Öppna beslut Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 21 november 2014

INFORMATIONSUNDERLAG

 

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

 

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.Uppdrag ålagda styrelsen

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER

 

Beslut
att uppdra till ordförande att ta fram ett förslag till ICM-delegation för beslut senast på styrelsens

januarimöte 2015,

 

**********************************************************************

**********************************************************************Uppdrag ålagda sekretariatetPROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

 

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

 

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper och kommer pågå hela 2015.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

 

§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

 

Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer lyftas under 2015. Dialog sker med planeringsutskottet.PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

 

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

 

Beslutet är ej tidssatt men arbetet med att verkställa besluten är påbörjat.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

 

§ 25 Resultat aktivistenkäten

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.

 

Vid behov sker dialog med KommunikationsutskottetPROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Beslut


att därefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

Rapport till styrelseforum i oktober. Återkommer sedan till styrelsen med åtgärdsplan.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013§ 79 Rapport om per capsulambeslut


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

Inväntar dels den kommande kommunikationsstrategin och även implementering av VoteIT inför årsmötet 2015.

 

§ 92 STATLIGT STÖD

 

Beslut

 

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

 

Lyfts och följs upp under hösten inför ICM 2015.

 

§ 94 VALBEREDNINGS VALBEDNING FORTS.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med distriktsombuden ta fram en lathund och uppdatera riktlinjerna för valberedningens valberedning samt göra ett budgetutrymme för deras möteskostnader,

 

att uppdra åt sekretariatet att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om och intresse för valberedningens valberedning innan mötet för distriktsaktiva och att återrapportera i forum om hur detta har gjorts senast till augusti 2014,PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 DECEMBER 2013§ 113 CORE STANDARDS


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet i samband med att självskattningsformuläret skickas ut från IS, eller senast till decembermötet 2014, återkomma till styrelsen med förslag på hantering av övriga punkter i Core Standards där sektionen behöver vidta åtgärder.

Åtgärdsplan kommer till styrelsens novembermöte 2014

 

§ 118 FÖRSLAG TILL BUDGET 2014

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samband med den andra och tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2014 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om de disponibla budgetdelarna.

 

Förslag till beslut om de disponibla budgetdelarna efter andra ekonomiska kvartalsrapporten inkom till styrelsens septembermöte.

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§142 FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.

 

Ingen läsarundersökning är ännu genomförd då sekretariatet gjort bedömningen att detta kan bli kostsamt och antagligen inte ge det underlag som behövs för att utvärdera kanalen. Dialog har förts med Kommunikationsutskottet.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.

 

Hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin och står kvar tills dess att det är klart.

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning med anledning av de förändringar uppdragsgruppens rapport lett till senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

Februarimötet hålls numera i januari.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram utvärderingsplan utifrån uppdragsgruppens 26:e rekommendation, senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

Februarimötet hålls numera i januari. Hanteras av sekretariatet och vid behov i samråd med Planeringsutskottet.

 

 

§ 165 GÄLLANDE REMISSVAR PÅ FÖRSLAG TILL SEXARBETARPOLICY

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i forum senast 15 april med underlag kring kommunikationen med den internationella rörelsen i fråga om synpunkter på processen kring policyförslagen om sexarbete,


Detta genomfördes men står kvar då Anna Lindenfors tittar på kommunikationen med den internationella rörelsen.

§ 172 INFÖR NÄSTA PRIORITERINGSPERIOD

 

Beslut:

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att presentera en ny processplan för de strategiska målen till styrelsens junimöte där även framtagandet av den svenska planen finns med.


Framtagandet av den svenska planen fanns ej med, föreslås återkomma i november.

 

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR

 

- Workshop om distriktens roll

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:

- Vad är distriktens nuvarande roll

- Vad fungerar bra i distriktet?

- Vad fungerar mindre bra?

- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?

- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?

- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?

 

att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

 

§ 23 UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET I MALMÖ 2014

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag kring beredningsform och ort för årsmötet 2015 till styrelsens septembermöte 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag om ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015 till styrelsens novembermöte 2014,

§ 25 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT


§ 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta frågan kring behovet av översyn, utvärdering och förtydligande av kriterierna för drabbade personers medgivande på det internationella mötet för “Individual at Risk Coordinators” samt återrapportera till styrelsen senast november 2014.


Detta återkommer i förslag till verksamhetsplan på styrelsens novembermöte 2015.

 

§ 35 Förslag från styrelsen om onlineval av förtroendevalda

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens forum hur arbetet med VoteIT fortskrider senast januari 2015.

 

att uppdra åt sekretariatet att föra dialog med valberedningen om de praktiska implikationerna som onlineval medför deras arbete.

 

§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta behovet av utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraff i USA till IS och AIUS samt återrapportera om detta till styrelsens novembermöte 2014.

 

§ 39 Motion gällande fångar i USA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 baserat på dialog med AIUS och IS.

 

§ 41 Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2015

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i frågan om delbetalande medlemsavgift även för personer över 65 år i samband med höstens planerade diskussion kring medlemskap i stort.

 

§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

Direktiven klara, skickas till styrelseforum snarast efter septembermötet 2014.

 

§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 för ge arbete med Nordkorea högre prioritet genom att delta i alla projekt på Nordkorea,

 

att uppdra åt sekretariatet att internationellt verka för att arbetet på Nordkorea ska ges högre prioritet.

 

§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,

 

att uppdra åt sekretariatet att införa en rutin att informera IS om sektionens årsmötesbeslut.

 

§ 26 GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

 

Beslut

 

att återkomma om frågan kring valberedningens valberedning till styrelsens januarimöte 2015.


§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att ta fram en arbetsplan för ICM 2015, för beslut senast på styrelsens

novembermöte 2014,

 

§ 41 INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM forts.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och internationella utskottet att efter konsultation med nyckelpersoner inommedlemsrörelsen ta fram utkast på remissvar gällande internationella demokratiöversynen, för PC-beslut senast i augusti 2014.