Förslag på årsmötesförslag om resolution om att stärka individarbetet Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 27 februari 2015

 

DISKUSSIONSUNDERLAGFörslag på styrelsens förslag på resolution om att stärka arbetet med individer

 

Bakgrund

Amnesty International har sedan start arbetat för och med individer och engagemang från en individ till en annan är Amnestys signum. Genom att lyfta individer belyser vi och sätter ett ansikte på orättvisorna i världen, skapar engagemang och arbetar effektivt mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Metoden är effektiv samtidigt som vi behöver förbättra våra metoder för att följa upp och utvärdera vårt indvidarbete för att kunna mäta förändringar både på individnivå och samhällsnivå.

 

Amnesty International och dess arbetsmetoder har genomgått stora förändringar och arbetet med individer har därmed också förändrats, något som bland annat syns på det minskade antalet aktionsfall som grupperna jobbar med.

 

Svenska sektionen har sedan vi startade ett starkt engagemang för arbete med individer. Det är något arbetsgrupper gärna jobbar med och engagemanget syns också genom det stora antalet grupper som deltar varje år i kampanjen Skriv för frihet. Svenska sektionen följer utvecklingen av arbetet internationellt och individfokuset är ofta en fråga som regelbundet diskuteras på årsmöten. Styrelsen anser att det nu - inför den internationella rörelsens nästa planeringsperiod 2016-2019 - är extra viktigt och vill därför lyfta detta till ICM för att påminna oss om att arbetet med individer är och fortsättningsvis ska vara kärnan i vårt arbete och att vi behöver utveckla och stärka individarbetet som ett strategiskt kärnområde oavsett arbetsmetoder. Styrelsen vill inte tala om hur detta ska ske eller genom vilka metoder vi ska arbeta med individer utan vill ge internationella styrelsen i uppdrag att göra det.

 

Då motionsstoppet för ICM inföll i januari i år har styrelsen redan lämnat in en resolution i detta ärende. Resolutionen är framtagen av svenska sektionen men vi fick snabbt stöd från finska sektionen som till fullo står bakom budskapet. Det finns dock möjligheter att ändra i texten eller dra tillbaka resolutionen om årsmötet inte delar styrelsens uppfattning. Vidare kan det visa sig finnas behov av att sammanjämka denna resolution med liknande resolutioner som lämnats in av andra sektioner/strukturer eller av andra skäl göra ändringar i texten. Styrelsen vill därför be årsmötet om ett öppet mandat att på ICM verka för ett beslut i denna anda. Att be om ett öppet mandat är alltså praxis på årsmöten för att kunna arbeta för resolutionen på bästa sätt på ICM. Årsmötets beslut blir därför ett övergripande inriktningsbeslut som fungerar som stöd för ICM-delegationen i de internationella diskussioner som kommer att föras inför och under ICM.

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

 

att uppdra åt svenska sektionen att på ICM 2015 verka för att Amnestyrörelsen bekräftar vikten av arbetet med individer samt vidtar åtgärder för att utveckla och stärka individarbetet.

 

Bilagor

  1. AI Sweden & AI Finland: Strenghtening of the work with individuals

  2. Amnesty Sverige och Amnesty Finland: Att stärka arbetet med individer

 

 

Bilaga 1.

 

AI Sweden & AI Finland: Strenghtening of the work with individuals

 

The International Council:

 

REAFFIRMS that the work with individuals is a core of Amnesty International

 

REQUESTS the International Board to ensure that the direct work from individual to individual is further developed and strengthened as a strategic core area of AI’s work.

 

Explanatory note

 

”Open your newspaper any day of the week and you will find a report from somewhere in the world of someone being imprisoned, tortured or executed because his opinions or religion are unacceptable to his government”. Those were the introductory words in Peter Benenson's article in The Observer on May 28, 1961, the article that became the start of Amnesty International. The article also invited anyone who supported the call in the article to join, emphazising the importance of public opinion.

 

Ever since then, the trademark and foundation of Amnesty International has been the work done by individuals for and with individuals. The importance of this work must not be underestimated, and, after 54 years, this method is still unique and effective. This we know from the innumerable testimonies and statements from individuals who have benefitted from our campaigning, stressing how much it meant to them knowing that people all over the world knew about their fates and tried to do something about it, and it has also been a tremendous support for their families. Indeed, the moral support which our actions create, expressed in feedback from former prisoners of conscience and other beneficiaries, reflects the spririt for which AI has been praised since its beginning.

 

However, we need to improve our methods to continually monitor and evaluate our work, in order to be better able to measure the impact both on an individual and a societal level.

 

Our work with individuals has a direct value for the individuals concerned, as well as a value far beyond that, with a ripple effect for others in similar circumstances and for the larger structures and systems in the societies which we target to change.Bilaga 2.

 

AMNESTY SVERIGE OCH AMNESTY FINLAND: ATT STÄRKA ARBETET MED INDIVIDER

 

Internationella rådsmötet:

 

BEKRÄFTAR att arbetet med individer är en av Amnestys kärnuppgifter

 

KRÄVER att Internationella styrelsen garanterar att det direkta arbetet från individ ytterligare utvecklas och förstärks som ett strategiskt nyckelområde i Amnesty Internationals arbete.

 

Förklaring”Öppna er dagstidning när som helst i veckan, så hittar ni en rapport från någon del av världen om människor som sitter i fängelse, torteras eller avrättas eftersom regeringen inte accepterar deras åsikter eller religion”. Så började Peter Benensons artikel i The Observer den 28 maj 1961, den artikel som blev startskottet för Amnesty International. Artikeln inbjöd också alla som stödde uppropet att delta och betonade folkopinionens roll.

 

Alltsedan dess har Amnestys kännetecken och grundval varit arbetet av individer och för individer. Betydelsen av detta arbete får inte underskattas, och efter 54 år är metoden fortfarande unik och effektiv. Detta vet vi eftersom oräkneliga vittnesmål och uttalanden från individer som vi har arbetat för har betonat hur mycket det har betytt för dem att veta att människor från hela världen varit medvetna om deras öde och försökt göra något åt det. Det har också varit ett stort stöd för deras familjer. Det moraliska stöd som våra aktioner skapar och som uttrycks i gensvaret från före detta samvetsfångar och andra som vi arbetat för speglar i högsta grad den anda som Amnesty har lovordats för alltsedan starten.

 

Vi måste dock förbättra våra metoder att kontinuerligt övervaka och utvärdera vårt arbete, så att vi bättre kan mäta dess påverkan både på individuell och samhällelig nivå.

 

Vårt arbete för individer har ett direkt värde för dem det berör, liksom också ett värde som sträcker sig långt utöver det; som ringar på vattnet sprider sig effekten till andra i liknande omständigheter och till större strukturer och system i de samhällen som vi försöker förändra.