Aktivismen i svenska sektionen Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Aktivismen i svenska sektionen

 

Bakgrund

Sekretariatet har via styrelsens forum uppdragits att ge en rapportering kring aktivismen i svenska sektionen till styrelsens marsmöte. Med anledning av detta följer här en översikt och analys av läget kring aktivismen.

 

Vidare fick sekretariatet i uppdrag “att återkomma med ett underlag till marsmötet med ett förslag om hur styrelsen kan hantera aktivistenkäten i fortsättningen”.

 

Sekretariatet tycker att det är viktigt att styrelsen får återkoppling på aktivismen. Vi vill ta fram förslag på hur detta kan ske på bästa sätt. Vi vill koppla detta till framtagande av CRM-systemet och vårt pågående arbete med planerings- och rapporteringsystem. När vi tar fram detta förslag vill vi även inkludera aktivistenkäten så att vi får ett helhetsperspektiv på frågan.Aktivismen i svenska sektionen

Vid slutet av 2014 kan vi se både positiva och negativa tendenser hos sektionens aktivism. Antalet ungdomsgrupper fortsätter att öka, deltagandet i våra utbildningar och det prioriterade arbetet likaså. Enligt medlemsenkäten som riktade sig till våra “kärnaktivister” är aktivisterna nöjda med merparten av det stöd som ges från sekretariatet med avseende på aktivism. På den negativa sidan ser vi att antalet arbetsgrupper sjunker och att aktiviteten på distriktsnivå är fortsatt ojämn.

 

Arbetsgrupper

I början av 2015 ser vi en nedgång av antalet grupper i svenska sektionen. I slutet av 2013 hade sektionen 159 grupper. Per den 31/12 2014 var antalet 146 och under 2015 har vi hittills avslutat sju grupper. Det bör noteras att antalet nedlagda grupper under 2014 bara var aningen högre än normalt (16 grupper) och att minskningen framför allt beror på att vi bildat extremt få nya grupper (tre, troligen det lägsta antalet i svenska sektionen någonsin).

 

Trots att det alltid är en nergång av grupper i början av året måste vi nog inse att de senare fyra årens svaga (men stabila) uppgång av antalet grupper dessvärre har brutits. De grupper som lägger ner är dels knutna till svaga/icke-fungerande distrikt eller geografiskt isolerade grupper som haft svårt att komma igång med verksamheten. Vi vet att många av våra grupper har varit aktiva under lång tid och består av äldre personer vilket ytterligare oroar för framtida utveckling.

 

Sekretariatet ser allvarligt på utvecklingen och diskuterar hur vi ska kunna vända trenden. Vi kommer under året att ge extra stöd till distrikt som bildar grupper och troligtvis föreslå förändringar för att frigöra resurser till detta för 2016-2019.
Ungdomsgrupper

Nedgången på arbetsgruppssidan motsvaras av en positiv utveckling av våra ungdomsgrupper. Vi har aningen fler ungdomsgrupper än vi någonsin haft. Förändringarna beror med största sannolikhet på ökade resurser och ett effektivt utnyttjande av vårt nya informationsarbete gentemot skolor.

 

Även ungdomsrådets nystart under året har inneburit stöd för verksamheten. Under året har ökat tjänsteutrymme getts för stöd till ungdomsgrupperna och vi fortsätter att utveckla det metodiska arbetet vi påbörjat.

 

Distrikt

Aktiviteten i våra distrikt är bitvis låg. Distriktens huvudsakliga uppgift är att fungera som motorer och initiativtagare på lokal nivå och när så inte sker riskerar den övriga aktivismen att över tid dö ut. Vi ser nedanstående fyra huvudorsaker till att vissa distrikt inte fungerar som den drivande mellannivå de bör vara:

  • Svaga strukturer och rutiner på organisatorisk nivå

  • Distrikten upplever uppdraget som otydligt eller “jobbar på som vanligt” med det som man är bra på

  • Svårigheter att hitta aktivister som vill ta sig an uppdraget

  • Många distrikt är nöjda med att bedriva verksamheten på en lågintensiv nivå

 

På distriktsområdet genomför vi i dagsläget några förändringar. Vi arbetar i högre utsträckning proaktivt i förhållande till distrikt där vi bedömer det strategiskt. Vi erbjuder också lokala utbildningar under våren för aktiva på distriktsnivå.

 

Enskilda aktivister

Enskilda aktivister var ett begrepp vi använde tidigare och som återigen blivit aktuellt i och med aktionsformen “Agera på egen hand”. I snitt har 120 aktivister beställt materialet och vi tror både att aktionsformen och aktivisterna är värda att ge en extra fundering över hur vi bäst använder engagemanget.

 

Aktivistresan

Att lätt hitta “in” i Amnesty, ta sig vidare, utvecklas i och utveckla organisationen är visionen för hur en resa in (och förhoppningsvis aldrig ur) ska se ut. Vi har i dagsläget utmaningar med att behålla kunniga aktivister och kanske också att hitta och behålla nya. Vi ser under året över våra rekryteringsmöten och hur utvecklingen för aktivister i organisationen ser ut. Ledarskapsprogrammet startar igen och vi genomför en återträff för gamla deltagare i syfte att rekrytera aktivister till vårt “mentorsprogram” som planeras till 2016.

 

Kampanj och aktivism

Inom ramen för våra kampanjer är sektionens strukturer mer aktiva än någonsin. Fler deltagare på utbildningar, fortsatt stark lokal närvaro på aktionsdagar och många grupper som anmäler att de vill engagera sig långsiktigt i kampanjer.Förslag till beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte föreslå hur rapporteringen till styrelsen kring aktivismen i svenska sektionen ska ske framöver och att i detta inkludera hur styrelsen bör hantera aktivistenkäten i fortsättningen.