Kommentarer till ekonomiskt utfall 2014 Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen, Granskningskommittén

Från: Sekretariatet

Datum: 6 mars 2015

 

RAPPORTKommentarer till ekonomiskt utfall 2014

(3 bilagor)

 

Inledning

Denna text är ett komplement till verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Rapporten tar upp

de ekonomiska aspekterna på år 2014.

 

Sammanfattning

(Bilaga 1)

Årets intäkter uppgår till 106,9 mkr, vilket är 0,8 mkr över budget. Humanfonden och testamenten är de intäktsslag som främst överträffar budget och tillsammans ligger de 4,7 mkr över budget. Det innebär att

ett flertal intäktsslag inte nått budget och tyvärr är det till stor del medlems- och givarvärvningen som inte har levt upp till förväntningarna vilket får konsekvenser inte bara i år utan också på längre sikt.

 

Kostnaderna uppgår till 102,8 mkr, vilket är 3,2 mkr under budget. Främst är det arbetet för mänskliga rättigheter som hamnar under budget men även stöd till organisationen ligger under budget. Årets överskott

blev 4 mkr.

 

 

Utfall 2014

Budget 2014

Utfall i % av budget

Utfall 2013

Intäkter

106 851 tkr

106 050 tkr

101%

104 498 tkr

Kostnader

102 842 tkr

106 050 tkr

97%

102 277 tkr

Resultat

4 009 tkr

0 tkr

 

2 221 tkrIntäkter

(bilaga 2)

Intäkterna uppgår till 106 851 tkr (inkl räntor) att jämföra med budget 106 050 tkr. Utfallet är 801 tkr över budget. Förra året var intäkterna 104 498 tkr.

 

Jämfört med 2013 har intäkterna ökat med 2 353 tkr, vilket är en intäktsökning med 2%.

 

Intäkterna från nyvärvade medlemmar och givare särskiljs i kall respektive varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte  har någon anknytning till organisationen sedan tidigare, medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse. Under rekrytering är det intäkter under värvningsåret som ingår. Efterföljande kalenderår räknas dessa intäkter som ett regelbundet givande.

 

Kall rekrytering

Under kall rekrytering återfinns främst intäkter från årets värvning av medlemmar och givare via face-to-face. Övrig kall rekrytering har främst skett via internet och telefundraising. Totala intäkter från den kalla rekryteringen är 2 935 tkr, vilket är 1 057 tkr under budget. Antalet nya medlemmar/givare som värvats genom kall rekrytering är 10 021 stycken i stället för budgeterade 12 856 st och det är värvningen via face-to-face som inte nått upp till målen. Anledningen är att det varit svårt att rekrytera värvare, både för att få har sökt och på grund av en rädsla för att överrekrytera personal i Stockholmsverksamheten (sedan det är tillsvidareanställning vi erbjuder). Face-to-face värvningen i Malmö vilade under 2014 och värvningen i Östergötland kom igång lite för sent för att täcka intäktsbortfallet.

 

Rekryteringen via internet fortsätter att öka och överträffar budget med 107 tkr. Den nya invärvningskanalen digital to conversion hamnar 186 tkr under budget och anledningen är att det specifika projektet vi genomförde inte gick som förväntat och stoppades. Vi ser dock en stor potential för den här invärvningskanalen och med lärdomar från det här projektet kommer arbetssättet att förändras för att generera så kallade leads som vi sedan rekryterar via telefundraising till medlemmar.

 

Varm rekrytering

Intäkterna från den varma rekryteringen uppgår till 592 tkr, att jämföra med budget 1 365 tkr. Den varma rekryteringen sker främst via telefundraising och anledningen till att resultatet mer än halverats är huvudsakligen problem med leverantörer av telefonnummer.

 

Pågående givande

Det största intäktsslaget under under det pågående givandet är intäkter från medlemsavgifter och gåvor via autogiro som uppgår till 74 889 tkr, vilket är 886 tkr under budget. Jämfört med föregående år är ökningen drygt 7%. Anledningen till att utfallet är 1% lägre än budgeterat är främst att ingångstalen vad gäller antal medlemmar förändrades efter budgeteringstillfället.

 

Näst största intäkterna kommer från givarbrev och medlemsavgifter via inbetalningskort och intäkterna uppgår till 3 687 tkr, vilket är 412 tkr under budget. Anledningen är att antal medlemmar på inbetalningskort blivit färre fortare än förutsett, vilket i huvudsak är positivt då vi främst vill ha medlemmar på autogiro. Vad det gäller givarbreven så ser vi även där en vikande trend och har gjort det under flera år.

 

Även uppgradering via telefundraising har gått sämre än förväntat och anledningen är delvis personalbrist men även ett sämre resultat än väntat i början av året vilket har en stor påverkan på kalenderårets resultat. Utfallet är 1 974 tkr att jämföra med budget 2 205 tkr.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising uppgår till 30 199 tkr, 5 295 tkr över budget. De intäktsslag som främst överstiger budget är Humanfonden och testamenten. Humanfonden överträffar budget med 2 860 tkr och det kan finnas anledning att se över gällande budgeteringsprinciper. Testamenten överträffar budget med 1 820 tkr.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken och prenumerationer på Amnesty Press. Utfallet är 332 tkr. Budget var 499 tkr och avvikelsen från budget beror främst på att intäkter från den nu nedlagda kortkampanjen låg med i budgeten.

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns arvoden och räntor. Intäkterna uppgår till 196 tkr, att jämföra med budget

570 tkr.

 

Amnestyfonden

Som en avgående post ligger den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. Amnestyfondens andel blev 9 647 tkr.

 

Kostnader

(bilaga 3)

 

I enlighet med den internationella kontoplanen delas kostnadsbudgeten upp i fyra huvudområden: arbetet för mänskliga rättigheter, fundraising, stöd till organisationen och internationella rörelsen. Varje huvudområde delas i sin tur in i olika verksamhetsområden och sedan än mer detaljerat i kostnadsställen (cost centres).

 

De sammanlagda kostnaderna 2014 uppgick till 102,8 mkr vilket var 3,2 mkr under budget. Främst är det arbetet för mänskliga rättigheter och stöd till organisationen som hamnat under budget. Anledningen till att kostnaderna inte har nått upp till budget är att ambitionerna har varit höga och det senare har visat sig att alla planerade aktiviteter inte har hunnits med.

 

Arbetet för mänskliga rättigheter

Kostnaderna för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till 25,3 mkr, vilket är 2,3 mkr under

budget. Aktiviteter har budgeterats för högt och avvikelserna återfinns främst inom verksamhetsområdena stöd till MR-arbetet och utvecklingskostnader.

 

Prioriterat MR-arbete

Till det prioriterade MR-arbetet räknas sektionens kampanj- och påverkansarbete. Kostnaderna för

hela området är 8 925 tkr, 501 tkr under budget. Det är främst arbetet med Skriv för frihet, företags ansvar samt flykting- och migrationsarbetet som hamnar under budget. Högre kostnader än budgeterat uppvisar kampanjarbetet inom mödradödlighet och Min kropp mina rättigheter.

 

Ej prioriterat MR-arbete

Under ej prioriterat MR-arbete ligger främst sektionens arbete med utbildning inom mänskliga rättigheter. Utfallet blev 2 119 tkr, 101 tkr under budget.

 

Utvecklingskostnader

Utfallet för det planerings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för handlingsplanen blev

1 816 tkr, 543 tkr under budget. Den största posten är One digital Amnesty som kommer att hamna under budget på grund av personalförändringar.

 

Stöd till MR-arbetet

Under stöd till MR-arbetet återfinns stöd till medlemmar, grupper och distrikt men även kostnader för Amnesty Press och annan kommunikation. Utfallet uppgår till 12 477 tkr, 1 144 tkr under budget. Det är ett flertal utvecklingsområden som har varit överbudgeterade. T ex projektmodellen (Learning and training), Amnesty Press, koordinering av arbetsområdet, New Media och Capacity Building.

 

Fundraising

Kostnaderna för fundraising uppgår till 20 958 tkr, 98 tkr över budget.

 

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen

till Svensk Insamlingskontroll.

 

Kall rekrytering

Kostnaderna för kall rekrytering uppgår till 10 134 tkr, 99 tkr över budget. Kostnaderna för face-to-face hamnar 351 tkr under budget och anledningen är att man inte lyckats rekrytera värvare i förväntad omfattning. Även digital to conversion hamnar under budget med 269 tkr och det beror på att projektet avslutades i förtid. Resurserna har omfördelats till kall rekrytering via telefundraising, som i gengäld går 584 tkr över budget, och till kall rekrytering via SMS.

 

Varm rekrytering

Kostnaderna för varm rekrytering uppgår till 4 300 tkr, vilket är 538 tkr över budget och det är kostnaderna för telefundraising som överstiger budget. Anledningen är ökade lönekostnader och problem med leverantörer av telefonnummer vilket inneburit högre kostnader.

 

Pågående givande

Kostnaderna för det pågående givandet är låga i jämförelse mot intäkterna. Utfallet är 3 816 tkr, vilket

är 360 tkr äver budget. Det är främst kostnaderna för telefundraising som överstiger budget. Kostnaderna för givarbrev blev 278 tkr lägre än budgeterat beroende på för högt budgeterad byråkostnad.

 

Övrig fundraising

Utfallet för övrig fundraising är 868 tkr, 303 tkr under budget. Främst är det arbetet gentemot fonder och stiftelser, inklusive Postkodlotteriet, som har varit överbudgeterat.

 

Stöd till fundraising

Kostnaderna för stödet till fundraising uppgår till 3 457 tkr, 735 tkr under budget. Anledningen är att välkomst- och medlemsaktiviteter varit för högt budgeterade och att några aktiviteter ej blivit genomförda.

Dessutom har budgeterade annonseringskostnader (brand) som avser specifika kampanjer som vanligt förts till dessa.

 

Försäljning

Kostnaderna uppgår till 400 tkr, 124 tkr över budget.

 

Amnestyfonden

Som en avgående post från fundraisingkostnaderna finns Amnestyfondens del av insamlingskostnaderna.Stöd till organisationen

Stöd till organisationen uppgår till 16 561 tkr, vilket är 1 197 tkr under budget.

 

Gemensamma kostnader

Utfallet för gemensamma kostnader uppgår till 13 653 tkr, 1 230 tkr under budget. Det är främst sekretariatskostnader i form av IT-kostnader och personalkostnader som varit överbudgeterade.

 

Styrning

Utfallet är 2 432 tkr, 456 tkr över budget. Det är styrelsens kostnader och årsmötet som hamnade

över budget.

 

Övriga kostnader

Utfall 477 tkr, 423 tkr under budget. Kostnaderna för avskrivningar blev lägre än budgeterat främst beroende på att en del utvecklingskostnader för CRM-systemet kostnadsfördes under året.Transaktioner inom rörelsen

Transaktioner inom rörelsen uppgår till 39 985 tkr (budget 39 805 tkr), vilket är 37% av de totala intäkterna.

 

Internationella sekretariatet

Det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen uppgick till 21 944 tkr. I budgeten låg dessutom frivilliga bidrag (additional voluntary contribution, AVC) på 13 388 tkr. Därutöver har 3 452 tkr som avser specialprojektet Kvinnors liv - Kvinnors hälsa och som finansierats av Postkodlotteriet förts vidare till internationella sekretariatet.

 

EU-kontoret

Bidraget till Amnestys EU-kontor uppgår till 940 tkr.

 

Funktionsindelning av kostnaderna

I årsredovisningen delas kostnaderna upp efter funktion. Ändamålskostnaderna blev 75% i relation

till intäkterna och motsvarande kostnader för insamling- och administration blev 22%. Anledningen till att det inte summerar till 100% är överskottet på 4 mkr.

 

Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet och direkta samt fördelade kostnader för kampanj- och opinionsbildning. Som insamlingskostnader räknas kostnader för insamlingsarbete inklusive fördelade kostnader. Till administrationskostnader räknas kostnader som är nödvändiga för att administrera organisationen. Även medlemsvärvning och medlemsregister

ingår i administrationskostnaderna.

 

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras föreskrifter måste minst 75% av en insamlingsorganisations intäkter gå till organisationens ändamål och omvänt får som mest 25% gå till insamling och administration.Eget kapital/reserver

Det egna kapitalet uppgår till 33,8 mkr. Jämfört med 2013 har det egna kapitalet ökat med 4 mkr.

 

Hösten 2013 antogs en ny reservpolicy som baseras på internationella riktlinjer. De internationella riktlinjerna har tillkommit för att tillse att den globala rörelsen som helhet har en bra nivå på reserverna

för att säkra en stabil verksamhet och för att varje sektion ska ha tillräckliga reserver för de egna

kraven. Sektionens reserver ska enligt policyn motsvara 3-5 månaders verksamhetskostnader

(inklusive obligatoriska bidrag till internationella rörelsen) och nivån ska vara anpassad till vilka

framtida åtaganden som finns samt andra faktorer som kan påverka behovet.

 

Den samlade bedömningen av sektionens reservkrav 2014 fastställde den lägsta nivån på reserven

till 29,5 mkr och den högsta nivån till 35,4 mkr. vilket innebär att det utgående egna kapitalet hamnar

på en godkänd nivå.

Bilagor

Bilaga 1. Resultatrapport 2014, sammanfattning

Bilaga 2. Resultatrapport 2014, intäkter

Bilaga 3. Resultatrapport 2014, kostnader