Årsredovisning 2014 Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Amnesty International svenska sektionen

Organisationsnummer 802004-0401Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31

 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Förvaltningsberättelse

 

Information om verksamheten  

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtar sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

 

För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och givare. Amnesty International är en global rörelse med 2 miljoner medlemmar och givare, drygt 100 000 finns i Sverige. Under ett år agerar ytterligare 5 miljoner människor runt om i världen för att mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid. Organisationens huvudkontor är det internationella sekretariatet som ligger i London. Det pågår just nu stora internationella förändringsprocesser inom Amnesty och en del av detta handlar om att utlokalisera huvudkontoret i London. Under 2014 har fyra sådana regionala kontor öppnats, och de ska fungera som en förlängning av det internationella sekretarietet. De fyra kontoren finns i Johannesburg, Hong Kong, Nairobi och Dakar. Arbetet med att öppna kontor i Europa, MENA-regionen och i Mexiko pågår.

 

Amnesty International, svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening. Förutom svenska sektionen består svenska Amnesty av stiftelsen Amnestyfonden samt distrikt och arbetsgrupper som var för sig är juridiska personer med eget ekonomiskt ansvar.

 

Resultat och ställning

Intäkterna 2014 uppgår till 106 851 tkr (inkl räntor) att jämföra med 104 498 tkr 2013. Årets kostnader                                                                                                                     uppgår till 102 842 tkr inkl räntor (102 277 tkr förra året). Årets överskott blev 4 009 tkr (2 221 tkr).

 

Den svenska sektionens verksamhet 2014

Sektionens arbete har utgått från de globala prioriteringar Amnesty International beslutat om för perioden 2014-2015 och som utgjort grunden för sektionens verksamhetsplan 2014. I nedanstående sammanställning har följande prioriterade områden gällande mänskliga rättigheter lyfts fram:

 

·   Kampanjen Min kropp mina rättigheter

·   Flyktingars och migranters rättigheter

·   Vapenhandel och mänskliga rättigheter

·   Kampanjen Stoppa tortyr

·   Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter

·   Diskriminering av hbtq-personer

·   Dödsstraffet

 

Min kropp mina rättigheter

Kampanjen Min kropp mina rättigheter inleddes i mars 2014 och kommer att pågå under två år. Målet med kampanjen är att statliga och icke-statliga aktörers kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör. Över 280 000 människor ställde sig bakom kraven under året. Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty besökte El Salvador i september för att presentera en rapport om det totala abortförbudet i landet och hur det drabbar kvinnor och flickor. Detta ledde till en offentlig debatt om förbudet, som inte dominerades av abortmotståndare. I början av 2014 upphävde Marocko den lagparagraf som säger att våldtäktsmän kan undgå straff om de gifter sig med sina minderåriga offer. Dessutom har Tunisien inlett en översyn av lagförslag mot våld mot kvinnor. Arbetet med kampanjen fortlöper. Under FN:s stora utvecklings- och befolkningskonferens (ICDP +20) i april förhandlades en resolution fram som antogs av mötet. Resolutionstexten var dock en besvikelse eftersom den inte alls refererar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, sexuell läggning eller könsidentitet, trots att många regeringar hade förespråkat det. I Sverige har Amnestys arbete bidragit till att hålla debatten om våldtäkt på den politiska agendan. I februari kom ett förslag från justitieutskottet om att tillsätta en kommission som ska granska rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden och varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. I augusti tillsatte regeringen en utredning. Många formuleringar från justitieutskottet är näst intill identiska med Amnestys krav i rapporten “Fallet nedlagt” från 2008.

 

Flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom juridiskt arbete inom flyktingrätten och folkrätten. Detta innebär bland annat rådgivning till asylsökande, insamling av information, riktade utredningsinsatser, att ge utbildning och information såväl internt som till relevanta externayrkesgrupper, arbete med media samt relevant påverkansarbete. Sektionen arbetade med ett stort antal enskilda asylärenden under året. Mycket av arbetet rör av naturliga skäl det EU-gemensamma asylsystemet och under året publicerades flera rapporter som visar hur EU:s regelsystem och gränskontroller hindrar flyktingar från att söka asyl i Europa och gör att de riskerar livet på vägen hit. Ett övergripande och långsiktigt mål har varit en total översyn av utlänningslagen. Frågan diskuteras i olika sammanhang men det finns också mycket motstånd från politiskt håll. Inför valet till EU-parlamentet i maj genomfördes kampanjen SOS Europa. Lobbyarbetet i samband med kampanjen kan ha gett en viss positiv effekt. Inom EU finns det dock inte mycket som tyder på en positiv vändning utan snarare tvärtom.

 

Vapenhandel och mänskliga rättigheter

I  juni tog den svenska riksdagen beslutet att ratificera FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty, ATT. På julafton trädde ATT i kraft efter att ha fått de 60 ratificeringar som krävdes, efter en ihärdig kampanj från Amnesty och en mängd andra frivilligorganisationer. Amnesty kommer att fortsätta arbeta för att fler länder skall ratificera avtalet, speciellt de stora vapenexportörerna. I dagsläget har varken Kina, Ryssland eller USA ratificerat. USA har dock undertecknat avtalet vilket är glädjande. I Sverige har Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) som består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier fått förlängt mandat för sin uppgift och ska nu vara klara tills mitten av april 2015 (tidigare december 2014). Deras uppdrag är bland annat att se över hur svensk vapenexportlagstiftning kan skärpas gentemot icke-demokratiska stater. Tillsammans med ett antal andra organisationer har Amnesty träffat kommittén, bland annat i Almedalen 2014, och specifikt tagit upp problemen med vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter. I Almedalen arrangerade Amnesty tillsammans med Svenska Freds och IKFF seminariet “Svensk vapenexport - en viktig valfråga?”. Dessutom deltog Amnesty i aktionen “Vapen på resa”, för att belysa Sverige som den stora vapenexportör vi är.

 

Stoppa regeringars tortyr

Kampanjen Stoppa tortyr inleddes i maj 2014 och samtidigt släpptes en rapport om tortyrens utbredning i världen. Rapporten tog även upp olika tortyrmetoder. Kampanjen, som kommer att fortsätta under 2015, har lagt ett särskilt fokus på följande tre länder; Mexiko, Nigeria och Uzbekistan. Den svenska sektionens arbete har bidragit med internationella påtryckningar på relevanta myndigheter i de olika länderna, EU och i Sverige. I juni kom ett direktiv för att överväga behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk lagstiftning. Utredaren ska lämna svar 1 september 2015.

 

Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter  

Amnesty arbetar med att uppmärksamma människorättskränkningar där företag är medskyldiga och hur regeringar underlåter att förhindra dessa kränkningar. I juni 2014 släpptes en rapport om mänskliga rättigheters ”due diligence” – en slags riskbedömning eller konsekvensanalys – i svenskt rättsväsende.Förhoppningen med rapporten var att övertyga regeringen om att due diligence ska avkrävas på området mänskliga rättigheter. Det bör användas som ett verktyg för att säkerställa att företag lever upp till grundläggande krav på att respektera mänskliga rättigheter, i synnerhet när de är verksamma i låglöneländer. Under året har Shell gått med på att betala 55 miljoner pund till människor i Bodo i Nigeria efter en domstolsprocess där det bevisades att Shell ljugit om hur mycket olja som läckt i området. Amnestys arbete i Bodo erkändes av målsägarna. Den indiska regeringen har beslutat att revidera sin bedömning av antalet människor som har drabbats av Bhopalkatastrofen, för att kunna kräva en högre kompensationssumma från Union Carbide. Amnesty har länge haft som krav att den indiska regeringen ska göra en ordentlig utredning så det är av stor vikt. Mycket beror på de lokala aktivisterna, men Amnestys arbete har med sannolikhet också bidragit till beslutet.

 

Diskriminering av hbtq-personer

Amnesty anser att rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Under 2014 fokuserade Amnesty särskilt på följande sex länder där behovet av förändring är akut: Kamerun, Haiti, Ryssland, Serbien, Uganda och Ukraina. Genom påverkansarbete, bland annat från den svenska sektionen, har relevanta myndigheter uppmärksammats på Amnestys krav. Delegationer från Amnesty har deltagit i Prideparader för att de ska kunna genomföras. Belgrad Pride kunde till exempel hållas utan några större incidenter, till skillnad mot 2010 då det var ett hundratal skadade och runt tvåhundra gripanden. Även Montenegro Pride kunde genomföras utan våldsattacker.

 

Dödsstraffet

Amnesty har drivit sin kampanj mot dödsstraffet under 40 år. Trots vissa bakslag är den långsiktiga trenden tydlig. Under flera decennier har allt fler avskaffat dödsstraffet. Just under 2014 fanns det dock inga starka tecken på att länder inom en snar framtid kommer att avskaffa dödsstraffet. Det pågår diskussioner i flera länder och delstater i USA där avrättningar inte har förekommit på flera år. På den internationella dagen mot dödsstraffet den 10 oktober riktade Amnesty ett särskilt strålkastarljus mot de länder runt om i världen som dömer personer till döden, även då de har en mental funktionsnedsättning eller är psykiskt sjuka.

 

Aktiviteter

Under kampanjen Skriv för frihet samlade sektionen totalt in 161 000 underskrifter för de fem kampanjfallen. 108 grupper från hela landet deltog i arbetet, liksom våra elva Amnestyskolor, våra fem ambassadörer (Kenza, Henrik Schyffert, Weeping Willows, Barbro Lindgren och Jonas Gardell). Våra medlemsvärvare bidrog också till att samla in underskrifter, och kampanjfallen lyftes även inom ramen för aktionsformerna sms-aktivist och "Agera på egen hand" och i december månads givarbrev.

 

”Agera på egen hand” togs fram under året och den innebär att enskilda aktivister kan agera med ett färdigt material. Det har skickats ut tre gånger under 2014 och har beställts av 120 personer, varav många på orter där det inte finns några grupper.

 

Under året har det skett en markant ökning av antalet deltagare på kampanjutbildningar, cirka 400 vilket kan jämföras med drygt 300 år 2013. Resultatet har blivit att antalet utåtriktade kampanjaktiviteter har ökat. Grupper har kunnat anmäla sig långsiktigt till prioriterade kampanjer vilket har inneburit att det går lättare att mobilisera med kort varsel.

 

Vid årets slut hade sektionen 192 arbetsgrupper, vilket tyvärr är en minskning från tidigare år. Av dessa är dock 45 ungdomsgrupper, vilket är den högsta noteringen sedan statistik började föras 2007. Ungdomarna utgör en viktig del i det utåtriktade kampanjarbetet.

 

Tillväxt

Den svenska sektionen av Amnesty International ökade sina intäkter till 106 851 tkr inkl räntor (104 498 tkr). Antalet medlemmar/givare ökade under året med 1 417 st (4 597 st).

 

Medlemmar

Svenska sektionen har 106 257 (104 840) medlemmar och givare, varav 101 139 (100 537) är medlemmar. Strax under 88% (87%) av sektionens medlemmar och givare stödjer organisationen via autogiro.

 

Förvaltning

Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande men kan erhålla skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst för deltagande i möten och uppdrag. Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté. Styrelsen understöds i utredningsarbetet av uppdragsgrupper där deltagarna kan vara anställda, medlemmar och styrelseledamöter. Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, sprider information om mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår också administration och insamling. På sekretariatet arbetar även frivilliga och praktikanter. Där gör de en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, administration, distribution och insamling.

 

Information

Amnesty International svenska sektionen är godkänd 90-kontoinnehavare (pg 90 00 72-0, pg 90 04 00-3 samt bg 900-0720) och står under kontroll av Svensk insamlingskontroll. Amnesty är också medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRII:s etiska riktlinjer för insamling. Från och med verksamhetsåret 2009 upprättas dessutom FRII:s kvalitetskod. Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev cirka 75%. Motsvarande nyckeltal för insamlings- och administrationskostnader uppgår till cirka 22%.

 

Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.

 

_________________

 

Framtida utveckling

 

Mänskliga rättigheter

Den svenska sektionens verksamhetsplan för 2015 är en del av tvåårsplanen 2014-2015 och förändringarna är små.  Den har antagits av sektionens styrelse och bygger på de globala prioriteringar och målsättningar för perioden som Amnesty International gemensamt beslutat om. Nedanstående områden kommer att prioriteras genom sektionens arbete under det kommande året.

 

Sexuella och reproduktiva rättigheter

Amnesty kommer att fortsätta uppmärksamma kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva rättigheter, genom kampanjen Min kropp mina rättigheter, där störst fokus kommer vara på flickors och kvinnors tillgång till abort på Irland. Arbetet kommer också att fortskrida med riktade insatser mot kriminalisering av sexuella och reproduktiva rättigheter.

 

When you don’t exist

Amnesty kommer att arbeta för att flyktingars, migranters och asylsökandes mänskliga rättigheter respekteras i Europa och vid dess gränser. Arbetet innebär bland annat att vi kommer att arbeta mot att flyktingar och migranter nekas inträde vid Europas gränser, varje människa har rätt till en asylprövning.

 

Skriv för frihet

Amnesty kommer under året att arbeta för utsatta individer (Individuals at Risk) genom brevskrivningskampanjen Skriv för frihet.

 

Tortyr

Amnesty kommer att arbeta för det absoluta tortyrförbudet och att stater inrättar och respekterareffektiva övervakningsmekanismer mot tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning. Ett mål är att den svenska riksdagen fattar beslut om införandet av tortyr som ett brott i svensk lagstiftning.

 

Bankers sociala ansvar

Det internaionella initiativet Fair Finance Guide granskar vilken hänsyn banker tar till hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Resultatet av granskningen publiceras genom en interaktiv webbtjänst för att göra det lättare för konsumenterna att se skillnaden mellan bankerna, göra informerade val och ställa krav. Bakom initiativet står Amnesty tillsammans med Sveriges Konsumenter, Diakonia, Fair Trade Center och Naturskyddsföreningen.

 

Resurser

Den svenska sektionens årsmöte 2010 antog en långsiktig inriktning för sektionens verksamhet fram till 2016 utifrån fem målområden:

 

- Tillväxt och medlemsvärvning

- Kommunikation och trovärdighet

- Arbete för jämställdhet

- Aktivism, aktivt deltagande och partnerskap

- Demokrati och organisationsutveckling

 

Utöver det ovan beskrivna arbetet för de mänskliga rättigheterna kommer den svenska sektionen 2015 att särskilt arbeta för att förbättra verksamheten inom följande områden:

 

Tillväxt i pengar och människor

Sektionen ska utifrån Amnestys globala tillväxt- och fundraisingstrategier utveckla nya insamlingsmetoder och fortsatt satsa på att integrera kommunikation, kampanjarbete och fundraising i syfte att öka intäkterna och antalet människor som stödjer organisationen och agerar till förmån för de mänskliga rättigheterna.

 

Enhetlig kommunikation utifrån en ny global identitet

Implementeringen av Amnestys nya globala identitet fortgår. Ambitionen är att skapa Ett Amnesty/ One Amnesty, och kommer att genomsyra organisationens kommunikation på alla nivåer.

 

Jämställdhetsintegrering

Allt arbete inom Amnesty ska vara jämställdhetsintegrerat. Det pågår en särskild satsning för att jämställdhetsintegrera sektionens externa kommunikation.

 

Mänskliga rättigheter i skolan

 

Sektionens långsiktiga satsning på samarbeten med gymnasieskolor avseende undervisning i mänskliga rättigheter växer. Aktuellt utbildningsmaterial och ett aktivt forum för erfarenhetsutbyte i digitala kanaler kommer att göra Amnesty till en av de främsta aktörerna inom skolan för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter.
Bilaga. Resultaträkning, balansräkning och noter.