Eventuella frågor till ICM 2015 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

DISKUSSIONS-
UNDERLAG

Eventuella frågor att lyfta på ICM 2015

 

Inför det Internationella rådsmötet, ICM 2015, bör styrelsen diskutera huruvida det finns frågor som sektionen önskar driva internationellt. I det fall styrelsen kommer fram till att det finns sådana blir nästa steg att överväga ifall den/de lämpar sig bäst att föra fram i form av en resolution till mötet eller ifall det är en fråga som bör drivas på annat sätt, t ex via de diskussionspaneler som hålls på mötet eller i andra forum, eller forum utanför ICM, som t ex Chairs Assembly.

 

I detta underlag presenteras därför A) eventuella frågor som årsmötet beslutat att sektionen ska driva, B) frågor som styrelsen lyft under diskussioner på styrelsemöten, i styrelsens webbforum eller på andra håll, sedan senaste ICM, C) eventuella frågor sekretariatet ser behov av att lyfta internationellt, samt D) frågor som eventuellt kvarstår från tidigare resolutioner som svenska sektionen lagt eller stöttat.

 

A) Årsmötet 2014 uppdrog inte åt styrelsen att driva någon fråga specifikt på ICM 2015, men däremot fattades beslut om att några frågor skulle drivas “internationellt” - vilket kan tolkas på olika sätt. Vid styrelsemötet i juni 2015 gjordes en uppföljning av årsmötesbesluten, resultatet av vilket redovisas nedan. Det är dock viktigt att vara medveten om att sektionen vanligen inte driver frågor om specifika MR-prioriteringar på ett ICM då det är för operativt för det forumet, och lämpar sig bättre att göra via t ex konsultationsrundor för planer, mål och andra stora internationella processer. Det är likaledes viktigt att känna till att det finns många former, utöver resolutioner till ICM, som det går att driva alla sorters frågor på internationellt, till exempel via diskussioner/informella kontakter/möten både på ICM och i andra forum för internationell kontakt. Att ett årsmötesbeslut som ska drivas internationellt ännu inte är fullt åtgärdat behöver således inte per automatik betyda att det bör drivas till ICM, men kan innebära det om styrelsen finner skäl för det.

 

  • § 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser

 

Årsmötesbeslut: "att uppdra åt styrelsen att verka för att den internationella styrelsen gör en översyn och utvärdering av hur arbetet för individer påverkats av reglerna om drabbade personers medgivande och vilka kriterier som gäller."

 

Beslut i juni: att uppdra åt sekretariatet att lyfta frågan kring om behovet av översyn, utvärdering och förtydligande av kriterierna för drabbade personers medgivande på det internationella mötet för “Individual at Risk Coordinators” samt återrapportera till styrelsen senast november 2014.

 

Åtgärd:

Sekretariatet var närvarande på det internationella mötet för Individuals at Risk Coordinators där frågan om personers medgivande inte var aktuell. Sekretariatet har även tagit kontakt med IS efter det mötet, men avvaktar för närvarande besked.§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA

 

Årsmötesbeslut: "att styrelsen tar initiativ till en omsorgsfull utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraffet i USA."

 

Beslut i juni: att uppdra åt sekretariatet att lyfta behovet av utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödstraff i USA till IS och AIUS och återrapportera om detta till styrelsens novembermöte.

 

Åtgärd:

Sekretariatet har varit i kontakt med Americas-teamet på IS. Dödsstraffsarbetet som ingår där kommer att förflyttas till USA. Nedskärningar och vakanser, både hos IS och i USA, har förutom att skapa osäkerhet kring arbetet med dödstraffet i USA, gjort att det inte går att få besked i dagsläget kring hur vi kan jobba med frågan framöver.

 

Sekretariatet kommer att följa frågan och se hur arbetet med dödsstraffet i USA utvecklas, men föreslår ingen vidare åtgärd nu.

 

§ 39 Motion gällande fångar i USA

 

Årsmötesbeslut:att den svenska sektionens styrelse verkar för en bred granskning av vad som kallats ‘det fängelse- industriella komplexet’ i USA med särskild inriktning på de allvarliga problem och missförhållanden som i flera delstater lett till att rättssystemet är nära ett sammanbrott"

 

Beslut i juni: att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 baserat på på dialog med AIUS och IS.

 

Åtgärd:

Sekretariatet har varit i kontakt med Americas-teamet på IS. Amnesty släppte en rapport om isolering i somras (AMR 51/040/2014) men arbetet på isolering kommer att avslutas vid årsskiftet. Utredaren på USA gick i pension i våras och kommer inte att ersättas. En utredare kommer att anställas i USA men just nu är tjänsten vakant. Sektionen i USA prioriterar dock inte arbete med det “fängelse-industriella komplexet”. Eftersom det inte kommer att komma något material på det “fängelse- industriella komplexet” varken från IS eller från USA, är sekretariatets förslag att inga revideringar görs till verksamhetsplan 2015.

 

Sekretariatet anser att årsmötesbeslutet är åtgärdat.§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea

 

Årsmötesbeslut: "att styrelsen i svenska Amnesty ska verka för att arbetet med Nordkorea ges en högre prioritet."

 

Beslut i juni: att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 för ge arbete med Nordkorea högre prioritet genom att delta i alla projekt på Nordkorea

 

Åtgärd:

Sekretariatet deltar redan idag i alla projekt på Nordkorea. Däremot står inte Nordkorea explicit i verksamhetsplanen. Sekretariatet kommer att utreda möjligheten att arbeta med fokusländer, något som speglas i effektmål i den nuvarande verksamhetsplanen: “Januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat kring vissa länder och därmed effektivare med IAR.” Under våren 2015 kommer sekretariatet att göra en konsekvensanalys av vad landfokuseringen innebär och därefter utreda och presentera ett tydligt förslag på kriterier för hur vi väljer fokusländer och beslut om val av fokusländer samt en utfasningsplan för icke-fokusländer. Utan att föregå utredningens slutsatser kommer vårt tidigare arbete med Nordkorea naturligtvis att beaktas vid val av fokusländer. Fokusländer kommer således att nämnas explicit först i verksamhetsplanen för 2016.

 

Då innebörden i ordet “verka för” i årsmötesbeslutet kan tolkas på olika sätt, t ex som att frågan bör drivas internationellt eftersom det är där prioriteringarna av MR-områden avgörs, avser sekretariatet beakta årsmötesmotionen även i val av prioriterade länder internationellt och föreslår i dagsläget ingen vidare åtgärd.

 

  • § 42 Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete

 

Styrelsen och sekretariatet fick i uppdrag att arbeta för att den svenska positionen drevs på Charis Assembly 2014 “och i andra relevanta internationella sammanhang”. Så har skett ochsektionen har även haft upprepade kontakter med IS kring denna fråga och har det även nu. Frågan är inte avgjord ännu och ska beslutas av IB i december. Deras beslut bör inväntas och därefter kan styrelsen avgöra hur vi arbetar vidare med frågan på bästa sätt, under tiden förbereder vi oss genom t ex mediahantering.B)  I styrelseforum har följande tre frågor lyfts, men inte ännu diskuterats mer ingående:

 

- Eventuellt behov av en långsiktig inriktning för organisationen som kan skapa en gemensam vision och bild av vart Amnesty på väg. Och en ledamot framförde att “en sådan skulle nog kunna fylla en en funktion om de Strategiska målen ska prioriteras hårdare, då det blir tydligt att efter dessa fyra år kommer nya prioriteringar. Som jag har förstått det var en av anledningarna till att nuvarande ISP tappade prioriteringsgraden att det fanns en rädsla för att det som inte kom med skulle falla bort helt från allt framtida arbete, vilket inte riskeras om det finns med i ett mer långsiktigt dokument”.

 

- Att eventuellt på något sätt lyfta abortfrågan igen, dock inte nödvändigtvis genom en resolution, kunde också vara genom ett “position paper”, MR-panel eller dylikt.

 

- Frågan om sektionens synpunkter på den strategiska målen bör lyftas också till ICM, i ett slags förebyggande syfte då det ännu är okänt i vilken utsträckning vi kommer få gehör för dem, samt vilka förslag som IB eventuellt kommer lägga.C) Sekretariatet har, bl a i underlaget om planeringssystem till detta möte, också lyft att det kan tänkas vara en god idé att ha en gemensam långsiktig inriktning för hela organisationen men ännu inte landat i frågan då vi inte hunnit undersöka saken mer i detalj ännu.

 

D) Till ICM 2013 lade svenska sektionen fram en resolution som hette “Safeguarding Our Core Values” eller “Värna om våra kärnvärden” vilken stöddes av sektionerna i Frankrike, Österrike och Island. Beslutet som ICM fattade med anledning av resolutionen löd:

 

The International Council:

 

RECOGNIZING the importance of all our Core Values

 

REQUESTS that the International Board ensures, in collaboration with the movement, through regular discussion and assessment, that all Amnesty International entities have a common understanding of the practical implications of our Core Values, with special regards to independence, impartiality and international solidarity.

 

Då beslutet inte innefattade någon uppmaning till någon specifik vidare handling, är det svårt att följa upp i vilken utsträckning det har uppfyllts eller inte samt huruvida styrelsen kan tänkas vilja göra mer i frågan.  

 

Bakgrunden till resolutionen (som kan läsas i det underlag som presenterades till Årsmötet 2013, sid 40) var dock en oro inom såväl styrelse som bland medlemmar och personal, om att Amnestys kärnvärden om internationell solidaritet, opartiskhet och oberoende, riskerade tummas på i samband med de många förändringsprocesser som rörelsen beslut om, något som många ansåg att det redan fanns tecken på. Det talades även i mer vaga termer om “policyglidningar” och exempel på detta diskuterades mycket inför ICM 2013.

 

I en bevakningslista till styrelsen över ICM-beslut från 2013 som eventuellt kunde föranleda vidare åtgärder skrev Tora Törnquist angående beslutet om den svenska resolutionen: “Hålls kontinuerliga diskussioner om och utvärderingar av kärnvärdena? Annars bör vi pusha på IB för att detta ska göras. Främst kring oberoende, opartiskhet och internationell solidaritet. Bör lyftas i alla kontakter med den internationella rörelsen där det är relevant för att påminna om vårt stora intresse i kärnvärdena”.

 

Styrelsen bör ta ställning till huruvida de önskar gå vidare i sin uppföljning av resolutionen eller känner sig nöjda med det beslut som fattades vid ICM 2013.