Dagordning för möte 14-15 mars 2015

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING FÖR STYRELSEMÖTE MED SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 14-15 MARS 2015

 

Tid: Lördag 14 mars kl. 10.00 - 18.15, Söndag 15 mars, kl.09.00 - 18.15

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Mötesordförande: Karin Linkhorst och Tora Törnquist

Justerare: Maria Eklund (väljs på mötet)

 

LÖRDAG 14 MARS

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 10.00 – 10.30

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Val av justerare

1.3 Protokoll från tidigare styrelsemöte

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

 

2. RAPPORTER 10.30 – 11.10

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet (mailas ut)

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

2.5 Rapport från Amnestyfonden

2.6 Rapport internationella processer

 

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET 11.10 – 12.10

3.1 Årsredovisning 2014

3.2 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2014

3.3 Revisorernas rapport (mailas ut)

3.4 Granskningskommitténs preliminära rapport (mailas ut)

3.5 Måluppfyllelserapport för 2014

 

Lunch 12.10 – 13.10

 

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET forts, 13.10 – 14.10

 

4. ÖVERSYN RELATION SVENSKA SEKTIONEN - AMNESTYFONDEN 14.10 – 14.40

 

5. AKTIVISMEN I SVENSKA SEKTIONEN 14.40 - 15.00

 

Paus 15.00 – 15.15

6. GENOMGÅNG AV MEDARBETARENKÄTEN 15.15 – 15.35 

 

7. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 15.35 – 15.55  

 

8. PROCESSEN FÖR FRAMTAGANDE AV LÅNGSIKTIG INRIKTNING15.55 - 16.30

 

 

9. UTVÄRDERINGSPLAN FÖR UTREDNING OM STYRELSENS ARBETSBÖRDA OCH UPPGIFTER   16.30 - 16.40.

 

10. INFÖR ÅRSMÖTET 2015 16.40 - 17.40

- Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden

- Rapport om förbättringsåtgärder påverkanstorg

- Förslag på indelning i påverkanstorg

 

11. ÖVRIGA FRÅGOR 17.40 – 18.00

- Inför Chairs Assembly & Directors Forum

 

12. UPPFÖLJNING UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN [endast för ledamöter valda av årsmötet] 16.40 - 16.55

 

Middag 18.45

 

SÖNDAG 15 MARS

 

13. INFÖR ÅRSMÖTET 2015 forts. 09.00 – 12.00

- Förslag till yttranden över inkomna motioner (mailas ut)

- Uppföljning av årsmötesbeslut 2014

 

Lunch 12.00 – 13.00

 

14. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2015 13.00 – 15.00

- Förslag om att tidgarelägga motionsstoppet

- Stadgarnas § 9.2 (och ev.7.4)

- Återkalla beslut om valberedningens valberedning

- ICM-resolution långsiktig inriktning

- ICM-resolution om att stärka individarbetet

- Huvudpunkter strategiska målen
- Medlemsavgifternas storlek

 

15. FÖRSLAGET TILL SEXARBETSPOLICY 15.00 – 18.00

 

16. MÖTET AVSLUTAS 18.00

 

Utvärdering 18.00 – 18.15 [för ledamöter valda av årsmötet]