Stadgeändringsförslag till årsmötet 2003 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Hanna Roberts, Rikard Backelin, Dan Grundin
Datum: 14 februari 2003


Stadgeändringsförslag till årsmötet 2003
(1 bilaga)

Inledning
Efter beslutet på ICM i Dakar 2001 om Amnesty Internationals nya åtagande behöver den svenska sektionens stadgar revideras för att överensstämma med de internationella. Den grupp som styrelsen tillsatt för att se över stadgarna föreslår dessutom ytterligare ett antal förändringar/förtydliganden. Nedan har vi delat in stadgeändringsförslagen under olika rubriker. Som bilaga finns en utskrift av förslaget till nya stadgar i sin helhet.

I. Stadgeändring efter ICM-beslut 2001

Gruppen föreslår att den svenska sektionens stadgar revideras så att de överensstämmer med det nya åtagandet och de internationella stadgarna. Förslaget innebär att de internationella stadgarnas 1. Vision and Mission, 2. Core Values och 3. Methods översätts och ersätter de svenska stadgarnas 1. Syfte och åtagande och 2. Arbetssätt. Detta innebär att numreringen i resterande del av de svenska stadgarna ändras, så att § 3 blir § 4, § 4 blir § 5 o s v. Nedan används den föreslagna nya numreringen genomgående med den gamla inom parentes.

Översättningen innebär också "följdrevideringar" av de paragrafer där man refererar till den tidigare § 1. Det gäller § 4.4, 4.5, 5.1 och 6.2 (3.4, 3.5, 4.1 och 5.2), t ex föreslås att "syfte" genomgående ersätts med "åtagande".

II. Stadgeändringar avseende § 5 (4) Medlemmar och arbetsgrupper samt § 6 (5) Organisation

Förändringarna rör medlemmar, arbetsgrupper och organisation och är att betrakta som dels rena förtydliganden, dels nödvändiga uppdateringar som en följd av förändringar i organisationen.

Revidering av § 4.4 (3.4): Ordet "medlemsgrupper" ersätts av "grupper" som är mer generellt och bättre sammanfattar de olika typer av grupper som nämns i de följande paragraferna.

Revidering av § 5.1, 5.2 och 6.2 (4.1, 4.2 och 5.2): Förtydligande att med 2/3 majoritet avses 2/3 "av samtliga röstberättigade styrelseledamöter". Gruppen anser att detta bör gälla i så viktiga frågor som upplösning/uteslutning. Denna paragraf har företräde framför § 10.6 (9.6), som beskriver de normala förutsättningarna för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Revidering av § 6.1 (5.1): Förtydligande att sektionen verkar genom "f) arbetsgrupper och g) samordnings- och specialgrupper". Gruppen noterar en viss inkonsekvens hos stadgarna att placera § 5 (4) Medlemmar och arbetsgrupper före § 6 (5) Organisation , och t ex tala om registrering av arbetsgrupp i § 5.2 (4.2) och först i § 6.1 (5.1) organisatoriskt introducera begreppet "arbetsgrupper", men föreslår trots detta ingen förändring på den punkten.

III. Stadgeändringar avseende § 7. Årsmötet

De föreslagna förändringarna innebär att kallelsen till årsmötet, samt sektionens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, ska kunna göras tillgängliga för medlemmarna på andra sätt än att behöva skickas med Amnesty Press. Bakgrunden till detta förslag är att stadgarna på denna punkt formulerades i en tid då Amnesty dels hade betydligt färre medlemmar, dels utkom med en månatlig medlemstidning. Den nuvarande utgivningen av Amnesty Press med fyra nummer per år innebär att de två första numren måste komma ut under årets tre första månader för att uppfylla stadgarnas krav. För att undvika en ojämn utgivning av Amnesty Press och för att undvika oerhört kostsamma utskick till sektionens samtliga medlemmar i samband med årsmötet, föreslår gruppen att det räcker med att göra materialet tillgängligt, t ex via webben, för medlemmarna och sända ut det till de medlemmar som begär det. Naturligtvis kan Amnesty Press även fortsättningsvis användas som utskickskanal då detta sammanfaller i tid med tidningsutgivningen, vilket bör vara fallet med t ex kallelsen.

Revidering av § 7.2 och 7.4 (6.2, 6.4a och 6.4b): Formuleringarna "eller på annat sätt göras tillgänglig för (medlemmarna)", "samt göras tillgängliga för medlemmarna" är tänkta att innefatta det ovan beskrivna. Notera att den tidigare uppdelningen av § 7.4 (6.4) i a) och b) har försvunnit.

IV. Stadgeändringar avseende Svenska Amnestyfonden

I den händelse den pågående utredningen om samarbetet mellan sektionen och Amnestyfonden kommer fram med förslag som förändrar styrelserepresentationen måste ett förslag till stadgeändring tas fram.

Tillsvidare föreslår gruppen inga revideringar av stadgarna på denna punkt.

V. Stadgeändringar avseende § 12 (11) Förvaltning och revision

Årsbokslutet är oftast klart till början av februari. Därefter genomförs revisionen och slutrevision hålls omkring vecka 8. Revisorn skriver inte på revisionsberättelsen förrän styrelseledamöterna skrivit på årsredovisningen. Styrelseledamöterna skriver på årsredovisningen i början av mars. Således kan den definitiva revisionsberättelsen tidigast föreligga i mitten av mars (ca vecka 11) inte vecka 8 som sägs i stadgarna. Förutsatt att styrelsemötet som behandlar årsredovisningen även i framtiden kommer att hållas senast i början av mars bör stadgan ändras.

Revidering av § 12.3 (11.3): "Revisionsberättelse skall föreligga inom tolv (tidigare åtta) veckor efter verksamhetsårets utgång."

VI. Förtydligande avseende stadgarnas röstetal som inte föranleder stadgeändring

Det kan finnas skäl för att föreslå förtydliganden vad gäller tolkning av angivet röstetal (2/3 respektive 4/5 majoritet) i stadgarnas § 8.4, 13.2 och 14.4 (7.4, 12.2 och 13.4). Detta gäller avgivna röster på årsmötet (jmfr § 5.1, 5.2 och 6.2 ovan, som avser styrelsen) och bör enligt gruppen alltid tolkas som 2/3 eller 4/5 majoritet "av antalet avlagda röster". Gruppen anser emellertid att detta inte behöver skrivas in i stadgarna, utan förtydligas i arbetsordningen för årsmötet och av ordförande på årsmötet i samband med genomgången av densamma.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att anta ovanstående förslag till revideringar av stadgarna

Bilaga

Förslag till nya stadgar för svenska sektionen av Amnesty International

1. VISION OCH ÅTAGANDE (ny paragraf)
Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter.

För att uppnå denna vision har Amnesty International som sitt åtagande att, inom ramen för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten till fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet och av rätten att inte bli diskriminerad.

2. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR (ny paragraf)
Amnesty International bildar ett globalt samfund av människorättsförsvarare som arbetar enligt principerna internationell solidaritet, effektivt agerande för det enskilda offret, global täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet, opartiskhet och oberoende samt demokrati och ömsesidig respekt.

3. ARBETSSÄTT (ny paragraf)
Amnesty International riktar sig till regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska grupper, företag och andra enskilda aktörer utan anknytning till staten.

Amnesty International strävar efter att avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna på ett noggrant, snabbt och outtröttligt sätt. Organisationen undersöker systematiskt och opartiskt fakta i enskilda fall och mönster av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Resultaten offentliggörs och medlemmar, sympatisörer och anställda utövar offentliga påtryckningar mot regeringar och andra för att stoppa kränkningarna.

Utöver arbetet mot specifika kränkningar av de mänskliga rättigheterna kräver Amnesty International att alla regeringar ska upprätthålla rättsstatliga principer och ratificera och uppfylla normer för mänskliga rättigheter. Organisationen bedriver omfattande utbildnings- och informationsverksamhet avseende mänskliga rättigheter samt uppmanar mellanstatliga organisationer, enskilda individer och alla samhällsorgan att stödja och respektera de mänskliga rättigheterna.

4. VERKSAMHET (tidigare § 3, ny numrering i resten av stadgarna)
4.1 Amnesty International är som organisation baserad på frivilligt medlemskap, vilket innebär att verksamheten är beroende av frivilligas, d v s gruppers och enskilda medlemmars, aktiva medverkan.
4.2 Svenska sektionen är en del av Amnesty International och arbetar i enlighet med dess regler och riktlinjer.
4.3 Sektionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation bestående av anslutna grupper och enskilda medlemmar.
4.4 Sektionen skall förse medlemsgrupper grupper och enskilda medlemmar med aktionsfall eller ge dem andra uppgifter, som främjar arbetet för i § 1 angivet syfte och åtagande.
4.5 Sektionen skall informera om kränkningar av mänskliga rättigheter och arbeta för ökad kännedom om de internationella deklarationer och konventioner normer , som åberopas avses i § 1 ovan. (Rikard kommer med ny formulering)

5. MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
5.1 Sektionen står öppen för enskilda som vill arbeta för Amnesty Internationals syften åtagande . Medlem blir man genom att erlägga av årsmötet beslutad avgift. Styrelsen har rätt att i särskilda fall utesluta medlem. Styrelsens beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Ett sådant beslut kräver en majoritet av 2/3 av samtliga röstberättigade styrelseledamöter.  Medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
5.2 Vid registrering skall varje ny arbetsgrupp erlägga en av årsmötet beslutad avgift till sektionen. Till sektionen ansluten arbetsgrupp skall erlägga av årsmötet beslutad avgift. Arbetsgrupp skall även erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift samt fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om arbetsgrupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Ett sådant beslut kräver en majoritet av 2/3 av samtliga röstberättigade styrelseledamöter. Arbetsgrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
5.3 Vid en grupps nedläggning skall efter avvecklingen dess resterande tillgångar tillfalla svenska sektionen.

6. ORGANISATION
6.1 Sektionen verkar genom a) årsmöte, b) extra medlemsmöte, c) sektionens styrelse, d) svenska Amnestyfonden, e) distrikt och f) grupper. , f) arbetsgrupper och g) samordnings- och specialgrupper .
6.2 Arbetet för i § 1 angivna syften angivet åtagande utförs främst av sektionens arbetsgrupper, som inom ramen för dessa stadgar självständigt utformar sin verksamhet. Till stöd för arbetsgruppernas sektionens verksamhet kan styrelsen tillsätta samordnings-, aktions -och andra specialgrupper. Om en samordnings-/specialgrupp eller enskild medlem i sådan grupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om samordnings-/specialgruppens eller den enskilde medlemmens verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals syften åtagande , har styrelsen rätt att upplösa gruppen eller utesluta enskild medlem ur gruppen. Styrelsens beslut om upplösning/uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Ett sådant beslut kräver en majoritet av 2/3 av samtliga röstberättigade styrelseledamöter. Samordnings-/Specialgrupp som upplösts av styrelsen eller medlem som uteslutits ur samordnings-/specialgrupp har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.
6.3 För stöd och service till distriktets grupper, samordnande av verksamheter inom distriktet och för distriktets representation i budgetprocessen tillsätter varje distrikt årligen genom val ett eller flera distriktsombud.
6.4 Årsmöte och extra medlemsmöte är sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att årsmötets beslut genomförs och har övergripande ansvar för sektionens ekonomi och verksamhet.
6.5 För att genomföra styrelsens beslut och ge service till distrikt, grupper och medlemmar skall sektionen upprätthålla ett sekretariat.
7. ÅRSMÖTE
7.1 Sektionens årsmöte skall hållas senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.
7.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om motionstiden de år årsmötet behandlar motioner och styrelsens förslag och nomineringar avseende stadgeenliga val, skall av styrelsen utsändas till , eller på annat sätt göras tillgänglig för, medlemmarna senast tolv veckor före årsmötet.
7.3 Motioner och styrelsens förslag behandlas av årsmötet endast udda år. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp även senare inkomna motioner till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner.
7.4 Följande handlingar skall utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare samt göras tillgängliga för medlemmarna senast sex veckor före årsmötet:
- styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (från tidigare § 6.4a)
- svenska Amnestyfondens styrelses verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (från tidigare § 6.4a)
- revisorernas berättelser avseende sektionen resp fonden (från tidigare § 6.4a)
- förslag till dagordning och arbetsordning
- i förekommande fall motioner som inkommit inom föreskriven tid samt styrelsens yttranden över dessa
- i förekommande fall styrelsens förslag till handlingsplan
- styrelsens övriga förslag
- granskningskommitténs rapport om det föregående årets verksamhet
- valberedningens förslag avseende stadgeenliga val (utom val till valberedningen)
- distriktens förslag avseende valberedningen
7.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden skall alltid finnas upptagna:
- upprättande av röstlängd
- fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
- val av funktionärer: a) två ordförande, b) minst två sekreterare, c) två justerare, d) minst två rösträknare och e) redaktionsutskott
- sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen
- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen
- fondstyrelsens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i fondstyrelsen
- val av sektionsstyrelse: a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år), b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år), c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år och d) två suppleanter för en tid av ett år
- val av del av fondstyrelse: a) fyra ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året och b) två suppleanter för en tid av ett år
- val av granskningskommitté: a) tre ordinarie ledamöter b) en suppleant
- val av revisorer för sektionen resp fonden: a) en ordinarie, som skall vara auktoriserad revisor och b) en suppleant, som skall vara auktoriserad revisor
-val av valberedning: a) tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och b) tre suppleanter
Udda år ska dagordningen även innehålla:
- beslut om beredningsgrupper
- val av : a) ordförande för beredningsgruppen och b) rapportör för beredningsgruppen
- motioner och styrelsens förslag
- avgifternas storlek
7.6 Avskrift av justerat protokoll skall sändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast tio veckor efter årsmötet.

8. EXTRA MEDLEMSMÖTE
8.1 Extra medlemsmöte hålles, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av sektionens medlemmar eller minst hälften av arbetsgrupperna begär det. Vid sådant extra möte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.
8.2 Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Styrelsens förslag till dagordning och övriga handlingar bifogas kallelsen.
8.3 Avskrift av justerat protokoll skall utsändas till alla grupper, distrikt och mötesdeltagare senast tre veckor efter medlemsmöte.

9. BESLUT VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE
9.1 Årsmöte resp extra medlemsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna.
9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har erlagt medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande- och rösträtt vid årsmötet fordras att medlemmen erlagt av styrelsen fastställd årsmötesavgift.
Anmälan till årsmötet skall ske till den dag som styrelsen fastställt som senaste anmälningsdag. I händelse av att flera anmält sig till årsmötet före sista anmälningsdag än vad som av praktiska skäl kan tas emot av årsmötesarrangörerna, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda. Dock skall alltid minst en deltagare från varje arbetsgrupp garanteras deltagande, förutsatt att anmälan inkommit i tid.
9.3 De ordinarie ledamöterna och suppleanterna i sektionens styrelse resp fondens styrelse har inte rösträtt i fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.
9.4 Vid årsmöte resp extra medlemsmöte avgörs frågor som gäller bordläggning till nästa årsmöte, ev. behandling av för sent inkomna motioner eller stadgeändring med 2/3 majoritet. Upplösning av sektionen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten. Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Om votering är begärd sker denna öppet, utomvid personval då sluten omröstning kan begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen fungerande mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.
9.5 Om så begärs, röstar i en andra omgång endast befullmäktigade ombud för arbetsgrupperna, varvid varje arbetsgrupp ges tio röster. Avgörandet sker genom summering av de båda röstningsomgångarnas resultat. Ombuden erhåller för denna röstning särskilda röstkort.
9.6 Yrkande om bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer.

10. STYRELSE
10.1 Styrelsen består av: ordförande, kassör och ytterligare sex ordinarie ledamöter, två suppleanter samt personalrepresentant med personlig ersättare. Personalrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.
10.2 Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet för en tid av två år med val av ordförande ena året och kassör andra året. Sex ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året. Två suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ledamöter och suppleanter kan återväljas. Vid vakans kan årsmöte eller extra medlemsmöte förrätta fyllnadsval.
10.3 Personalrepresentanten och dess suppleant väljs av personalen för en tid av ett år bland den personal, avlönad eller icke avlönad, som arbetar inom sektionens sekretariat sedan minst ett år och som är medlem av Amnesty International. Personalrepresentanten deltar ej i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller i styrelsens beredning och beslut i frågor som kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. Personalrepresentanten deltar ej heller i beredning, beslut och uppföljning av de tjänstetillsättningar som styrelsen ej delegerat.
10.4 Styrelsen sammanträder på tid och plats den själv beslutar eller på kallelse av ordföranden.
10.5 Styrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.
10.6 För styrelsebeslut fordras att minst fyra närvarande ordinarie ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder.
10.7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar andra arbetsuppgifter.
10.8 Styrelsen äger att till sig adjungera en eller flera personer utan rösträtt.
10.9 Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott.
10.10 Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna sektionens firma.

11. SVENSKA AMNESTYFONDEN
11.1 Sektionens styrelse har att utse två ledamöter i fondstyrelsen. Dessa skall också ingå i sektionens styrelse.
11.2 För Svenska Amnestyfonden gäller särskilda stadgar.

12.FÖRVALTNING OCH REVISION
12.1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
12.2 Styrelsens förvaltning och sektionens räkenskaper skall granskas av de revisorer och den granskningskommitté som utsetts av årsmötet. Dessa har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör sektionens verksamhet och ekonomi.
12.3 Revisionsberättelse skall föreligga inom åtta tolv veckor efter verksamhetsårets utgång.

13. STADGEÄNDRINGAR
13.1 Förslag till ändring av sektionens stadgar skall vara styrelsen tillhanda tio veckor före årsmötet och skall med styrelsens yttrande utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast sex veckor före årsmötet.
13.2 Ändring av stadgarna kan endast beslutas av årsmöte. Sådant beslut skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet.

14. UTESLUTNING UR AMNESTY INTERNATIONAL SAMT AVVECKLING OCH UPPLÖSNING AV SVENSKA SEKTIONEN
14.1 Sektionen kan genom beslut av internationella styrelsen (IEC) uteslutas ur Amnesty International. (Uteslutning kan överklagas till Membership Appeals Committee.)
14.2 I händelse av uteslutning ur Amnesty International skall sektionen, då beslutet är definitivt, snarast avvecklas och resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International.
14.3 Förslag om upplösning av sektionen skall behandlas av årsmötet under förutsättning att förslaget utsänts till alla medlemmar senast fjorton veckor före mötet.
14.4 Beslut om upplösning skall för att vara giltigt fattas med 4/5 majoritet av två årsmöten i följd.
14.5 I händelse av upplösning skall efter avvecklingen sektionens resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International. Om även Amnesty International upplösts, skall tillgångarna ges till ändamål, varom beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet, och handlingar av hemlig natur förstöras.