Medlemsavgifter för 2004 och 2005 - förslag från styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Henrik Zetterquist
Datum: 27 februari 2003


Medlemsavgifter för 2004 och 2005 - förslag från styrelsen

Årsmötet ska besluta om medlemsavgifter för 2002 och 2003. De avgifter det handlar om är medlemsavgifter för hel- respektive delbetalande.

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften är en viktig del av sektionens intäkter. Under 2003 beräknas medlemsavgifter stå för 36 procent av de totala intäkterna.

Sedan 1998 har avgiften för medlemskap i Svenska sektionen av Amnesty International legat på 240 kronor per för helbetalande och 160 kronor för delbetalande.

Vid budgetmötet 2002 diskuterades medlemavgifternas storlek och budgetmötet gav styrelsen rekommendationen att höja medlemsavgiften inför 2004 och 2005.

Styrelsen har efter budgetmötet ingående diskuterat frågan, och väljer att lägga förslag om oförändrade medlemsavgifter.

Det finns många argument, både för och emot en höjning. De som väger tyngst i styrelsens argumentation för en oförändrad avgiftsnivå är dels att det enligt styrelsen är av stor vikt att ha en låg tröskel för medlemskap i Amnesty, dels det faktum att Amnesty redan ligger högt, jämfört med andra organisationer. En hög avgift kan dels leda till medlemstapp, men än viktigare också leda till ökad svårighet vid nyrekrytering av medlemmar.

Ett ytterligare argument för en bibehållen nivå är sektionens fortsatta satsning på autogiro, där 240 kronor blir en jämn ”tjuga” per månad, vilket i sig uppfattas som en låg tröskel för medlemskap. Medlemmar som betalar via autogiro bearbetas sedan för att höja sin månatliga gåva och det är idag många som ger mer än de 20 kronorna.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kr/år för åren 2004-2005

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kr/år för åren 2004-2005