Riktlinjer för specialgrupper inom svenska sektionen av Amnesty International Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 28 februari 2003


Riktlinjer för specialgrupper inom svenska sektionen av Amnesty International


Specialgruppernas tillsättande
Beslut om att tillsätta en specialgrupp fattas av svenska sektionens styrelse. Som underlag för styrelsens beslut ska det finnas ett underlag som beskriver gruppens syfte och vad gruppen planerar att arbeta med.

Specialgruppernas övergripande uppgifter
Arbetet ska ske i enlighet med Amnestys åtagande och arbetssätt. Specialgrupper har följande övergripande arbetsuppgifter:
* Att fungera som kompetensresurs för sektionen, t.ex. genom att medverka i sekretariatets planering av kampanjer och aktioner, svara på frågor från medlemmar, media och allmänhet, medverka i utbildningar och ta fram informationsmaterial om respektive arbetsområde.
* Att bedriva ett opinionsbildande arbete gentemot allmänheten, t.ex. genom att ta initiativ till utåtriktade aktiviteter, medverka i lobbyinsatser, arrangera seminarier, skriva insändare eller debattartiklar och göra informationsutskick.
* Att göra det möjligt för grupper, medlemmar och allmänhet att delta aktivt i Amnestys arbete med respektive tema, t.ex. genom att skapa mötesplatser för dem som är intresserade av arbetsområdet, förmedla tips och idéer till amnestys aktiva medlemmar och göra utskick av aktionsmaterial.

Det är varje specialgrupps eget ansvar att göra prioriterningar, besluta om arbetets inriktning, formulera mål och planera sin verksamhet. Varje specialgrupp ska ha som ambition att uppfylla alla övergripande uppgifter, men beroende på gruppens medlemsantal och medlemmarnas kompetens och intressen kan gruppen välja att lägga tonvikten av arbetet på en eller två av uppgifterna. De grupper som vill arbeta specialiserat med ett arbetsområde, men endast har för avsikt att arbeta på lokal nivå ska inte registreras som specialgrupper utan som vanliga lokala arbetsgrupper.

Specialgruppernas interna organisation
Medlemmar i specialgrupper ska vara medlemmar i Amnesty. Specialgrupper kan bestå av medlemmar eller grupper av medlemmar på flera olika orter. De bör sträva efter att vara öppna för alla medlemmar i den utsträckning det är praktiskt möjligt. Om det tillkommer nya grupper av medlemmar som vill arbeta med ett område där det redan finns en specialgrupp, så är det den befintliga specialgruppens ansvar att se till att involvera den nya gruppen i arbetet. Varje specialgrupp ska ha en kontaktperson och en samordnande funktion, men bestämmer i övrigt själv hur man vill organisara sitt arbete. Inget hindrar att specialgrupper antar egna stadgar, men detta är inget krav. Sekretariatet bör löpande informeras om gruppernas arbetsfördelning.

Ekonomi och finansiering
Specialgrupperna finansierar själva sitt arbete genom eget insamlingsarbete. De betalar inte några avgifter till sektionen eller till distrikten, men är givetvis välkomna att bidra till sektionen eller Amnestyfonden med gåvor på samma sätt som vanliga arbetsgrupper. Det finns en budget på sektionsnivå som i första hand ska användas till större projekt, deltagande i internationella möten och utbildningar och för att bjuda in internationella gäster till aktiviteter i Sverige. Även specialiserade lokala arbetsgrupper har möjlighet att äska medel ur sektionens budget. Beslut om hur budgeten ska fördelas fattas av ansvarig handläggare på sekretariatet (ytterst av generalsekreteraren).

Specialgruppernas ekonomi ska skötas i enlighet med svensk föreningspraxis, vilket inkluderar att varje grupp ska ha en kassör, att gruppens ekonomi årligen ska revideras och att gruppen årligen upprättar ett bokslut som inkluderar ingående balans, intäkter, kostnader, resultat och utgående balans.

Verksamhetsrapportering
Specialgrupper ska årligen inkomma till sektionen med en verksamhetsberättelse som beskriver arbetet under föregående år. Verksamhetsberättelsen ska inkludera information om gruppens ekonomiska tillgångar. Om en specialgrupp består av flera olika undergrupper, så är det önskvärt att dessa inkommer med verksamhetsberättelser som beskriver arbetet i respektive grupp.