Disponibelt efter beslut – frivilligt bidrag Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

Till: Styrlesen

Från: Sekretariatet

Datum: 20 november 2014                                                                              

BESLUTSUNDERLAG

 

 

 

Disponibelt efter beslut – frivilligt bidrag

 

Inledning

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen kan fatta beslut om delar av budgeten vid fyra tillfällen. Det första tillfället infaller i november/december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Andra tillfället är i juni, det tredje är i september och det fjärde är i november/december, alla tillfällen efter att respektive kvartalsrapport presenterats.

 

Den disponibla delen i budgeten för 2014 består av frivilliga bidrag till den internationella rörelsen. Dels ett bidrag på 8 000 tkr som beslutades om i september 2014, dels 5 388 tkr som ligger som en disponibel del för beslut nu i december.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om den disponibla delen ligger den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2014. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott på 2 607 tkr.

 

Med tanke på den positiva prognosen bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.

 

Förslag till beslut

 

att den disponibla del avseende frivilligt bidrag 2014 till den internationella rörelsen på totalt 5 388 tkr antas.