Processplan översyn relation sektionen och Amnestyfonden Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

  

Processplan för översyn av relationen mellan svenska sektionen och Amnestyfonden

 

Bakgrund och syfte

 

Avtalet mellan svenska sektionen och Amnestyfonden, som ingicks i december 2003, innebär att sektionen handhar all insamling för både Fonden och sektionen. Fördelningsnyckel för intäkter är med nuvarande avtal 89 % till sektionen och 11 % till Fonden, gällande insamlingskostnader står sektionen för 91 % och Fonden för 9 %. Avtalet löper tillsvidare men kan sägas upp med minst ett års varsel till den sista december varje år, varpå ett nytt avtal träder i kraft första januari ett år senare. I avtalet anges att efter att avtalet gällt i två år ska en översyn ske av fördelningsnycklarna med intäkts - och insamlingskostnadsutfallet 2004 och 2005 som grund. Så har inte skett ännu, vilket är en av anledningarna till att frågan lyfts.

 

Nedan är några av de övrigabakgrundsfaktorer till att denna process sätts igång:

  • Ekonomin har förändrats radikalt sedan avtalet tecknades.

  • Det har hänt många saker med biståndet på internationell nivå, som vi behöver ta hänsyn till.

  • Förändrade yttre krav inom frivilligsektorn, bl a vad gäller redovisningar och rapportering.

 

Syftet med processen är därför att ta ett medvetet beslut om vilken relation sektionen och Fonden ska ha till varandra såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt och strategiskt.

 

Processen kommer att äga rum i flera steg vilka beskrivs nedan. Det måste dock finnas en viss flexibilitet i planen som kan justeras efterhand. Processen ägs av sektionen och Fonden gemensamt och ändringar i processplanen godkänns av ordförandena i respektive styrelse. Målsättningen är att nedanstående steg ska vara genomförda innan 2015 års utgång, förhoppningsvis tidigare. Värderingar som ska prägla processen är: öppenhet, mod (våga vända på stenar och erkänna styrelsernas olika intressen) och tolerans.

 

Stegen i processen

Steg 1: Godkännande av processplan

Detta underlag presenteras för sektionsstyrelsens novembermöte och Fondstyrelsens decembermöte.

 

Steg 2: Informativt och neutralt underlag till båda styrelserna

Ett informerande och neutralt underlag tas fram. Detta syftar till att skapa förståelse för (relevanta bitar av) historiken, förutsättningar (både formella/juridiska och praktiska), nuläget och möjlig framtid. Vidare innehåller underlaget ekonomiska, juridiska, personalpolitiska, strategiska och internationella aspekter på samarbetet mellan sektionen och Fonden. Underlaget ska inte peka ut inriktning eller ta ställning men får gärna signalera var potentiellt svåra frågor ligger och på ett transparent och förutsättningslöst sätt visa på vägval.

 

Detta underlag går till båda styrelserna, men behandlas var styrelse för sig. Sektionsstyrelsen behandlar det på sitt januarimöte och fonden på sitt möte 31 januari-1 februari.

 

Steg 3: vägvalsdiskussioner/workshops i respektive styrelse

Steg 2 följs upp i diskussioner i respektive styrelse. Upplägget för dessa, samt underlagen, bestäms av respektive styrelse eftersom det förmodligen skiljer sig åt då olika frågor är olika viktiga i respektive styrelse. I detta steg är syftet att varje styrelse tar ställning i vissa frågor som är centrala för avtalet.

 

I detta skede är det viktigt att verkligen diskutera biståndet som sådant, syftet med biståndet, dess för- och nackdelar samt kopplingar till de strategiska målen.

 

Detta äger rum på sektionens majmöte respektive Fondens aprilmöte.

 

Steg 4: återkoppling (ordförande/ordförande eller andra personer som är delegerade i processen)

I detta skedediskuterar vi vad som kommit fram ur våra respektive processer. Var är vi eniga och var skiljer sig vår uppfattning åt? Är vi redo att påbörja ett nytt avtal eller behöver vi ha en fortsatt process?

 

Detta äger rum i augusti.Förslag till beslut:

 

att godkänna processplanen för översyn av relationerna mellan svenska sektionen och Amnestyfonden.