Intäktsprognos 2016-2020 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 20 november 2014

INFORMATIONSUNDERLAG

 

Intäktsprognos 2016-2020

(1 bilaga)

 

Inledning

Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år ska biläggas budgeten.

 

Förutsättningar

Svenska sektionens fundraisingarbete utgår ifrån Amnesty Internationals globala strategier för tillväxt och fundraising och sektionens egen strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt samt Svenska Amnesty 2016.

 

I Svenska Amnesty 2016 sattes målet för antalet medlemmar i sektionen till 100 000 och intäktsmålet till 100 miljoner kronor. Eftersom båda dessa mål redan uppnåddes 2013 satte styrelsen som målsättning att sektionen vid utgången av 2015 ska 116 000 medlemmar och givare, varav 110 000 medlemmar. Intäkterna ska vid samma tidpunkt uppgå till 109 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 50% under perioden 2010-2015 att jämföra med de internationella målsättningarna om en tillväxt på 35%.

 

I förslaget till revidering av verksamhetsplanen 2014-2015 har resultatmålet för fundraising 2015 formulerats som ”Vi ska vid slutet av 2015 ha 110 000 medlemmar/givare (genom att ha rekryterat 15 000 nya och begränsat avhoppen till 9 %). I varje enskild fundraisingkanal ska vi bevaka och uppfylla våra långsiktiga mål för ‘medelgåva’ och ‘Life Time Value’. Vidare ska vi underhålla en långsiktigt sund fördelning avseende olika intäktsslag (den så kallade fundraisingmixen). Den samlade intäkten 2015 ska uppgå till 106,5 mkr (inklusive budgeterade “Övriga intäkter”).

 

Tillväxt

Fundraisingavdelningen har tagit fram en intäktsprognos för åren 2016-2020. Prognosen har sin utgångspunkt i den föreslagna budgeten för 2015. Tillväxten för perioden är 29% och är försiktig i och med att globala mål och strategier inte är beslutade efter 2016.

 

Nedan följer en kort kommentar till prognosen för varje intäktsområde:

 

Kall rekrytering

Prognosen för den kalla rekryteringen utgår ifrån en lite långsammare tillväxt och ligger runt 12 000 nya medlemmar/givare varje år. Skälet är att utvecklingen för kall rekrytering i traditionella kanaler, F2F/TF, är oviss på lång sikt. På telefon handlar det t ex om utmaningen med att hitta nya telefonnummer som håller en god kvalité, och för gatuvärvning om att allt fler organisationer etablerar F2F verksamhet. För att mota detta tapp satsar vi mer på digital kallrekrytering t ex digital to conversion där vi samlar in leads digitalt som vi sedan konverterar via TF.

 

Varm rekrytering

På varm rekrytering har vi ett litet tapp och ligger på en nivå med ca 2 600 nya medlemmar/givare årligen. Vi fortsätter med tester och kommer att satsa på varm rekrytering via sms för att rekrytera medlemmar via genererade telefonnummer från varma leads, både offline och online.

 

Pågående givande

Störst tillväxt sker även i fortsättningen inom pågående givande. Vi investerar medvetet i att vårda befintliga medlemmar och givare. Med ökat antal i medlemsbasen och en kontinuerlig ambition att höja medelgåvan (utan fler avhopp) växer intäkten naturligt och stabilt. Här ligger också de som vi lyckas återvärva som en gång varit medlemmar och kommer tillbaka. Vi räknar med ca 1 100 reaktiverade 2016 men som sen ökar då även avhopp i någon mån följer det totala medlemsantalet.

 

Övrig fundraising

Övrig fundraising prognostiseras utan någon ökning. Här ligger alla övriga intäktsslag som testamenten, stora gåvor, fonder och stiftelser samt företag. Det är en försiktig prognos då inriktning och satsningar är beroende av vägval inför den nya strategiska perioden och policybeslut, t ex rörande statligt stöd, som påverkar den möjliga tillväxten.

Här finns bilagan för Prognos 2016-2020.