Förbättringsåtgärder påverkanstorget Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

RAPPORT

 

Förbättringsåtgärder för påverkanstorget

 

Bakgrund

Av årsmötesutvärderingen 2014 framkom att mindre än hälften av deltagarna tyckte att arbetet under påverkanstorget gick “bra” eller “mycket bra”. Vidare ansåg 17 % att arbetet gick “dåligt”. I kommentarerna framkom synpunkter exempelvis på lokalerna, ljudnivån, tiden, samt svårigheten att behandla komplexa eller kontroversiella frågor. Av kommentarerna i utvärderingen att döma kunde det konstateras att deltagarna främst var negativa till de praktiska förutsättningarna för 2014 års påverkanstorg snarare än själva beredningsformen.

 

Förbättringsåtgårder för årsmötet 2015

Efter beslut på styrelsemötet i september 2014 kommer här en redogörelse för de förbättringsåtgärder som planeras inför årsmötet 2015 med bakgrund av utvärderingen av årsmötet 2014. Åtgärderna är uppdelade i kategorierna nedan.

 

Åtgärder

 

Lokalerna:

  • Vi har valt en lokal där påverkanstorget kommer att ha en väldigt rymlig yta med tydligt separata platser för varje station. Stationerna kommer kunna ligga luftigt i lokalen, med goda avstånd mellan sig, och därmed förebygga att deltagarana vid olika stationer störs av varandra. Detta tror vi kommer att sänka ljudnivån och ändå bibehålla känslan av att lätt kunna gå vidare till nästa station.

  • Vi tar även hänsyn till motioners och förslags innehåll när vi planerar vilka stationer motionerna ska tillhöra och var dessa ska ligga i rummet.

 

Tiden:

  • Vi har förlängt tiden för påverkanstorget i den initiala tidsplaneringen. Antalet inkomna motioner och förslag, samt dess innehåll spelar stor roll för hur mycket tid som kommer att fördelas till påverkanstorget under lördagen i mer precisa tidsplaner längre fram. Sekretariatet tolkar dock styrelsens diskussion på januarimötet så att gott om tid för beredning av årets stora frågor (se nedan), vilket kanske inte kommer ske inom ramen för påverkanstorget, i första hand måste tillgodoses. Förutsatt att det finns “tid över” när det är inplanerat kommer även påverkanstorget ges mer tid än tidigare. Med en vecka kvar till motionsstopp är det sekretariatets försiktiga bedömning att det borde vara möjligt att uppfylla bådadera.

  • För att göra deltagarna beredda på att torget närmar sig sitt slut så kommer samtalsledarna en timme innan torget stänger att hålla en kort redovisning av hur diskussionen på deras punkt gått och vartåt det pekar. Det ger deltagarna en klar bild av läget och vad de ska prioritera den sista timmen. Som vanligt kommer en Vernissage hållas efter att torget har stängt och samtalsledarna kommer även att sammanfatta i mitten av torget.

 

Komplexa och kontroversiella motioner och förslag:

  • De stora frågorna som vi redan vet ska tas upp på årsmötet (De strategiska målen, den långsiktiga inriktningen, sexarbetspolicyn etc.) kommer att i förväg behandlas av sekretariatet i separata projektgrupper. Dessa kommer att ta fram förslag på hur vardera fråga ska hanteras på årsmötet.

 

Assistans och möjlighet att göra sig hörd:

  • Vi planerar en service-hub i mitten av torget där man kan få hjälp med generella frågor, formulering av yrkanden och sakupplysningar. Denna bemannas av styrelserepresentanter, sakkunniga och funktionärer och är ett komplement till de samtalsledare som finns vid varje station.

  • Om en deltagare vill kommentera ett yrkande ska särskilda lappar avsättas som är förberedda och tydligt markerade för just detta. Kommentarslappen sätts upp intill det yrkande en vill kommentera, och blir ett praktiskt sätt att argumentera för sin åsikt när en inte längre befinner sig vid den aktuella stationen.

 

Samtalsledarna:

  • Alla samtalsedare, styrelserepresentanter och sakkunniga ska vara tydligt markerade med vilken funktion de har så att alla deltagare vet vem som kommer med kommentarer eller påståenden. Detta kan göras med tröjor i olika färg eller tydliga skyltar.

  • I god tid innan årsmötet kommer alla samtalsledare att genomgå en fördjupad utbildning. Förutom att sätta sig in i motioner och förslag samt komma in i sin roll, ska de även förberedas på ett mer utförligt sätt på de komplicerade situationerna som kan uppkomma under torget samt vilka årets mer kontroversiella eller svårbehandlade frågor kan tänkas bli. Samtalsledarna kommer dessutom att få ett förtydligat uppdrag som ska underlätta samtalsledarnas prioriteringar i olika situationer.