Åtgärdsplan för Core Standards Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Åtgärdsplan för Core Standards

 

ICM 2013 antog så kallade “Core Standards”, vilka kan ses som minimikrav på organisationsområdet varje sektion måste leva upp till. En rad av dessa har lyfts vid tidigare möten. Styrelsen beslutade vid sitt septembermöte, respektive decembermöte, 2013:

att därefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

att uppdra åt sekretariatet i samband med att självskattningsformuläret skickas ut från IS, eller senast till decembermötet 2014, återkomma till styrelsen med förslag på hantering av övriga punkter i Core Standards där sektionen behöver vidta åtgärder.


Vid den djupare genomgång som genomförts under hösten har sekretariatet identifierat tre luckor:

 

CS 9 I: The Board actively participates in the international Movement by: Ensuring that international governance papers and issues are discussed in Board meetings and with members. Denna har en underliggande indikator som lyder: “There are mechanisms in place to ensure that members are consulted on key international issues”.

Tolkas “members” till att inkludera AIK uppfylls detta i och med den matris för internationellt arbete som styrelsen tagit fram. Detta är dock inte den tolkning som sekretariatet gör, utan “members” tolkas bredare. Av vana brukar medlemskåren konsulteras vid större frågor (key issues) men det finns inget på pränt att så bör göras.

Förslag till åtgärd: Att en skrivning om att medlemskåren ska konsulteras vid stora internationella frågor förs in under punkt 10 i styrelsens arbetsordning. Då en självutvärdering sker vartannat år säkerställs att punkten alltid finns kvar på ett eller annat sätt även ifall arbetsordningen skulle göras om i framtiden. Sekretariatet menar att stadgan inte är en lämplig plats att föra in detta på då det finns många övriga punkter från internationella beslut som även skulle behöva föras in då. Samtidigt menar vi att det redan täcks in av stadgans § 4.2 om att svenska sektionen ska följa internationella rörelsens regler och riktlinjer.  

CS 20: There are policies and processes that recognize the critical importance of volunteers (this relates to volunteers as activists, board members, contributors to the work of the office and in other roles) to the work and success of the movement and promote their engagement, as well as setting out their rights and responsibilities. Delar av detta (nämligen grupper och distrikts möjlighet till frivilliga eller praktikanter) beslutades av styrelsen på sitt junimöte 2014, men vissa delar kvarstår, dels som öppna beslut och dels som del i de vägvalsfrågor som identifierats som vi vill diskutera med rörelsen (exempelvis Amnesty som gräsrotsorganisation) inför framtagandet av långsiktig inriktning. Det sistnämnda kan få konsekvenser i exempelvis arbetsgivarstrategin, men svårt att avgöra innan dessa frågor diskuterats.

 

Förslag till åtgärd: Då en aktionsplan (vilket motsvarar denna åtgärdsplan) ska presenteras till IS vartannat år, föreslår sekretariatet att vi till framtagandet av den första aktionsplanen föreslår åtgärder för de delar av detta beslut som eventuellt ännu inte åtgärdats vid det tillfället.

 

CS 29: Management ensures that an environmental impact plan is developed, implemented and monitored. Sekretariatet är medvetna om att detta är ett område som behöver förbättras. I nuläget finns några exempel på sektionens miljöhänsyn, bland annat i uppförandekoden och policyer gällande resor, återvinning och merchandise. Ett helhetsgrepp bör dock tas för klargöranden, utvärdering och för att hålla oss effektiva och relevanta.  

Förslag till åtgärd: Sekretariatet kan i nuläget inte säga mer specifikt om en miljöpolicy annat än att arbetet bör påbörjas under 2015.

 

Vad gäller rutin för självutvärdering och aktionsplan ska dessa genomföras vartannat år, och ligger inom AC3:s ansvarsområde. Sekretariatet föreslår att dessa blir stående underlag till ett styrelsemöte vartannat år. Datum (månad) för när dessa skall vara IS tillhanda är dock inte satt, varför sekretariatet föreslår att återkomma om exakt möte när denna information finns tillgänglig.


Förslag till beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på en lämplig skrivning gällande konsultation med medlemmar att införliva i styrelsens arbetsordning till styrelsens januarimötet 2015,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015,

 

att uppdra åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas.