Medlemsavgifterna 2016 Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2016

 

Bakgrund

 

Medlemsavgifterna i svenska Amnesty har sedan 1998 varit 240 kr/år för helbetalande och 160 kr/år för delbetalande. Sedan 2001 har sektionen medvetet satsat på att få så många medlemmar som möjligt över till autogiro. Idag rör det sig om 89%.

 

Den delbetalande avgiften omfattar efter beslut på årsmötet 2005 personer under 20 år och är ett alternativ för unga som inte har möjlighet att betala via autogiro.

 

I ett medskick från årsmötet 2014 ombads styrelsen undersöka förutsättningarna för att erbjuda även pensionärer lägre avgift.

 

Sekretariatet har utrett frågan och mot bakgrund av

  • att de flesta medlemmarna idag bidrar med en gåva utöver avgiften (73%)

  • att andelen pensionärer som gör det är lika stor som andelen bland övriga

  • att pensionärer i genomsnitt bidrar med ca 20% större gåva än övriga

  • att pensionärer i avhoppsanalyser i mindre utsträckning än övriga anger att de lämnar organisationen av ekonomiska skäl (0,7% jmf med 0,9 %). Pensionärer är också underrepresenterade bland de som anger “annan orsak” eller som återfinns under “okänd orsak”.

  • att det inte finns några tecken i vår värvning på att äldre i större utsträckning avstår medlemskap av ekonomiska skäl

  • att den helbetalade medlemsavgiften på 240 kr är oförändrad sedan 1998 och att 20 kr/mån är en relativt låg “tröskel” för att komma in i organisationen.

  • att viss risk föreligger att pensionärer vid erbjudande om lägre avgift upphör med extra gåva, vilket skulle kunna få betydande ekonomiska konsekvenser även om det skulle röra sig om en liten andel

  • att förhållandevis få andra organisationer erbjuder lägre avgift för pensionärer och vår egen framgångsrika satsning på medlemskap via autogiro

 

föreslår styrelsen att medlemsavgifterna kvarstår oförändrade för år 2016 och att även i fortsättningen bara erbjuda ungdomar under 20 år möjligheten till delbetalande avgift.

 

Förslag

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

 

att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 2016, samt

 

att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2016 och omfattar personer under 20 år.