Tredje ekonomiska kvartalsrapporten Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 21 november 2014

RAPPORT

 

Tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2014

(3 bilagor)Inledning

Ekonomiska kvartalsrapporter tas fram fyra gånger per år och bygger på det ackumulerade utfallet per 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Till den andra och den tredje kvartalsrapporten bifogas en prognos för helårsutfallet. Prognosen tas fram i samarbete med de anställda på sekretariatet som har budgetansvar.

 

Rapporterna finns tillgängliga för alla medlemmar på medlem.amnesty.se.  

 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har hittills fattat beslut om en intäktsbudget på 106 050 tkr. På kostnadssidan är den beslutade budgetramen 92 662 tkr, en disponibel del om 8 000 tkr till den internationella rörelsen som fattades beslut om i september och ytterligare en disponibel del om 5 388 tkr som ligger för beslut i november. Tillsammans ger detta en total kostnadsbudget på 106 050 tkr.

 

Verksamhetsplan

Budget och sekretariatets verksamhet är baserade på målen i sektionens verksamhetsplan och de prioriteringar styrelsen beslutat om. Detta är en ekonomisk rapport och beskriver framför allt hur budgeten följts.

 

Sammanfattning

(Bilaga 1)

 

Intäkterna till och med september månad uppgår till 74 440 tkr (70 685 tkr), föregående års utfall inom parentes. Utfallet är 70% av helårsbudgeten. Prognosen för helåret hamnar på 105 526 tkr (efter Amnestyfondens andel), vilket är något under budget.

 

Kostnaderna till och med september månad uppgår till 63 225 tkr, 60% av budget. Helårsprognosen hamnar på 102 919 tkr, vilket är 3 131 tkr under budget.

 

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 2 607 tkr. Det finns både intäkter och kostnader vars prognos avviker stort från budget. Dessa kommenteras närmare under respektive rubrik. 

Ack utfall  sept 2014

Budget helår 2014

Utfall i % av budget

Prognos 2014

Prognos i % av budget

Utfall 2013

INTÄKTER

74 440 tkr

106 050 tkr

70%

105 526 tkr

100%

104 498 tkr

KOSTNADER

63 225 tkr

106 050 tkr

60%

102 919 tkr

97%

102 277 tkr

RESULTAT

11 215 tkr

0

 

2 607 tkr

 

2 221 tkrIntäkter

(Bilaga 2)

 

Helårsprognosen för intäkterna hamnar på 105 526 tkr (utfallet föregående år var 104 498 tkr), vilket ger en intäktsökning jämfört med föregående år med 1%.

 

Intäkterna är uppdelade på olika intäktsgrupper; kall respektive varm rekrytering, pågående givande, övrig fundraising, försäljning och övriga intäkter. Till rekrytering räknas intäkterna från värvningsåret, följande år räknas de till det pågående givandet. Intäktsgrupperna motsvaras av samma indelning av fundraisingkostnader, vilket underlättar jämförelser och nyckeltalsberäkningar.

 

Nedan kommenteras alla intäktsgrupper.

 

Kall rekrytering

Utfallet till och med september för den kalla rekryteringen är 1 678 tkr (2 198 tkr), vilket är 42% av budget. Den kalla rekryteringen sker till stor del under sommaren via face-to-face (F2F), vilket ger ett sent utfall. Inledningsvis gick värvningen via F2F bra men utvecklingen över sommaren har inte visat på samma resultat, huvudsakligen beroende på svårigheter att rekrytera värvare. Trots ett försök att motverka effekterna genom ett nytt projekt i Norrköping/Linköping skrivs prognosen ner med 695 tkr från budget.

 

Intäktsslaget kall rekrytering webb går något över budget och kall rekrytering TM prognostiseras att nå budget.

 

Test av värvningen via digitala medier, främst besökare på amnesty.se (för efterföljandekonvertering till autogiro, Digital to conversion) ligger under budget. Då testet inte lyckades leverera önskvärda resultat avbröts det tämligen snabbt. Budgeten har delvis använts för att andra digitala/mobila satsningar som exempelvis en sms-gåveannonsering i Stockholms och Malmös lokaltrafik.

 

Helårsprognosen för den kalla rekryteringen är 3 141 tkr, vilket är 851 tkr under budget. Utfallet 2013 var

3 751 tkr.

 

Varm rekrytering

Intäkterna från varm rekrytering uppgår till 348 tkr (234 tkr), vilket är 25% av budget. Den varma rekryteringen sker främst via telefundraising (TF) som inte gått så bra som förväntat. Ambitionen var hög inför 2014 med bland annat nämnda försök att konvertera från digitalt som har fallit ut sämre än väntat. Det har även varit en utmaning att hitta bra leverantörer av leads. Budget var 1 364 tkr och prognos är 515 tkr, 850 tkr under budget. Föregående år var utfallet 444 tkr.

 

Pågående givande

För hela intäktsgruppen är intäkterna 61 778 tkr (58 523 tkr), vilket är 73% av budget. De största intäkterna kommer från regelbundna gåvor, främst via autogiro, som uppgår till 56 801 tkr (52 893 tkr). Prognosen för de regelbundna gåvorna är på 74 998 tkr, vilket är 777 tkr under budget. Anledningen till den lägre prognosen är främst att ingångstalen vad gäller medelgåva och avhopp förändrades efter budgeteringstillfället. Avhoppen med anledning av förslaget till sexarbetspolicyn påverkar inte utfallet nämnvärt men har förstås en inverkan på ingångstalen 2015. Prognosen för helåret är 5 206 tkr högre än utfallet 2013 och motsvarar en ökning med drygt  7 %.

 

Helårsrsprognosen för hela intäktsgruppen är 82 593 tkr, 1 503 tkr under budget. Utfallet förra året var 78 100 tkr.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising till och med september uppgår till 17 375 tkr (15 652 tkr), 70% av budget. Humanfonden, som enligt styrelsebeslut budgeteras till 70% av prognosen den sista april för helårsutfallet, beräknas överstiga budget med 1 475 tkr.  Testamenten beräknas att komma att överstiga budget med1 331 tkr. Intäktsslaget Restricted income innehåller förutom det budgeterade specialprojektet med Postkodlotteriet även två andra projekt som beviljats medel om totalt 400 tkr. Dels 250 tkr för projekt utfört av Amnesty i Zimbabwe, dels 150 tkr avseende A-day.

 

Helårsprognosen hamnar på 28 142 tkr, 3 237 tkr över budget. Föregående år var utfallet 30 826 tkr.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken och prenumerationer på Amnesty Press.

Intäkterna till och med september uppgår till 126 tkr och prognosen för helåret landar på 260 tkr (551 tkr). Anledningen till de lägre utfallet är främst att intäkter från den nedlagda Kortkampanjen felaktigt låg med i budget.

 

Övriga intäkter

Intäkter från övriga intäkter beräknas till 10 tkr och och räntor till 200 tkr.

 

Amnestyfondens andel av intäkterna är en avgående post från intäkterna i enlighet med avtalet om gemensam insamling. Prognosen för Amnestyfondens andel uppgår till 9 335 tkr (9 399 tkr).
Kostnader

(Bilaga 3)

 

Kostnaderna indelas i huvudgrupperna arbetet för mänskliga rättigheter, fundraising, gemensamma kostnader och internationella rörelsen. Totala kostnader till och med september är 63 225 tkr, 60% av budget. I kostnaderna ingår även personalkostnader för de personer som arbetar inom respektive område.

 

Prognosen för helåret är 102 919 tkr, 3 131 tkr under budget. Föregående år var totala kostnader (inklusive obligatoriska och frivilliga bidrag till internationella rörelsen) 102 277 tkr.

 

Arbetet för mänskliga rättigheter

Arbetet för mänskliga rättigheter delas in i prioriterat MR-arbete (critical pathways), ej prioriterat MR-arbete (non critical pathways), utvecklingskostnader (operational enabler expense) och stöd till MR-arbetet (human rights support). Utfallet till och med september för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till 17 865 tkr (17 407 tkr), 65% av budget.

 

Helårsprognosen för hela arbetet för mänskliga rättigheter är 24 793 tkr, 2 833 tkr under budget. Förra året var helårsutfallet 25 308 tkr.

 

Utfallet till och med september för det prioriterade MR-arbetet uppgår till 6 528 tkr (5 063 tkr) och prognosen är 8 944 tkr, vilket är 483 tkr under budget. Föregående år var kostnaderna 7 304 tkr.

 

Till det ej prioriterade MR-arbetet hör främst utbildning inom mänskliga rättigheter.Utfallet t o m september är 1 435 tkr (2 235 tkr) och prognosen för helåret är 2 129 tkr, 91 tkr under budget. Utfallet 2013 var 2 913 tkr och anledningen till det högre utfallet var att Amnestyakademin då bedrevs under halva året.

 

För utvecklingskostnader inom MR-arbetet är utfallet 1 319 tkr (1 204 tkr) och prognosen 1 695 tkr (1 909 tkr), vilket är 664 tkr under budget. Den största posten är One Digital Amnesty som kommer att gå under budget på grund av personalförändringar.

 

Stöd till arbetet för mänskliga rättigheter är det största arbetsområdet inom arbetet för mänskliga rättigheter. Den största budgetposten om 3 899 tkr är Amnesty Press, som prognostiseras hamna 643 tkr under budget på grund av längre produktionskostnader samt sen start av redesign av tidningen. Näst största budgetpost är stödet till aktiva medlemmar (Members, activists and groups support) med en budget om 3 177 tkr.Utfallet för hela stödet till arbetet för mänskliga rättigheter till och med september uppgår till 8 583 tkr (8 904 tkr). Helårsprognosen är 12 025 tkr, vilket är 1 596 tkr under budget. Förra året var helårsutfallet 13 183 tkr.

 

Fundraising

Totala kostnader för fundraising till och med september är 15 147 tkr (12 842 tkr), 73% av budget. Prognosen för helåret är 21 124 tkr, 264 tkr över budget. Förra året var kostnaderna för fundraising 18 237 tkr.

 

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

 

Fundraisingkostnaderna följer samma indelning som motsvarande intäkter.

 

Kostnaderna för kall rekrytering till och med september är 7 526 tkr (8 011 tkr), 75% av budget. Prognosen för helåret är 10 542 tkr (11 244 tkr), vilket är 507 tkr över budget. Satsningar görs på kall TM, 517 tkr över budget, som en direkt konsekvens av det lägre utfallet i rekryteringen i stort. Vi har bytt leverantör inom TF och bl a genomfört en del helgprojekt som inte varit till fullo budgeterade. Vi har även spenderat mer pengar på analys för högre träffsäkerhet.

 

En ny satsning på en t-banekampanj med fokus på gåvor via sms om 300 tkr är omförda från budgeten på

Digital to conversion.

 

Varm rekrytering har till och med september ett utfall på 3 043 tkr (888 tkr), 81% av budget. Prognosen för helåret är 3 699 tkr (1 248 tkr), 63 tkr under budget. Den stora skillnaden i utfall och prognos jämfört med förra året beror på en utökad satsning på varm rekrytering via TF, i synnerhet kopplat till kontaktuppgifter genererade från egna aktiviteter.

 

Det pågående givandethar hittills kostat 2 800 tkr (2 141 tkr), 81% av budget. Prognosen för helåret uppgår till 3 713 tkr, 256 tkr över budget.

 

Utfallet för övrig fundraising är 603 tkr (537 tkr),  51% av budget. Prognosen för helåret är 988 tkr (854 tkr), 183 tkr under budget.

 

Stöd till fundraising uppgår till 2 610 tkr (2 449 tkr), 62% av budget. Prognosen är 3 906 tkr (3 218 tkr), 286 tkr under budget, utfallet är dock rimligt och det rör sig huvudsakligen om en överbudgetering som vi dragit ner inför 2015.

 

Kostnaderna för försäljning beräknas hamna enligt budget på 276 tkr.

 

Gemensamma kostnader

Till gemensamma kostnader räknas organisationsstöd (sekretariatskostnader), styrning (styrelsen) och övriga kostnader (främst avskrivningar). Totala utfallet för gemensamma kostnader till och med september uppgår till 12 554 tkr (12 393 tkr), 71% av budget. Helårsprognosen är satt till 17 002 tkr, 756 tkr under budget. Föregående år var helårsutfallet 16 004 tkr.

 

Kostnaderna för organisationsstöd prognostiseras gå under budget med 925 tkr, främst beroende på personalförändringar och sen omstart av CRM-processen.

 

Kostnader för styrning prognostiseras överstiga budget med 488 tkr vilket främst beror på högre kostnader än budgeterat för årsmötet beroende på högre boende- och resekostnader.

 

Lägre kostnader än budget avseende övriga kostnader visar utvecklingskostnader/avskrivningar för CRM-systemet.

 

Internationella rörelsen

Utfallet är 17 660 tkr, 44% av budget. Förutom det obligatoriska bidraget till Internationella sekretariatet (IS) har ett frivilligt bidrag om 8 000 tkr utbetalats i oktober och ytterligare ett frivilligt bidrag om 5 388 tkr ligger för beslut i november. I december månad kommer de medel från Postkodlotteriet som avser specialprojektet Kvinnors liv – kvinnors hälsa att kostnadsföras.

 

Prognosen för helåret för internationella rörelsen är 40 000 tkr, vilket motsvarar 39% av totala kostnader. Föregående år var utfallet 42 728 tkr, vilket är 2 728 tkr högre än årets prognos. Budgeten för internationella rörelsen för år 2013 var 36 728 tkr, men eftersom resultatet vid årets slut visade på ett stort överskott gavs ytterligare 6 000 tkr som ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen.Eget kapital/reserver

Prognosen för den utgående reserven 2014 blir 29,8 mkr, vilket ligger inom reservspannet i den beräkning av reservkravet som gjordes i samband med att budgeten togs fram. Reservkravet ökar dock inför 2015, se underlag om Överskottet 2014 respektive Budget 2015.Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75% av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

 

Prognosen för nyckeltalen 2014 visar på att nyckeltalet för ändamålsuppfyllelse preliminärt hamnar på ca 77% och nyckeltalet för insamling och administration ca 21%.

 

 

Här finns samtliga bilagor.

  • Resultatrapport september 2014, sammanfattning
  • Resultatrapport september 2014, intäkter
  • Resultatrapport september 2014, kostnader