Förslag på process och förberedelser inför Internationella rådsmötet 2015 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAGFörslag på process och förberedelser inför Internationella rådsmötet 2015

Bakgrund
I augusti 2015 är det dags för Amnesty Internationals nästa rådsmöte, vilket äger rum i Dublin. Rådsmötet (ICM) är Amnestys högsta beslutande organ och styrelsen har ett ansvar gentemot inte bara den svenska sektionen, utan även gentemot den internationella rörelsen att delta – både i förberedelserna och på mötet – så aktivt som möjligt.

En mer strukturerad planering av sektionens förberedelsearbete har tagits fram inför rådsmötena 2007, 2009, 2011 och 2013. De svenska delegationerna har varit mycket nöjda med utkomsten av de processerna och av rådsmötena. Därför föreslås att vi även inför rådsmötet 2015 planerar på liknande sätt.

Nedan presenteras därför ett förslag till planering för förberedelsearbetet som innehåller alla de punkter som vi har kunnat förutse.


Planering

NÄR OCH VAR

VAD

VEM

2014 – våren 2015

Kontakter. Besök på andra sektioners årsmöten med möjligheter att knyta nya kontakter och stärka gamla.

Enskilda ledamöter

November 2014
Medlemssidorna
Medlemsforum

Konsultation. En ICM-hemsida lanseras där vi i ett första steg uppmanar till förslag på frågor som kan vara aktuella för resolutioner.

Sekretariatet/ Internationella utskottet

November 2014
Styrelsens forum

Resolutioner. Sekretariatet identifierar och presenterar förslag på ämnen för resolutioner.

Sekretariatet/ Internationella utskottet

November 2014

Styrelsemöte

Resolutioner. Förslag till eventuella resolutioner beslutas.

Styrelsen

December 2014/januari 2015
Styrelsens forum

Resolutioner. Färdiga förslag till eventuella resolutioner finslipas och skickas.

Sekretariatet/
Internationella utskottet  

Januari 2015
Styrelsemöte

Delegation. Styrelsen fattar beslut om delegationens sammansättning och gör en översyn av planering och förberedelser.

Förslag från ordförande

Februari/Mars 2015
E-postlista

Förberedelser. Det förberedande arbetet kring att läsa in sig på och diskutera resolutioner startar mer formellt för delegationen.

Delegationen/ Internationella utskottet

Februari/Mars 2015
Styrelsens forum

Konsultation. Styrelsen identifierar vilka ICM-frågor som skall tas upp på årsmötet.

Förslag från internationella utskottet/Delegationen

Februari 2015
Medlemssidorna, Medlemsforum

Konsultation. ICM-webben kopplas tydligt till medlemsforum där de frågor som styrelsen vill förankra och konsultera medlemmarna kring lyfts.

Sekretariatet

April/Maj 2015

Delegation. Delegationen anmäls och resor bokas.

Delegationen/
Sekretariatet

Maj 2015
Styrelsens forum

Nomineringar. Styrelsen identifierar och fattar beslut om eventuella personer att nomineras till Audit Committe, Internationella styrelsen, ICM Chair, INC, MAC och ev. övriga internationella förtroendeuppdrag.

Internationella utskottet

Maj 2015
Årsmötet i Umeå

Konsultation/beslut. Presentation av delegationen och ICM. Formella och informella diskussioner kring resolutioner.

Delegationen/
Internationella utskottet

Maj/Juni 2015

Kontakter. Nordiskt möte

Berörda ledamöter

Juni 2015
Styrelsemöte

Resolutioner. Styrelsen diskuterar de viktigaste resolutionerna och övriga ICM-frågor.

Delegationen,
Ordförande, AIK

Juli 2015

Delegation. Delegationens förberedande möte. Ju senare mötet hålls desto större chans att de sista resolutionstexterna, samt nomineringarna har kommit.

Delegationen

Juli/Augusti 2015
Styrelsens forum

Delegation. Slutspurt i förberedelsearbetet samt finslipning av eventuellt ”position paper”.

Delegationen

Augusti 2015
Dublin

ICM. Delegationen är på plats minst en dag innan rådsmötet börjar för att göra de sista förberedelserna, bekanta sig med platsen samt inleda kontakter med andra delegater. Under mötet arbetar delegaterna med den svenska ICM-webben och lägger upp rapporter.

Delegationen

September 2015
Styrelsemöte

Uppföljning & implementering. Rapport till styrelsen. Diskussion och beslut kring hur relevanta rådsmötesbeslut ska förankras och implementeras i sektionen. Överlämning till Internationella utskottet för långsiktig uppföljning.

Delegationen, Internationella utskottet

September 2015
Medlemssidorna

Förankring. Sammanfattning av beslut samt bilder läggs ut på ICM-webben som ger utrymme för medlemmar att diskutera och ställa frågor kring besluten.

DelegationenFörslag till beslut:

att styrelsen antar ovanstående förslag på planering inför rådsmötet 2015.
Förkortningar

ICM International Council Meeting (rådsmötet)

INC International Nomination Committee (internationella valberedningen)

MAC Membership Appeals Committee (överklagande-kommitté)