden kommer att läggas in i styrelsens diskussionsdatabas för synpunkter senast den 17 mars. Därefter kommer de att slutredigeras för att skickas ut i det första årsmötesutskicket.


- Rapporter till årsmötet

Styrelsen kommer att inkomma med två rapporter till årsmötet gällande översynen av styrelsens arbete samt sektionens arbete med handlingsplanen 2000-2004. Beslut om dessa fattas per capsulam.


§ 139 Ekonomisk redovisning 2002

Jörgen Persson presenterar årsredovisningen för 2002. Sektionen kommer att uppvisa ett underskott, dock inte så kraftigt som befarades i samband med den prognos som gjordes efter den andra tertialrapporten 2002. Underskottet efter den planerade upplösningen av Humanfondsreserven blir ca -1 500 tkr. Eftersom de kostnader på ca 500 tkr för sekretariatets flytt som ursprungligen låg utanför budget ryms inom detta resultat, så blir det faktiska underskottet 2002 ca -1 000 tkr. Något beslut som berör den bundna reserven kommer därför inte att behöva tas. Om sektionen uppnår ett nollresultat 2003 kommer reserverna vara i det närmaste återställda. Detta beror på att kravet på reservernas storlek har minskat som en följd av att personalkostnaderna reducerats 2003.

Beslut

att godkänna årsredovisningen 2002.


§ 140 Preliminär resultatrapport för februari 2003

Jörgen Persson redogör för det preliminära resultatet vad gäller intäkterna t o m februari 2003. De flesta intäktsslag ligger i nivå med budget, förutom delbetalande medlemmar som riskerar att hamna under budget, samt gåvor via autogiro som ser ut att hamna över. Det är sekretariatets bedömning att intäktsbudgeten ser ut att kunna hållas, utifrån februari månads resultat.


§ 141 Budgetmötet

Henrik Zetterquist redogör för underlaget från Budgetutvecklingsgruppen (BUG). Styrelsen är överens om att åtgärder måste vidtas för att försöka öka distriktens intresse för budgetmötet. Distriktsombuden bör i god tid ges information om förutsättningarna för budgetarbetet och aktuella prioriteringar i handlingsplanen. Det är också viktigt att distriktsombuden får en klar bild av programbudgeten, som är den del av budgeten som tydligast berör distriktens verksamhet. Vidare bör specialgrupper och samordnare i någon form beredas möjlighet att delta i budgetmötet.

Beslut

att uppdra åt kassören och sekretariatet att ta styrelsens synpunkter i beaktande inför arbetet med budgetmötet 2003.


§ 142 Sektionens IT-stöd

Dan Grundin redogör för underlaget i frågan. Hanna Roberts har tillsammans med sekretariatet inlett diskussioner om sektionens IT-stöd med anledning av dels de minskade personalresurserna, dels det ökade antalet uppdrags- och specialgrupper i sektionen, och vill nu lyfta en del frågor till styrelsen. Det är inte meningen att styrelsen ska fatta några beslut i dagsläget, utan styrelsens synpunkter ska ses som ett bidrag till fortsatta diskussioner.

När det gäller beskrivningen av sekretariatets basverksamhet från 1998 konstateras att den i vissa delar är föråldrad och inte på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till den utveckling inom IT som har skett i sektionen de senaste fem åren. Det är viktigt att fastställa nivåer för IT-arbetet utgående från sektionens nuvarande ekonomiska omslutning och det bör lämpligen göras i samband med att en ny handlingsplan tas fram.

Vad gäller priotiteringar i IT-stödet till olika strukturer inom sektionen anser styrelsen att det är naturligt att sådana måste göras. Högsta prioritet måste ges till styrelsen och av styrelsen utsedda uppdragsgrupper samt sekretariatet, därefter kommer specialgrupper och samordnare. Som alltid måste prioriteringar bland de sistnämnda utgå från handlingsplanen, verksamhetsplaner och pågående kampanjer och aktioner. Distrikt och grupper kan i tider av minskade IT-resurser inte räkna med mer centralt stöd än att t ex få utnyttja utrymme på sektionens servrar. Support och utveckling av lokala webbsidor är exempel på sådant man inte kan räkna med att få från centralt håll. Däremot bör riktlinjer t ex vad gäller grafiskt program bidra till en ökad enhetlighet och fungera som stöd för de grupper som t ex vill utveckla egna webbsidor.

Styrelsen diskuterar även de parallella distributionssystem för information som finns i sektionen. Fler och fler har gått över till elektronisk kommunikation och allt mer information finns att hämta på sektionens webbsidor. Den pappersbundna distributionen är både dyr och i många fall tidsödande. Ambitionen bör vara att så långt som möjligt gå över till elektronisk/digital kommunikation och informationshantering, även om vi i vissa sammanhang och i undantagsfall måste kunna erbjuda material i pappersform.

Hanna Roberts och sekretariatet tar till sig av dessa synpunkter i sitt fortsatta arbete.


§ 143 Möte med valberedningen

Bo Lindblom presenterar valberedningens förslag till sektionsstyrelse, Amnestyfondens styrelse och Granskningskommittén. Glädjande nog har valberedningens arbete varit mindre svårt detta år och det finns nu fler nominerade än antal vakanta platser i de båda styrelserna. Valberedningen har dessutom varit tvungna att laborera med två alternativ vad gäller Amnestyfondens styrelse, eftersom det kommer att läggas ett förslag till årsmötet om att ta bort sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse och ersätta dem med två ordinarie ledamöter. Mötet diskuterar även kommunikationen mellan valberedningen och de två styrelserna och konstaterar att en bra kommunikation är en förutsättning för att valberedningen ska kunna utföra sitt arbete.


§ 144 Samverkan sektionen-Amnestyfonden

Styrelsen återupptar den bordlagda frågan om gemensam insamling. Hanna Roberts redogör för de förslag till beslut som hon och Amnestyfondens ordförande Sven Olsson föreslår. Detta innebär att de två styrelserna beslutar att:
1. arbeta för en gemensam insamlingsverksamhet,
2. inleda förhandlingar om innehållet i ett samarbetsavtal,
3. svenska Amnesty omorganiserar insamlingsverksamheten utifrån kommande avtal,

En grupp, som initialt består av respektive styrelseordförande samt generalsekreteraren, får i uppdrag att arbeta vidare med ovanstående beslut. Gruppen har möjlighet att knyta till sig den kompetens de anser nödvändig.

Följande övergripande principer bör styra arbetet i framtagandet av ett avtal:
- avtalslängden bör vara mer än ett år, exempelvis 3 år,
- det bör innehålla en reglering av möjligheten för respektive styrelse att säga upp avtalet,
- nuvarande insamlingsavtal skall avslutas i samband med att en ny överenskommelse träder i kraft,
- fondens 90-konto finns kvar tillsvidare, men skall inte marknadsföras aktivt.

Vidare bör gruppen utreda och komma med eventuella förslag kring:
- inflytandemöjligheter för fonden vad gäller marknadföring av "varumärket" Amnestyfonden,
- huruvida avtalet skall beslutas av styrelserna eller årsmötet,
- fördelningsnyckel inklusive golv och tak, överskott, öronmärkning och resultatet av fondens 90-konto,
- avtalets effekt på IS-avgiften.

Slutligen bör en tidsplan för arbetet tas fram med speciellt fokus på övergångsperioden (avser tjänster, material, kampanjer) och ett datum sättas för när avtalet skall träda ikraft.

Beslut

att arbeta för en gemensam insamlingsverksamhet,

att inleda förhandlingar om innehållet i ett samarbetsavtal,

att svenska Amnesty omorganiserar insamlingsverksamheten utifrån kommande avtal,

att ge ovanstående grupp uppdraget att utreda och komma med förslag på samarbetsavtal, samt

att gruppen skall presentera ett avtalsförslag till respektive styrelsers septembermöte 2003.


§ 145 Riktlinjer för specialgrupper

Mats Engman redogör för förslaget till nya riktlinjer för specialgrupper. Förslaget utgår från de synpunkter styrelsen framförde på januarimötet 2003 angående specialgruppernas ställning och organisation. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, men har ett förtydligande vad gäller specialgruppernas övergripande uppgifter. Specialgruppernas arbete ska utföras "i enlighet med Amnestys åtagande, arbetssätt och sektionens arbetsordning ".

Beslut

att med denna justering anta riktlinjerna för specialgrupper.


§ 146 Inför ICM

Hanna Roberts föreslår styrelsen att utse Stefan Johansson och Dan Grundin till reserver, i den ordningen, till sektionens delegation till ICM i Mexiko i augusti.

Beslut

att utse Stefan Johansson och Dan Grundin till reserver till ICM-delegationen.

Hanna Roberts redogör vidare för styrelsens och den internationella kommitténs förberedelser inför ICM. Närmast kommer Hanna Roberts delta i Chairs Forum och Carl Söderbergh i Directors Forum. Båda mötena äger rum samtidigt i London i slutet av mars. Under årsmötet kommer styrelsen att inhämta medlemmarnas åsikt om framför allt förslaget till ISP. I början av juni anordnas ett förberedande nordiskt ICM-möte i Oslo. Styrelsen sammanträder i mitten av juni och i slutet av juni träffas ICM-delegationen samt ett antal personer som varit aktivt inblandade i sektionens förberedelser inför ICM.


§ 147 Övriga frågor

- Utvärdering och utvecklingssamtal

Magnus Öhman överlämnar en blankett för utvärdering av styrelsemötet till styrelsens medlemmar. Hanna Roberts meddelar att utvecklingssamtal med styrelsens ledamöter kommer att hållas av Hanna Roberts, Christian Gräslund och Henrik Zetterquist under våren och redovisas på styrelsens majmöte.

Styrelsen går igenom utvärderingen av januarimötet i Malmö. Utöver styrelsens synpunkter har man fått feedback från distriktsombudet och den anställde samordnaren i distrikt Skåne-Blekinge. I detta sammanhang diskuterar styrelsen begreppet "visionsmöte" och konstaterar att det kan vara lite missvisande, eftersom styrelsen på detta möte även måste ägna en hel del tid åt andra frågor. Det är snarare frågan om att styrelsen lyfter upp en eller två mer långsiktiga och strategiska frågor för diskussion.


- Brev till styrelsen från grupperna i Härnösand

Beslut

att uppdra åt Hanna Roberts att besvara brevet


- Brev till styrelsen från Jonas Petersson

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund att besvara brevet.


§ 148 Mötet avslutas

Mötesordförande Magnus Öhman tackar deltagarna och avslutar mötet.