Förslag till årsmötet på stadgeändring § 9.2 Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

DISKUSSIONSUNDERLAG

 

Förslag från styrelsen till årsmötet på stadgeändring gällande anmälan till årsmötet

 

Bakgrund

På årsmötet 2014 lade styrelsens förslag om att avskaffa anmälningsavgiften till årsmötet, vilket berörde stadgarnas § 9.2, men på årsmötet beslutades att ändra paragrafen också på ett sätt som styrelsen inte ursprungligen föreslagit, avseende sena anmälningar. Paragrafens slutgiltiga lydelse blev därför:

 

9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande och rösträtt krävs att medlemmen anmält sig till årsmötet senast den dag som styrelsen fastställt som sista anmälningsdag. [Fetmarkering tillagd]

 

I den gamla lydelsen innebar betoningen på hur en medlem erhöll yttrande- och rösträtt en åtskillnad mellan de som betalat årsmötesavgiften och de som inte gjort det. Den nuvarande skrivningen av paragrafen om hur en medlem erhåller yttrande- och rösträtt innebär istället en åtskillnad mellan de som anmält sig till årsmötet i tid och de som inte gjort det.

 

Konsekvenser av ändringen

Skulle sista anmälningsdag kvarstå som brukligt en månad före årsmötet är risken stor att det trots grundligt informerande uppstår en situation där det dyker upp (utifrån tidigare statistik) ca 15-44 personer på årsmötet som tror att de kommer kunna delta fullvärdigt i årsmötet och först på plats inser att så inte är fallet eftersom de inte har vare sig rösträtt eller ens yttranderätt.

 

En annan konsekvens skulle vara att det blir svårt att kontrollera vilka som har yttranderätt på påverkanstorget, där de som anmält sig i tid skulle behöva ha med sig sitt röstkort varje gång de vill skriva ett yrkande eller bara öppna munnen för diskussion - alternativt kunde deltagarna ges olika färger på sina namnskyltar eller liknande lösning. I plenum kan detta lösas genom att de sent anmälda får ett annat nummer i närvaroförteckningen (röstlängden) och inte ges ett röstkort vid registreringen. Oavsett lösning kan det uppfattas som negativt att det blir en tydlig skillnad på deltagare och deltagare.

 

Vidare är en konsekvens av beslutet att också möjligheten till sent deltagande i onlinevalen - där sen anmälan vore än mer trolig då deltagarna inte behöver bekymra sig om ökade rese- och boendekostnader - stängs. Möjligheten att locka många deltagare på distans till valen minskar således också.

 

I år har styrelsen försökt minimera de negativa riskerna med stadgeändringen genom att sätta den sista anmälningsdagen till samma dag som årsmötet börjar (8 maj) men kommunicera ut ett datum en månad innan (8 april) som den dag då deltagare senast måste anmäla sig om de vill äta på plats med övriga deltagare samt få subventionerat boende och årsmöteshandlingar i tid. Denna lösning är inte optimal eftersom den gör det svårt för sekretariatet att planera årsmötet väl då de måste ha beredskap för en eventuell stor förhöjning av anmälningar den sista månaden, normalt det som brukar vara sena anmälningar, samt gör kommunikationen kring årsmötet otydlig. Problematiken med personer som dyker upp för att anmäla sig till årsmötet på plats på lördagen eller söndagen och då mister sin röst- och yttranderätt samt i omröstningar och debatter måste skiljas ut mot andra deltagare, går heller inte att komma ifrån genom denna lösning.

 

Det är styrelsens övertygelse att dessa konsekvenser sannolikt inte var årsmötets avsikt utan kom med på grund av en ändring i sista minuten och att då både årsmötet och styrelsen missade att till fullo uppfatta konsekvenserna av beslutet. Med ett redan lågt deltagarantal på årsmötet och befintliga utmaningar att öka deltagandet ser styrelsen det som olyckligt att denna stadegändring istället riskerar minska det aktiva deltagandet i de demokratiska processerna. Styrelsen menar därför att det är eftersträvansvärt att hitta en lösning som gör att så många som möjligt kan delta i årsmötet med yttrande och rösträtt.

 

Styrelsen föreslår därför att stadagarna ändras på följande sätt:

 

§ 9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande och rösträtt krävs att medlemmen anmält sig till årsmötet senast den dag som styrelsen fastställt som sista anmälningsdagi enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen.

 

Ensådan ändring skulle innebära att yttrande- och rösträtten hänger ihop med att man anmält sig och gjort det på det sätt som föreskrivs i kallelsen, men detta behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med sista anmälningsdag. Det går då att sätta en sista anmälningsdag en månad innan som brukligt men samtidigt acceptera sena anmälningar utan att röst- och yttranderätten försvinner.

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

 

att ändra stadgarnas § 9.2 till följande lydelse:

 

§ 9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har betalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande och rösträtt krävs att medlemmen anmält sig till årsmötet i enlighet med de anvisningar som ges i kallelsen.