Åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 2014 Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 11 mars 2015

 

Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 2014

 

Nedanstående är en sammanfattning av styrelsens handläggning av de årsmötesbeslut från Malmö 2014 som föranlett åtgärder. De beslut som inte krävde någon åtgärd av styrelsen finns inte med.§ 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser

 

Beslut

 

att uppdra åt styrelsen att verka för att den internationella styrelsen gör en översyn och utvärdering av hur arbetet för individer påverkats av reglerna om drabbade personers medgivande och vilka kriterier som gäller.

 

Styrelsens åtgärd:

Sekretariatet har haft dialog med den som är ansvarig för samtyckespolicyn (“informed consent”) på det internationella sekretariatet. Hon menar att de regelbundet gör översyner och utvärderingar för att dra lärdomar så att vi alltid arbetar på ett etiskt sätt. Utifrån dessa översyner uppdateras ramarna för arbetet med samtycke.

 

Samtyckespolicyn, som Amnesty har haft i ungefär fem år, är rotad i en längre tradition av etisk hänsyn och respekt för människors integritet. Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att vårt arbete inte skadar de människorna vi arbetar med och för. Det kan finnas några nackdelar med detta arbetssätt, exempelvis att det ibland kan ta lite längre tid att utveckla vårt arbete men dessa är av mindre art och högst motiverade. Det är av ytterst vikt att Amnesty anses vara en seriös aktör i sammanhanget bland de människor vi arbetar med, annars kommer vi inte få tillgång till de vittnesmål som möjliggör vårt arbete. Dessutom är vår policy inte enbart grundad i etik utan även i lagstiftning. Lagstiftning kring dataskydd kräver att vi använder de personuppgifter vi samlar in på ett ändamålsenligt sätt.

 

Det finns även möjligheter att arbeta utan ett medgivande, men innan det görs måste en riskanalys göras samt en bedömning av huruvida vi riskerar att åsamka skada, dvs möjliga konsekvenser för individen och familjen. Använder vi information eller om vi offentligt talar om människor utan att ha haft kontakt med dem har vi egentligen ingen aning om vilka effekter, även negativa, detta kan få.

 

Styrelsen anser därför att det inte är meningsfullt att gå vidare i försök att få till stånd en översyn och utvärdering och anser därmed att inga fler åtgärder behövs.

 

 

§ 35 Förslag från styrelse om onlineval av förtroendevalda

  

Beslut

 

att införa onlineval av förtroendevalda på årsmötet 2015,


att det där efter ska ske en utvärdering av resultatet inför kommande årsmöten.

 

Styrelsens åtgärd:

Onlineval kommer att genomföras på årsmötet 2015 i enlighet med beslutet och en utvärdering kommer därefter ske. Styrelsen anser därför att den första delen av årsmötesbeslutet kan anses uppfylld medan den andra av förklarliga skäl inte är möjlig att genomföra förrän efter årsmötet är avslutat.§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA

 

Beslut

 

att styrelsen tar initiativ till en omsorgsfull utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraffet i USA

Styrelsens åtgärd: Sekretariatet har varit i kontakt med internationella sekretariatet. Dödsstraffsarbetet påverkas just av GTP och håller på att flyttas från IS i London. Det är dock ännu inte beslutat vart det ska utlokaliseras. Det har därför varit svårt att driva frågan. IS har dock skrivit i de nya strategiska målen att arbetet med dödsstraff kan behöva ses över.

 

Styrelsen fortsätter bevaka utvecklingen av dödstraffsarbetet, men anser idagsläget att arbetet är på gång på internationella sekretariatet och att inga fler åtgärder behövs.

 

 

§ 39 Motion gällande fångar i USA

 

Beslut

 

att den svenska sektionens styrelse verkar för en bred granskning av vad som kallats ”det fängelse- industriella komplexet” i USA med särskild inriktning på de allvarliga problem och missförhållanden som i flera delstater lett till att rättssystemet är nära ett sammanbrott

 

Styrelsens åtgärd: Sekretariatet har varit i kontakt med internationella sekretariatet. Arbetet på USA påverkas just av GTP och håller på att flyttas från IS i London. Sektionen i USA prioriterar inte arbete med det “fängelse-industriella komplexet”. Amnesty släppte dock en rapport om isolering i somras (AMR 51/040/2014) men arbetet på isolering avslutades vid årsskiftet. Utifrån detta går det inte för tillfället att driva frågan vidare och anser att inga fler åtgärder behövs.§ 41 Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2015

 

Beslut

 

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2015, samt

 

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2015 och omfattar personer under 20 år.


Styrelsens åtgärd:

I detta fall är det inte årsmötesbeslutet som sådant som följs upp utan det informella löfte som ordförande Sofia Halth gav årsmötet om att undersöka om och i så fall hur, även personer över 65 år kan omfattas av den delbetalande medlemsavgiften.

 

Frågan har utretts av sekretariatet som avråder från delbetalning för personer över 65 av flera skäl. Delvis för att inte mycket talar för ett sådant behov, då äldre medlemmar både i högre utsträckning och med i genomsnitt avsevärt större gåvor bidrar utöver dagens medlemsavgift. Avhoppsundersökningar, eller för den delen vid värvning, visar också att denna grupp snarare är underrepresenterad bland dem som anger ekonomiska skäl då de lämnar organisationen eller avstår från att bli medlemmar. Avgiften är vid en jämförelse med andra organisationer snarare redan låg. Ett annat tungt vägande skäl är att det är förknippat med stora risker intäktsmässigt om så bara en liten del av den befintliga medlemsstocken av äldre plötsligt skulle att avstå från att bidra med en gåva om vi sänker medlemsavgiften. Kommunikativt är sänkningen vansklig eftersom det även innebär signaler om att behovet av stöd skulle ha minskat. Det bör slutligen noteras att medlemsavgiften, som motsvarar 20 kronor i månaden, är oförändrad sedan 1998 vilket betyder att den trots allt blivit xx% lägre, sett till den förändrade köpkraften under samma period.

 

 

§ 42 Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete

 

Beslut

 

att uppdra åt styrelsen att, på Chairs Assembly 2014, och i andra relevanta internationella sammanhang verka för att AI:s arbete inom området skall fokusera på allvarliga människorättskränkningar som människor i prostitution utsätts för. Detta innebär att:

 

- Amnesty ska agera i fall då människor som säljer sex utsätts för allvarliga människorättskränkningar

- Amnesty ska arbeta för avkriminalisering av försäljning av sex

- Amnesty inte ska betrakta det som en mänsklig rättighet att sälja sex

- Amnesty inte ska betrakta det som en mänsklig rättighet att köpa sex

 

att uppdra åt styrelsen att, på Chairs Assembly 2014, och i andra relevanta internationella sammanhang verka för att AI ska arbeta för att ingen skall tvingas att sälja sexuella tjänster genom diskriminering, tvång eller våld, ej heller på grund av ekonomisk eller social nöd. Detta innebär att:

 

- Amnestys arbete mot människorättskränkningar kopplade till prostitution inte bara ska fokusera på lagändringar

- Amnesty ska arbeta för att stater tar i tu med könsdiskriminering och annan strukturell diskriminering som inskränker människors valmöjligheter och leder till att många riskerar att hamna i prostitution.

 

att uppdra åt styrelsen att, på Chairs Assembly 2014, och i andra relevanta internationella sammanhang verka för att AI:s arbete bör vara evidensbaserat och möjliggöra för organisationen att agera med en mångfald effektiva instrument för skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för människor i prostitution. Detta innebär att:

 

- Amnesty inte ska ta ett universellt ställningstagande för avkriminalisering av sexköp

- Amnesty inte ska ta ett universellt ställningstagande för avkriminalisering av kringaktiviteter till prostitution

- Amnestys ställningstagande till reformer av lagstiftningen kopplade till prostitution ska vara evidensbaserat

 

Styrelsens åtgärd:

Styrelsen och sekretariatet har bevakat frågan genom Chairs’ Assembly och Directors’ Forum (CADF) 2014 och inför CADF samt Internationella rådsmötet (ICM) 2015, såväl i formella som informella möten. Sekretariatet har utrett och redovisat avhopp och andra konsekvenser och dessa anses fortfarande vara hanterbara. Återkommande mätningar avseende varumärket har utvidgats för att utröna om några långsiktiga effekter står att finna i allmänhetens erinran men så är inte fallet. Senaste Förtroendebarometern placerar fortfarande Amnesty högst i vår sektor. De senaste månaderna har såväl sekretariatets som styrelsens arbete intensifierats för att påverka hur frågan lyftes till CADF och kommer att lyftas till ICM innevarande år. Vi är involverade i vilken form frågan kommer tas till ICM och mycket talar för närvarande för att vi får anledning att fortsätta att driva våra ställningstaganden inför internationella styrelsen då ICM kan komma att överlåta det slutgiltiga beslutet om policyn till IB. Olika scenarier avseende utfall har diskuterats och kommunikationsinsatser justeras kontinuerligt. Externt stöd avsende mediehantering har knytits till sektionen.

 

 

§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

 

Beslut

 

att inte arvodera sektionens styrelse,

 

att uppdra åt sektionens styrelse att se över hur kostnadsersättning för förtroendevalda, särskilt för förlorad inkomst, kan bli mer användbar.

 

Styrelsens åtgärd:

Inom nuvarande regelverk, som finns att läsa i styrdokumentet Kostnadsersättning för förtroendevalda i svenska sektionen av Amnesty International ges en möjlighet att ge ersättning för inkomstbortfall “för deltagande i möten och uppdrag”. Det finns olika tolkningar av innebörd i detta samt oklarhet i beslutets intention varför styrelsen tillsatte en uppdragsgrupp att utreda detta. Uppdragsgruppen rapport kommer att presenteras till styrelsen majmöte då styrelsen kommer att diskutera hur rapporten ska följas upp, eventuellt genom ett förslag till årsmötet 2016 om en uppdatering av riktlinjerna.

 

 

§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea

 

Beslut

 

att styrelsen i svenska Amnesty ska verka för att arbetet med Nordkorea ges en högre prioritet.


Styrelsens åtgärd: Svenska sektionen har växlat upp arbetet på Nordkorea och deltar nu i alla aktioner på Nordkorea samt lagt in ett mål om arbete på Nordkorea i den revidering av verksamhetsplanen som gjordes inför 2015. Vi ser också att internationella sekretariatet har prioriterat Nordkorea. Under våren kommer bland annat en kampanj på landet. Styrelsen anser därmed att inga fler åtgärder behövs.

 

 

§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

 

Beslut

 

att styrelsen verkar för sådana lösningar att inte sekretariatets olika delar drabbas av fortsatta kompetensförluster,

 

att styrelsen noga följer de åtgärder som vidtas för att minska riskerna med utlokalisering till städer som i flera avseenden är betydligt mindre säkra än London.

 

Styrelsens åtgärd:

Såväl styrelsen som sekretariatet har vid ett flertal tillfällen lyft farhågor att förseningar i tillsättningar av tjänster samt glapp i överlämning påverkar verksamheten negativt samt vikten av lyfta säkerhetsfrågor . Några exempel är att vi skickade in frågor till Chairs Assembly och Directors’ Forum (CADF) 2014 som togs i CADFs plenum, Vi har lyft det ett flertal gånger i dialog med IS, vi har framfört våra åsikter till den utvärdering av Global Transition Programme (GTP) som gjordes i slutet av 2014 samt i uppföljande diskussioner om vad man kan göra för att förbättra situationen.

 

Vi fick utvärderingen (Global Transition Programme Interim Assessment ORG 30 1079 2015) idag och kommer att dela informationen med medlemmarna i andra kanaler. En preliminär analys av rapporten visar att de positiva resultaten man ser av att vara på plats är att kunna kommunicera med media direkt och i realtid, möjlighet för aktivister att kunna delta spontant, att vi attraherar ny kompetent lokal personal samt att bilden av AI har blivit mindre ‘Nord-dominerad’ där vi öppnat regionala kontor. Å andra sidan visar svaren på t.ex. att en i transitionen fortsatt har haft problem med att lämna över internminne och kunskap från gamla till nya kollegor (oklart om omfattningen har förändrats eller ej), att samarbetet inom regioner går bra men kontakterna med IS och sektioner utanför regionen inte är starka och att det finns risk att man arbetar isolerat, att våra system och att personalens arbetssätt i London inte är utformade för att arbeta med många spridda kontor. I svaren ser vi också att sektionerna och regionkontor överlag är betydligt mer positivt inställda än personalen i London.

 

Det är också värt att notera att den nedragning av personal/utlokalisering av tjänster från London man beslutat om 2012 är betydligt lägre än beräknat (plan för 2015 i GTP roadmap var 194 heltidstjänser för London medan den reviderade planen har 374 heltidstjänser). Det innebär också att färre tjänster har allokerats till regional nivå. På totalen får kontoret i London 68% av resurserna (jämfört med planerade 52%) och regionkontoren 24% (41%) samt de globala IS påverkanskontoren 8% (8).

 

Resultatet av utvärderingen och föreslagna vägar framåt kommer att diskuteras på CADF i slutet av mars, det vill säga efter denna årsmöteshandling går till tryck.

 

Styrelsens bedömning är att man ser, erkänner och agerar på problematiken. Samtidigt så är vi mitt i processen där ungefär hälften av regionkontoren nu är etablerade (tidigare kallade ‘hubbar’) och mycket arbete kvarstår. Det är också så att vi som organisation förändras när vi gör en sådan omfattande förändring. Det är helt naturligt och var ju också del av anledningen till att man ville bli en global organisation. Det är en lärandeprocess och just därför är det fortsatt viktigt att vi fortsätter att följa upp årsmötets beslut samt att AI Sverige deltar på ett pragmatiskt men själkritiskt sätt i hur vi genomför förändringar i vår globala rörelse.