Årsmötesförslag om att tidigarelägga motionsstoppet Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

DISKUSSIONSUNDERLAG

 

Förslag från styrelsen gällande stadgeändring för att tidigarelägga motionsstoppet

 

På årsmötet i Malmö 2014 lades ett förslag från styrelsen gällande motionsberedning innan årsmötet. Förslaget var baserat på en motion till årsmötet i Sunne 2013 som efterfrågade mer hjälp till motionärer med att bereda och förankra motioner innan årsmötet.

 

Förslaget från styrelsen 2014 föreslog årsmötet att införa en motionskommitté samt att motionsstoppet skulle tidigareläggas. Motionskommittén skulle ha som uppdrag att stötta motionären och bistå dem med hjälp att skriva och förankra sin motion, men också ha mandat att rekommendera årsmötet att inte ta upp motionen till behandling. Dessutom innehöll förslaget en stadgeändring om att tidigarelägga motionsstoppet från tio veckor till fjorton veckor innan årsmötet. Årsmötet avslog förslaget i sin helhet.

 

Styrelsens bedömning är att anledningen till att förslaget avslogs var att årsmötet inte ville ha en motionskommitté men att man inte hade något emot att motionsstoppet tidigarelades och föreslår därför en stadgeändring om att tidigarelägga motionsstoppet.

 

Enligt stadgarna ska slutgiltiga motioner och styrelsens yttranden över dem finnas med i årsmöteshandlingarna som ska skickas ut fyra veckor innan årsmötet. Styrelsens bedömning är att ett tidigarelagt motionsstopp skulle innebära en bättre beredning av motionerna samt ge styrelsen tillräckligt med tid för att ta fram motionsyttranden. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 15 maj och de senaste åren har årsmötet skett den första helgen efter 1 maj (vecka 19 i år). Om motionsstoppet ändras till tolv veckor innan årsmötet så innebär det att motionsstoppet oftast skulle inträda i mitten av februari. För grupper och distrikt skulle det innebära att man under hösten och under januari kommer att  behöva diskutera om man vill skriva motioner gemensamt. Möjligheten att lämna en sent inkommen motion kommer att kvarstå.

 

Ett tidigarelagt motionsstopp skulle även få följder för tidpunkten när kallelsen till årsmötet ska skickas ut.. I stadgan står att kallelsen ska skickas ut tolv veckor innan årsmötet, vilket är samtidigt som det föreslagna motionsstoppet, och styrelsen föreslår därför att kallelsen ska skickas ut fjorton veckor innan årsmötet så att information om motionsstoppet kommer med i kallelsen.Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

 

att ändra paragraf 7.3 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse i stadgarna (ny text blåmarkerad, föreslagen borttagning överstruken).

 

7.3Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senasttiotolv veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner. Årsmötet är inte heller skyldigt att behandla förslag från styrelsen som har beslutats efter att årsmöteshandlingarna har gjorts tillgängliga enligt 7.4. Årsmötet kan dock under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp för sent inkomna motioner eller förslag till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner.

 

att ändra paragraf 7.2 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (ny text blåmarkerad, föreslagen borttagning överstruken).

 

7.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om tidpunkter för att lämna in motioner och nomineringar avseende stadgeenliga val, ska av styrelsen utsändas till, eller på annat sätt göras tillgänglig för, medlemmarna senast tolvfjorton veckor före årsmötet.