Per capsulam-beslut Nov 2014 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 21 november 2014

INFORMATIONS-
UNDERLAG
Per capsulam-beslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan styrelsens möte i september.13 oktober

 

Innehavare av teckningsrätt

 

Beslut:

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

 

Sektionsordförande, Sofia Halth

Kassör, Maria Eklund

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Mikael Willborg

Avdelningschef, Annica Blidegård

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

 

Sektionsordförande, Sofia Halth

Kassör, Maria Eklund

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Mikael Willborg

Avdelningschef, Annica Blidegård

Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

 

att förklara beslutet är omedelbart justerat19 oktober

 

Internationellt vintermöte

 

Beslut:

 

att förlägga styrelsens novembermöte till Internationella sekretariatet (IS) i London.Årsmötesdirektiv

 

Beslut:

 

att anta det föreslagna årsmötesdirektivet.30 oktober

 

Direktiv utredning kostnadsersättning

 

Beslut:

 

att godkänna direktiven för utredningen av kostnadsersättning för sektionsstyrelsen.Beslut på EDF i november

 

Beslut:

 

Att ge fullmakt till Anna Lindenfors att på EDF-mötet 13-14 november fatta beslut för svenska sektionens räkning enligt budgetförslaget och övriga underlag. I denna fullmakt ingår ekonomiskt förhandlingsutrymme, vid avvikelser från budgetförslaget som kan få ekonomiska konsekvenser för svenska sektionen kontaktas styrelsens kassör.2 november

 

Remissvar gällande de strategiska målen

 

Beslut:

 

att godkänna det remissvar gällande de strategiska målen (fas 2) som tagits fram av sekretariatet och Internationella utskottet,

 

att uppdra åt sekretariatet att översätta och utföra en sista språklig koll av remissvaret,

 

att uppdra åt sekretariatet att efter detta skicka sektionens remissvar till IS innan deadline den 31 oktober.Riktlinjer för verksamhetsmötet

 

Beslut:

 

att anta riktlinjerna för verksamhetsmötet.

 

Notera att det på ett ställe i i löptexten till riktlinjerna refereras till oktobermötet, ett möte som inte finns kvar i styrelsens kalender. Detta insåg vi när vi redan startat PC-beslutet. Eftersom vi är mitt i en arbete med en utveckling av styrelsekalendern och våra planeringsprocesser, så kan vi ännu inte säga exakt vilket styrelsemöte som passar bäst att koppla verksamhetsmötet till, och eventuellt kan detta komma att variera över åren. Det har dock ingen påverkan på riktlinjerna i övrigt, där just tidig planering av verksamhetsmötet under våren är en viktig del, så jag hoppas att det är OK att just denna skrivning i riktlinjerna bortses ifrån.