Plan tredje fasen strategiska målen Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Plan för tredje fasen av arbetet med de strategiska målen och svenska sektionens nästa verksamhetsplan

 

I januari inleds den tredje fasen av konsultationsprocessen vad gäller rörelsens strategiska mål under perioden 2016-2019. I samband med det inleder vi också arbetet med att ta fram svenska sektionens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kommer följdaktligen att innehålla både de svenska prioriteringarna av de internationellt framtagna strategiska målen och prioriteringar för den svenska verksamheten som inte återfinns i de strategiska målen (såsom antal medlemmar etc). Vi ser det arbetet i tre steg. Första steget äger rum under våren då sekretariatet utvärderar, analyserar och tar fram underlag om ramar (kriterier, etc) till styrelsen. Ramarna presenteras på styrelsens junimöte. Efter junimötet fram till nästa styrelsemöte i september arbetar vi fram en ett grovt utkast/riktning för nästa period. Detta görs utifrån de ramar styrelsen beslutar om på junimötet samt de analyser och utvärderingar sekretariatet gör under våren. På septembermötet får styrelsen verksamhetsmötets input och sekretariatet styrelsens input och utifrån det jobbar vi fram själva planen som antas på styrelsens novembermöte. Här ser ni mer i detalj hur vi tänker oss arbetet:

 

2015

Svenska sektionens input på internationella sekretariatets förslag på strategiska mål, fas tre

Svenska sektionens nästa verksamhetsplan

Jan

Förslag på strategiska mål från IS, beredskap för om vi ser att vi behöver skriva resolution.

Sekretariatet presenterar ett underlag för styrelsen om vägvalen (dvs frågor där vi behöver styrelsens/rörelsens ledning för att kunna utveckla planer) och hur vi arbetar vidare med dem och hur rörelsen kommer in (oavsett långsiktig inriktning behöver vi som organisation ha svar på vägvalen).

Våren

 

Sekretariatet inleder arbetet med svenska sektionens verksamhetsplan - utifrån utkastet från IS - i form av:

- Utvärderingar av befintlig verksamhet inklusive Svenska Amnesty 2016

- Analyser

- Omvärldsanalys MR och aktivism i Sverige (inkl. workshop på årsmötet)


Sekretariatet tar även fram förslag på ramar för svenska sektionens verksamhetsplan som går till styrelsen för beslut i juni, gällande:

- Vad årsmötesdiskussionerna om vägvalen innebär i relation till 2016-2019 (ex prio)

- Fördelning av resurser på cost center, icke prio och prio MR-arbete

- Kriterier för prioriteringar

- Form för planen

Mars

Styrelsens marsmöte: underlag från sekretariatet, vilket sen går till årsmötet:  Vad innebär utkastet från IS för svenska sektionen? Vad tycker svenska sektionen?

Underlag om vägvalen som sedan ska till årsmötet.

April

Ovan underlag går som diskussionsunderlag till årsmötet

 

Maj

Årsmötet: diskussion ovan underlag, ger input till styrelsen som sedan beslutar på junimötet.

Årsmötet: workshop omvärldsanalys MR i Sverige, input från sekretariatets analyser samt  diskussioner om vägvalen.

Maj

Tredje fasens konsultationsrunda tar slut sista maj.

 

Juni

 

Styrelsen beslutar om ramar för svenska sektionens verksamhetsplan utifrån ovan beskrivet underlag.

Juni- sept

ICM förberedelser

Sekretariatet arbetar fram ett underlag utifrån styrelsens beslut på junimötet om ekonomisk ram och inriktning för strategiska mål 2016-2019 utifrån de analyser, omvärldsanalyser, utvärderingar av befintlig verksamhet som gjorts under våren.

Aug

ICM

 

Sept

Verksamhetsmötet diskuterar de internationella strategiska målen och några frågor i svenska sektionens strategiska mål

Verksamhetsmötet diskuterar de internationella strategiska målen och några frågor i svenska sektionens verksamhetsplan.

Sept

 

Styrelsens septembermöte: inriktningsbeslut till sekretariatet för nästa verksamhetsplan

Okt

 

Osäkert när IS operational planning kommer, men vi hoppas på oktober. Behöver konfirmeras.

Sept-

nov

 

Sekretariatet tar fram förslag på verksamhetsplan och budget

Nov

 

Styrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget

 

Förslag till beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att bedriva arbetet med de strategiska målen för den internationella rörelsen och den svenska sektionens verksamhetsplan i enlighet med den presenterade planen,

 

att uppdra åt sekretariatet att planera verksamhetsmötet 2015 med de strategiska målen som tema.