Resultatrapport för januari 2003 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 februari 2003


Resultatrapport för januari 2003

Januari månads intäkter uppgick till 8 649 tkr mot 9 065 tkr 2001 (-416 tkr). Det beror på att fler medlemmar betalar medlemsavgiften via autogiro än förra året. Därmed blir inte medlemsavgiftsintäkterna så koncentrerade till årets början.

I sin helhet ligger intäktsgruppen Avgifter 822 tkr under utfallet januari 2002.

Inom intäktsgruppen är det speciellt intressant att titta på intäktsslagen helbetalande medlemmar och delbetalande medlemmar . Det är det eftersom en stor del av årets intäkter för dessa intäktsslag skall ha kommit in redan till januari.

För 2003 har 74 % av budgeterade helbetalande medlemsavgifter kommit in, det är lika stor andel som januari 2002. Man kan då dra slutsatsen att budgeten i stort sett kommer att nås 2003 eftersom denna nåddes till 98 % 2002. Besvärligare ser det ut för intäktsslaget delbetelande medlemsavgifter . Till januari har budgeten nåtts med 52 % mot 65 % föregående år. Det skulle kunna innebära att budgeten 2003 underskrids, uppskattningsvis med 250 tkr.

Intäktsslaget Medlemsavgifter via autogiro bör kunna klara budget om nyvärvning sker i samma omfattning som föregående år.

Intäktsgruppen Försäljning ligger 100 tkr under föregående år då vi inte lyckats sälja någon annonsbilaga till första numret av Amnesty Press.

Intäktsgruppen Prenumerationer går något bättre än förra året. För Amnesty Press har 97 % av budgeterade prenumerationsintäkter kommit in. Kortkampanjen ligger lite över förra året men det kan ändå bli svårt att nå budget.

Intäktsgruppen Gåvor och Bidrag går 480 tkr bättre än förra året. Det beror mycket på att Lundagrupperna lämnat den gåva om 455 tkr som kommer att användas till lön m m i Aktivistcentret Region Syd.

Intäktsslaget Spontana gåvor når inte upp till förra året då vi fick ett större testamente utbetalt i januari 2002.

Insamlingsbrevet går lite bättre än förra året. Insamlingsbreven måste ligga i nivå med förra året för att budget skall kunna nås. Det kan bli svårt då ingen nyvärvning sker av insamlingsbrevsgivare. En del givare faller också bort eftersom de blir autogirogivare istället.

Jämfört med förra året har autogiro ökat med 181 %. Går invärvningen lika bra som förra året kommer budget att nås.

Vi har inte fått någon uppgift från Banco om tänkt utfall i januari från Human- och Hjälpfonden. Utfaller per sista december 2002 var något över vad som budgeterats 2003.

Sammanfattningsvis kan sägas att budgeten för 2003 kommer att bli ganska svår att nå. För att säkert nå budget behövs lite tur som att Humanfonden går bättre än budget för första gången på tre år eller att testamentena går bättre än vi räknat med.
Jörgen Persson