Årsmötesförslag om valberedningens valberedning Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

DISKUSSIONSUNDERLAGFörslag på styrelsens förslag på om valberedningens valberedning

 

Bakgrund

Sedan många år tillbaks sker tillsättningen av valberedningens valberedning av distriktsombuden. Distriktsombuden tillsatte på sitt årliga höstmöte valberedningens valberedning bland deltagare på själva mötet. Uppdraget var otydligt och distriktsombuden blev dåligt förberedda. Inför årsmötet 2013 uppstod en del problem med detta förfarande och en medlem skickade in en sen motion till årsmötet. Motionen antogs och årsmötet  fattade följande beslut (§ 57):

 

att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om hur kandidater till valberedningen ska tas fram och återkomma med ett förslag till nästa årsmöte som säkerställer kvaliteten i processen.

 

Styrelsen ville inleda arbetet med att se om det skulle gå att stärka upp det nuvarande arbetssättet, genom tydligare uppdrag och en lathund för valberedningens valberedning. Styrelsen tyckte att viss förbättring skedde och skrev bland annat följande till årsmötet 2014:

 

... Efter diskussioner med tidigare valberedningens valberedningar och med sekretariatet såg styrelsen att det som behövde göras inte var någon större organisatorisk förändring, utan framför allt att förtydliga uppdraget och öka stödet till valberedningens valberedning. …  De åtgärder som genomförts ligger inom styrelsens mandat och har av styrelsen ansetts akuta. Utifrån den situation som nu föreligger där, flera problem med valberedningens valberedning åtgärdats, ser styrelsen inte att ytterligare åtgärder behöver tas och återkommer därför inte till årsmötet med förslag på ytterligare förändringar.

 

Till samma årsmöte kritiserades styrelsen i Granskningskommitténs (GK) rapport för uppföljningen av beslutet då GK menade att årsmötet specifikt beslutat att styrelsen skulle återkomma med ett förslag till mötet att ta ställning till. De uppmanade därför styrelsen att till nästkommande årsmöte, dvs 2015, antingen föreslå att årsmötet återkallar beslutet med motiveringen att det är överflödigt, eller lägger ett förslag i enlighet med uppdraget. De skrev även att de fann “det rimligt att styrelsen avvaktar resultatet av redan vidtagna åtgärder innan slutlig ställning tas till behovet av förslag för att ytterligare säkerställa kvaliteten i processen”.

 

Styrelsen ser att ytterligare förbättringar kan göras för att säkerställa att valberedningens valberedningsarbete och processen för hur kandidater till valberedningen tas fram blir ännu mer kvalitativ. Styrelsen ser alltså att för att processen med nomineringar och val ytterligare ska förbättras så behöver vi fortsätta arbetet med att stärka valberedningens valberedning som funktion och vidta en rad åtgärder. Dock ser styrelsen i dagsläget inte något som pekar på att de förbättringar som behöver göras skulle föranleda ett årsmötesbeslut, varför styrelsen istället föreslår att återkalla det ordinarie beslutet och istället fatta ett nytt beslut som säkerställer att förbättringsarbetet fortsätter.

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

 

att årsmötesbeslut 2013: 57 om valberedningens valberedning återkallas,

 

att uppdra åt styrelsen att vidta fortsatta förbättringsåtgärder gällande valberedningens valberednings tillsättning och arbete och återrapportera resultatet till årsmötet 2016