Öppna beslut mars Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015


Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 6 mars 2015

INFORMATIONSUNDERLAG

 

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

 

I enlighet med styrelsens beslutade nollvision gällande deras egen produktion av underlag ska uppdrag som regel åläggas sekretariatet. Om uppdrag i undantagsfall ges till hela eller delar av styrelsen tas det också upp i detta dokument. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.Uppdrag ålagda sekretariatet

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

 

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

 

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper och kommer pågå hela 2015.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

 

§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

 

Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer lyftas under 2015. Dialog sker med planeringsutskottet.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

 

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

 

Omgörningen av AP har inletts under senhösten, redesign och kvalitetssäkring kommer ske i samband med produktionen av första "nya" numret som är planerat till nr 2, 2015. Redaktionsråd är tillsatt men har inte träffats för möte ännu.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013

 

§ 79 Rapport om per capsulambeslut


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

Inväntar dels den kommande kommunikationsstrategin och även potentialen av VoteIT.

 

§ 92 Statligt stöd

 

Beslut

 

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

 

Sekretariatet föreslår att en analys av nuläget inför ICM 2015 presenteras på junimötet i samband med övriga ICM-frågor.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.

 

Ett underlag presenterades på styrelsens januarimöte 2015 och frågan kommer att följas upp på junimötet samt vid novembermötet, inom ramen för strategin för medlemskommunikation.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.

 

Hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin och står kvar tills dess att det är klart.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram utvärderingsplan utifrån uppdragsgruppens 26:e rekommendation, senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

Frågan kommer behandlas på styrelsens marsmöte.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR

 

- Workshop om distriktens roll

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:

- Vad är distriktens nuvarande roll

- Vad fungerar bra i distriktet?

- Vad fungerar mindre bra?

- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?

- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?

- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?

 

att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.


Har rapporteras till styrelsens januarimöte 2015 och ska vidareutvecklas i underlag till marsmötet.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

 

§ 25 Uppföljning av årsmötesbeslut


§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

 

Rapport kommer till styrelsens marsmöte.


§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,

 

Beslutet följs upp löpande i kontakter med IS, på internationella möten etc. Kommer rapporteras i rapporten "Uppföljning av årsmötesbeslut 2014".

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 28-29 NOVEMBER 2014

 

§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att senast i februari ge förslag i styrelseforum på en processplan för en utredning av större årsmötesfrågor som ska komma med förslag som kan implementeras senast på årsmötet 2019.§ 80 Vägvalsunderlag gällande ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en mall för styrelsens motionsyttranden, baserad på AI UK:s modell utan rekommendation till beslut, för implementering inför årsmötet 2015,

 

att uppdra åt sekretariatet att prägla Amnestys årsmöten med en tydlig aktivismkänsla,§ 86 Förslag till budget 2015


att uppdra åt sekretariatet att i samband med den tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2015 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om den disponibla budgetdelen.§ 88 Nya planeringssystem

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en plan för hur innehållet i den långsiktiga inriktningen ska tas fram med betoning på förankring, ägandeskap och utvärdering och rapportera till styrelsens marsmöte,

 

att uppdra åt sekretariatet att förbereda och planera förankring av formen för det nya planeringssystemet inför årsmötet 2015.§ 89 Strategiska mål tredje fasen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag kring de internationella strategiska målen till styrelsens marsmöte,

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett diskussionsunderlag kring de internationella strategiska målen till årsmötet 2015,

 

§ 90 Inför ICM 2015

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet överväga formerna för om och i så fall hur frågan om abort kan lyftas på ICM 2015, och återkomma till styrelseforum med förslag.

 

§ 92 Åtgärdsplan Core Standards

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,

 

att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 30-31 JANUARI 2015

 

§ 112 Rapport om kommunikation kring Sexarbetspolicyn

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskott ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering av sektionens arbete med sexarbetsfrågan under 2013/14 och att anlita en konsult för att utföra uppdraget.

 

§ 113 Frågan om delbetalande medlemsavgift för pensionärer

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte i förslaget till årsmötesförslag på medlemsavgifter ta upp varför styrelsen inte föreslår att erbjuda pensionärer delbetalande medlemskap.

 

§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.

 

§ 116 Viktiga frågor gällande långsiktiga inriktningen

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till marsmötet ta fram förslag på en konsultationsprocess för den långsiktiga riktningen,

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte presentera förslag på ett diskussions- och informationsunderlag till årsmötet om den långsiktiga inriktningen, utifrån följande frågeställningar:

  • Vad betyder lokal relevans för oss?

  • Fokusering, var ger resurserna bäst effekt?

  • Hur stärker vi medlemsdemokratin?

  • Hur tillvaratar vi potentialen till aktivitet bland medlemmar (och supporters?)

 

att i underlaget beakta styrelsens diskussion kring identitetsfrågor kopplat till den internationella rörelsen och våra kärnvärden.

 

§ 117 Sammanställning av aktivistundersökningen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett underlag till marsmötet med ett förslag om hur styrelsen kan hantera aktivistenkäten i fortsättningen.

 

§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens novermbermöte ta fram en processplan för att se över våra organisatioriska mellanformer så som distrikten, i syfte att stärka det demokratiska inflytandet och aktivismen.

 

§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte inkomma med ett beslutsunderlag kring syftet med styrelsens kommunikation direkt med medlemmarna,

 

att uppdra åt sekretariatet att baserat på bl.a. styrelsens diskussion om medlemskommunikation vid junimötet och en läsarenkät, återkomma till styrelsens novembermöte med ett beslutsunderlag avseende sektionens strategi för medlemskommunikation, där frågan om Styrelsen informerar ingår.

 

§ 120 Sena anmälningar till årsmötet

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte föreslå ett årsmötesförslag om att ändra stadgarnas § 9.2. och eventuellt styrelsens 7.4 utifrån styrelsens diskussion på januarimötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma snarast i styrelseforum med förslag på hur vi ska sätta sista anmälningsdag till årsmötet för att möjliggöra att så många medlemmar som möjligt kan delta med röst- och yttranderätt.

 

§ 122 Uppdatering om valberedningens valberedning

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens marsmöte ta fram förslag till årsmötesförslag om att riva upp årsmötesbeslutet om valberedningens valberedning och att förslaget ska innehålla resonemang om vilka åtgärder som vidtagits, vilka resultat det gett och hur styrelsen kommer att hantera frågan framåt.  

 

§ 123 Styrelsens förslag till årsmötet

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma på styrelsens marsmöte med förslag på årsmötesförslag från styrelsen angående ICM-resolutionerna,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma på styrelsens marsmöte med förslag på årsmötesförslag från styrelsen angående att tidigarelägga motionsstoppet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskottet ta fram ett beslutsunderlag till marsmötet om om process- och sakfrågor kring nuläget i sexarbetsfrågan som förberedelse för hanteringen av frågan på årsmötet.

 

§ 126 Strategic Goals

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att till marsmötet ta fram ett förslag på årsmötesförslag om de huvudpunkter svenska sektionen föreslås driva i den internationella rörelsen angående de strategiska målen.

 

§ 127 Revidering av styrelsens arbetsordning

 

Beslut

 

att anta förslaget på förändring i arbetsordningen gällande punkt 10,

 

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte se över punkt 33 i styrelsens arbetsordning.