Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte 8-9 mars 2003 Dagordning för möte 1-2 mars 2003

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 8-9 MARS 2003

Tid: Lördag 8 mars klockan 10.00 - söndag 9 mars kl 15.00
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Magnus Öhman

HUVUDTEMAN:
- Årsredovisning och verksamhetsberättelse
- Yttrande över inkomna motioner
- Möte med samordnare/specialgrupp

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 8 mars

10.00-10.15 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 25-26 januari 2003 [Protokoll från styrelsemöte den 25-26 januari 2003]

10.15-11.15 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapporter från styrelsemedlemmar
2.4 Rapport från Amnestyfonden
2.5 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté
2.6 Rapport om översyn av styrelsens arbete
- Arbetsdokument 1-10 [Arbetsdokument: Rekommendation 1-10]

11.15-11.45 3. HUR KAN VI STÄRKA ORGANISATIONSDIALOGEN?
- Organisationsdialogen [Organisationsdialogen]

11.45-13.00 4. SAMVERKAN SEKTIONEN-AMNESTYFONDEN
- Rapport angående insamlingsverksamheten [Rapport angående insamlingsverksamheten för svenska sektionen och svenska Amnestyfonden.]

13.00-14.00 LUNCH

14.00-18.00 5. INFÖR ÅRSMÖTET 2003
5.1 Yttranden över inkomna motioner
- Sektionens reservfonder [Förslag till yttrande över motion angående sektionens reservfonder]
- Country Action Programmes [Yttrande över CAP-motionen]
5.2 Styrelsens förslag till årsmötet
- Medlemsavgifter för 2004 och 2005 [Medlemsavgifter för 2004 och 2005 - förslag från styrelsen]
- HP på årsmötet 2004 samt utvärdering av årsmötesform [Förslag gällande HP på årsmötet 2004 samt förslag till utvärdering av årsmötesform]
- Ändrad rep./insyn mellan Fond- och Sekt.styrelserna [Förslag till ändrad representation/insyn mellan Fond- och Sektionsstyrelserna]
- Stadgeförändring avseende rep./insyn mellan Fond- och Sekt.styrelserna [Förslag till årsmötet angående stadgeförändring avseende representation/insyn mellan Fond- och Sektionsstyrelserna Förslagsställare: styrelserna för Sektionen och Fonden]
- Stadgeändringsförslag till årsmötet 2003 [Stadgeändringsförslag till årsmötet 2003]
- Gruppavgift för åren 2004-2005 [Gruppavgift för åren 2004-2005 - förslag från styrelsen]
5.3 Slutrapport om översynen av styrelsearbetet
5.4 Förslag till beredningsgrupper
- Motioner och förslag [Motioner och förslag]
5.5 Förslag till gäster och funktionärer
5.6 Styrelsens arbetsfördelning under årsmötet
5.7 Rapport om handlingsplanen
5.8 Integrated Strategic Plan
- Draft Integrated Strategic Plan (ISP) Toolkit 3 [Circular 14: Amnesty International Draft Integrated Strategic Plan 2004 – 2010, GLOBALIZING JUSTICE!]
- Integrerad strategisk Plan 2004-2010 [Integrerad strategisk plan 2004 -2010]
5.9 Förslag till dagordning [Preliminär årsmötesdagordning]

18.00 MIDDAG


Söndag 9 mars

9.00-10.00 6. EKONOMISK REDOVISNING 2002
- Årsredovisning 2002 [Årsredovisning för räkenskapsåret 2002]
- Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2002 [Kommentarer till ekonomiskt årsutfall 2002]
- Bilaga 1-6 [Bilaga 1-6]
- Ekonomisk rapport [Resultatrapport för januari 2003]
- Budgetmötet [Om Budgetmötet och eventuell förändring av form och innehåll]

10.00-11.00 7. SEKTIONENS IT-STÖD
- Frågeställningar runt sektionens IT-stöd [Frågeställningar runt sektionens IT-stöd]

11.00-11.30 8. SPECIALGRUPPERNAS STÄLLNING OCH ORGANISATION
- Riktlinjer för specialgrupper inom svenska sektionen av AI [Riktlinjer för specialgrupper inom svenska sektionen av Amnesty International]
- Specialgruppernas ställning och organisation [Specialgruppernas ställning och organisation]

11.30-12.00 9. MÖTE MED VALBEREDNINGEN

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 10. MÖTE MED MSP-GRUPPEN

14.00-14.30 11. INFÖR ICM

14.30-15.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR
- Styrelsens utvecklingssamtal
- Utvärdering av styrelsens visionsmöte i Malmö
- Brev till styrelsen från grupperna 251 och 44 [Brev till styrelsen från grupperna 251 och 44]
- Brev till styrelsen från Jonas Petersson [Brev till styrelsen från Jonas Petersson]Med vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh