Revidering av Verksamhetsplanen 2014-2015 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014, uppdaterad 18 nov 2014.

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Revidering av Verksamhetsplan 2014-2015

 

Ni finner förslagen på revideringar av verksamhetsplanen nedan. Nya tillägg har markerats i blått medan strykningarna är borttagna ur dokumentet. Kommentarer kring förändringar har dock tydligt markerats i rött. I tre fall har övergripande målområden tagits bort och förklaringar till detta står att finna i dokumentet “Kommentarer till revideringen av Verksamhetsplan 2015”.Verksamhetsplan 2015Prioriterat MR-arbete

 

Arbetet för mänskliga rättigheter utgår ifrån de globala prioriterade kampanjerna där sektionen arbetar med båda de globala kampanjerna (My Body My Rights, Stop Governments Torturing) samt Skriv för frihet. Arbetet utgår också ifrån de prioriterade verksamhetsområdena i den regionala strategin på Europa där When you don’t exist är det högst prioriterade. På övriga områden utgår vi ifrån Critical Pathways samt sektionens tidigare beslutade prioriteringar.

 

I arbetet med aktivism och stöd till grupper samt MR-utbildning utgår vi ifrån Svenska Amnesty 2016. Arbetet med MR-utbildning grundar sig också på skolstrategin. Strategin för påverkan, kommunikation och tillväxt ligger till grund för all planering.

 


Min kropp mina rättigheter

Cocoa 2260-2264 | Critical pathway: Maternal health and SRR | Nivå A | Globalt prioriterad kampanj

 

Övergripande mål: Kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör från statliga och icke-statliga aktörers sida.

ESK-rättigheter

 

Kommentar: Ett nytt mål har lagts till, kopplat till tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. Arbetet med tilläggsprotokollet lades på is under den förra regeringens mandatperiod på grund av regeringens inställning i frågan, men kan nu återupptas eftersom vi tror att vi nu kan uppnå målet.

 

Effektmål 2014-15


1. Tilläggsprotokolllet till ESK-konventionen ökar utkrävbarheten av ekonomiska, sociala, och kulturella rättigheter, och möjliggör klagomål från enskilda individer, inklusive svenska medborgare till ESK-kommittén.

Resultatmål 2014-2015


1. Sverige ratificerar tilläggsprotokollet till ESK-konventionen.

 

 

El Salvador

 

Övergripande mål:

1. Nya regeringen i El Salvador introducerar konkreta åtgärder för att förhindra och skydda kvinnor och flickor från könsbaserat våld.

2. Det absoluta abortförbudet utmanas - för att på längre sikt förändras så att flickor och kvinnor i El Salvador får tillgång till “terapeutisk” abort.

3. De flickor och kvinnor som fängslats på grund av det absoluta abortförbudet friges.

 

Kommentar:Vi känner ännu inte till planerna kring hur och när IS avser att följa upp arbetet på El Salvador under 2015.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Nya regeringen avsätter tillräckliga resurser så att 2012 års lag mot våld mot kvinnor implementeras. Det gäller särskilt tillgång till rättvisa, skydd samt tillgång till psykosocialt stöd till överlevare.


2. Det utbredda motstånden hos allmänheten mot avkriminalisering av abort minskar.


3. Lokala organisationer kan verka i en befrämjande kontext för att säkra friheten för dem som fängslas till följd av det absoluta abortförbudet.

Resultatmål 2014-2015:


1. Presidentkandidater och/eller nya presidenten uttalar engagemang kring och nolltolerans för våld mot kvinnor.


2. Det totala abortförbudets konsekvenser synliggörs genom “det mänskliga ansiktet”.


3. Lokala kvinnorättsorganisationer och NGO:s får stöd från omvärlden, vilket bidrar till att legitimera deras arbete.MAGHREB


Övergripande mål: Myndigheterna i Maghreb-länderna genomför reformer i lagen och i praktiken för att på sikt se till att diskriminering av kvinnor och överlevare av sexuellt våld upphör.

 

Kommentar:Arbetet inleddes 2014 och kommer att följas upp under 2015 men det är oklart när och hur (det finns ännu ingen uppdaterad tidsplan för MKMR 2015). Sannolikt är målen oförändrade.

 

Effektmål 2014-2015:

1. De paragrafer i brottsbalken, som för närvarande tillåter förövare av våldtäkt att undgå åtal om de gifter sig med offren, ändras.


2. Definitionen av våldtäkt bringas i överensstämmelse med internationella normer.

Resultatmål 2014-2015:


1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och förstärker Maghreb-sektionernas arbete vad gäller lagreformer.

 


Irland


Övergripande mål: Lägga grunden för ett ramverk som utgår ifrån mänskliga rättigheter vad gäller flickors och kvinnors tillgång till abort.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Bygga och konsolidera stöd från NGO:s och allmänheten i Irland och politisk vilja avseende avkriminalisering av abort.

Resultatmål 2014-2015:


1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och förstärker irländska sektionens arbete vad gäller avkriminalisering av abort.

 

Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter


Cocoa 2380-2384 | Critical pathway: Corporate accountability | Nivå B

 

Övergripande mål: 1) Statliga företag och företag som får statligt stöd respekterar MR och människor som riskerar att drabbas får tillgång till information. 2) FN principerna förverkligas och fler MR kränkningar kopplade till företags verksamhet förebyggs och förhindras och människor som riskerar att drabbas får tillgång till information.

 

Kommentar:Guatemala har lagts till eftersom vi arbetade med Guatemala i tidigare planer men fick avbryta arbetet i väntan på en rapport som var försenad i flera år. Nu har rapporten äntligen kommit och vi kan återuppta vårt arbete.

 

Kommentar till effektmål 4 och resultatmål 4: Målet om icke-finansiell redovisning bör stå kvar. Regler har antagits inom EU, men direktivet måste implementeras i Sverige.

 

Kommentar gällande effektmål 5:Ett nytt mål om EU-förordning om konfliktmineraler har lagts till eftersom EU-kontoret har trappat upp sitt arbete på området och behöver stöd från EU-sektionerna. Sverige är ett strategiskt land i arbetet.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Finansdepartementet avkräver statliga företag och Finans och UD avkräver företag som får statligt stöd MR due diligence enligt FN principerna. System för uppföljning (monitoring and evaluation) införs.


2. Sverige antar en gedigen och progressiv nationell åtgärdsplan för att implementera FN principerna där mänskliga rättigheters due diligence avkrävs.


3. Minst en IFI (internationell finansiell institution) integrerar MR due diligence i sina policies och processer.


4. EU antar regler som ökar transparensen, exempelvis ett starkt direktiv om icke-finansiell redovisning.


5. EU skärper förslaget till förordning om konfliktmineraler.


6. MR-situationen förbättras i de specifika fall (Nigerdeltat, Bhopal, Ecuador och Guatemala) samtidigt som fallen används som exempel både på bristande företagsansvar och på möjliga lösningar.


7. Företag som kränker MR har svårare att via banker få tillgång till kapital i Sverige. (Nivå C)

Resultatmål 2014-2015:


1. Uppmärksamhet i media och från riksdagsledamöter har satt press på Finans att skärpa kraven på statliga bolag och på UD att skärpa kraven på myndigheter som ger exportstöd.  


2. Den nya regeringen uttalar en ambition att återuppta arbetet med implementeringen av FN-principerna.


3. I internationella förhandlingar stödjer Sverige starkare internationella standarder/ regional lagstiftning (än vad som finns idag) rörande företag och mänskliga rättigheter (EU, VB, IMF,OECD).


4. Sverige implementerar direktivet om icke-finansiell redovisning med minst en förbättring.


5.Sverige arbetar för att EU ska förbättra det liggande förslaget till förordning om konfliktmineraler dvs driva en obligatorisk certifiering enligt OECD:s riktlinjer.


6. Sektionens arbete bidrar till att uppfylla internationellt satta mål. (Nigerdeltat, Bhopal, Ecuador och Guatemala) uppfylls. Vi behåller vår trovärdighet i frågor vi tidigare arbetat med.


7. En offentlig debatt om bankernas investeringar förs.


7. Minst två banker inför policies och säljer av innehav kopplade till MR-kränkningar.


7. Regeringen skärper regelverket kring bankernas investeringar vilket leder till högre transparens.Stop governments torturing

Cocoa 3110-3114 | Critical pathway: Stop torture | Nivå A | Globalt prioriterad kampanj

 

Övergripande mål: Stater inrättar och respekterar effektiva övervakningsmekanismer mot tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning.

 

Sverige

Övergripande mål: Sverige inför brottet tortyr i svensk lagstiftning. Nivå C.

 

Kommentar: Det ursprungligen formulerade målet om en utredning om tortyr som ett särskilt brott i svensk lagstiftning har uppnåtts. Däremot arbetar vi fortfarande för att uppnå det övergripande målet.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Riksdagen fattar beslut om införandet av tortyr som ett brott i svensk lagstiftning.

Resultatmål 2014-2015:


1. Utredningen föreslår att tortyr införs som ett kriminaliserat brott i svensk lagstiftning.Uzbekistan


Övergripande mål: Starkare skydd mot användandet av bekännelser som tvingats fram genom tortyr eller misshandel och därmed få ett stopp på tortyr.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Straffprocesslagen ändras och inkluderar en bestämmelse mot användandet av bekännelser som har framtvingats under tortyr eller misshandel.


2. FN:s speciella rapportör får besöka Uzbekistan.

Resultatmål 2014-2015:


1. EU-Uzbekistan dialogen om mänskliga rättigheter ger upphov till frågor om tortyr.


1. och 2. EU: s råd för utrikes frågor (FAC) sätter mänskliga rättigheter i Uzbekistan på dagordningen och konkreta åtgärder vidtas, dvs. FAC utfärdar starka slutsatser om MR-situationen i  Uzbekistan.


1.Enskilda individers ärenden har gått framåt på grund av att bekännelser under tortyr inte har erkänts.

 

Nigeria

 

Övergripande mål: Ökad tillgång till advokater, anhöriga och oberoende observatörer/övervakare

under tid i polis-, militär- och SSS-häkte och därmed stoppa godtyckliga arresteringar och tortyr.Effektmål 2014-2015:1. Övervakarare från CAT/NHRC (National Human Rights Commission) får tillgång till fängelser/häkten som sköts av säkerhetsstyrkor och som tidigare inte har varit öppna för besök, och får därmed ökad möjlighet att övervaka fängelser/häkten som sköts av polis, militär och SSS.


2. Nigerias ÖB utfärdar ett publikt uttalande som säger att människor i militärfängelser/häkten har rätt till advokat.


3. Enskilda individer som sitter fängslade får tillgång till advokater och anhöriga.


4. Den nigerianska presidenten skriver under en lag om tortyrförbud.

Resultatmål 2014-2015:


1. Svenska sektionens arbetebidrar med internationella påtryckningar på säkerhetsstyrkor, polis, militär och presidenten i Nigeria.Säkerhet med mänskliga rättigheter

Cocoa 3120-3124 | Critical pathway: Security with Human Rights | Nivå C  

 

Övergripande mål: Guantánamo stängs och fångarna ställs inför rätta i rättvisa rättegångar eller friges.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Sverige är ett av de länder som har tagit emot  fångar som inte kan återsändas till sina ursprungsländer och inte heller kan tas emot av USA.

Resultatmål 2014-2015:


1. Nyckelfunktioner inom riksdag och regering ställer sig bakom att Sverige bidrar till en stängning av Guantánamo genom att ta emot fångar.
Crisis and transition Mena

Cocoa 3230-3234 | Critical pathway: Crisis and transition in Mena | Nivå C  

 

Egypten

 

Övergripande mål: Människor i Egypten kan demonstrera och uttrycka sina åsikter utan att riskera att utsättas för övergrepp.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Polis- och säkerhetsstyrkor följer de regelverk som finns.


2. Den nya regeringen  (parlaments- och presidentval är utlovade i början 2014) börjar vidta åtgärder för att reformera säkerhetsstyrkorna.

Resultatmål 2014-2015:

1. och 2. Påtryckningar på relevanta myndigheter i Egypten, däribland från Sverige, bidrar till att målen uppnås.Syrien

 

Övergripande mål: Civila i den  väpnade konflikten i Syrien skyddas från människorättskränkningar, krigsbrott och brott mot mänskligheten och ansvar för brotten utkrävs.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Åtgärderna för att skydda civila från våld, inklusive sexuellt våld, ökar.


2. Syriens grannländer håller sina gränser öppna så att flyktingar kan få skydd. Inga flyktingar från Syrien skickas tvångsvis tillbaka till Syrien.  Stater utanför regionen ökar antalet kvotflyktingar från Syrien för vidarebosättning.


3. FN /annan  IGO säkerställer att MR-över- vakare finns på plats för att utreda MR-kränkningar som begås av alla parter i konflikten.

Resultatmål 2014-2015:


1.och 2. Påtryckningar, däribland från Sverige, bidrar till internationellt ansvarstagande vad gäller MR- och flyktingsituationen samt ansvarsutkrävande för MR-brotten i Syrien.Vapenhandel

Cocoa 3330-3334 | Critical pathway: Arms trade treaty | nivå C 2015

 

Övergripande mål: 1) Sverige beviljar ej tillstånd för vapenexport till länder med grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 2) Arms Trade Treaty (ATT) träder i kraft.

 

Kommentar: Vi har uppnått målet om att Sverige ska ratificera ATT. Vad gäller KEX-utredningen finns det tecken på att den kommer att förlängas och inte lämnas i december 2014, varför vi har målen kvar. Beroende på vad utredningen föreslår kommer vi att justera planerna.

 

Effektmål 2014-2015:


1. KEX föreslår en förändrad lagstiftning som anger att Sverige inte SKA exportera vapen till änder där de mänskliga rättigheterna krävs och som är i linje med ATT


2. En majoritet i riksdagen är för en lagstiftning som anger att Sverige inte SKA exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna

Resultatmål 2014-2015:


1. KEX inkluderar ATT i utredningen om svensk krigsmaterielexport.


2. Centrala politiker arbetar aktivt för och stödjer Amnestys krav att Sverige inte SKA kunna exportera vapen till länder där de mänskliga rättigheterna kränks


3. Uppmärksamhet i media sätter press på riksdagsledamöter
Dödsstraffet

Cocoa 3420-3424 | Critical pathway: Abolish the Death penalty | Nivå C

 

Övergripande mål: Dödsstraffets avskaffande

 

Effektmål 2014-2015:


1. Fortsatt positiv trend mot dödstraffets avskaffande.

Resultatmål 2014-2015:


1. Påtryckningar, däribland från Sverige, bidrar till att målen uppnås.


2. I januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat på dödsstraffet via färre länderFlyktingar och migranters rättigheter

Cocoa 3580-3584 | Critical pathway: Defending people on the move | Nivå C

 

Övergripande mål: Asylsökande erhåller en rättssäker asylprocess och skyddsbehövande erhåller skydd i form av uppehållstillstånd.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Det sker en total översyn av utlänningslagen inklusive instansordningen.


2. Myndigheter och  domstolar använder sig av- och tolkar landinformation på ett relevant och asylrättsligt korrekt sätt.

Resultatmål 2014-2015:


1. Den landinformation vi lämnat angående landet används i beslut och domar.


2. Det tillsätts en utredning med direktivet att göra en total översyn av utlänningslagen inklusive instansordningen.When you don’t exist/SOS Europa

Cocoa 3580-3584 | Critical pathway: Defending people on the move | Nivå B

 

Övergripande mål: Flyktingars, migranters och asylsökandes mänskliga rättigheter respekteras i Europa och vid dess gränser. Detta innebär bland annat att: Flyktingar och migranter utsätts inte för “push backs” och Flyktingar och migranter  tas inte i förvar enbart på grunden att man är irreguljär.

Kommentar kring resultatmålen: För att undvika förvirring kring ordet “kampanj” som kan tänkas syfta till push-backskampanjen från 2014 har vi formulerat om resultatmålen för att täcka de mer generella, övergripande målen.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Antalet rapporterade “push backs” vid EU:s yttre gränser minskar och flyktingar och migranter får tillgång till en asylprocess och tas inte i förvar.


2. Bilaterala överenskommelser angående gränser och migrationskontroller blir tillgängliga för allmänheten. Överenskommelserna innehåller starka klausuler angående skyddet för de mänskliga rättigheterna.


3. EU policies och Frontex sätter samma tyngd vid skyddsåtgärder som de gränskontrollerande.

Resultatmål 2014-2015:


1. Svenska EU-parlamentariker driver aktivt deövergripande målen.


2. Uppmärksamhet hos allmänheten och i media kring deövergripande målen.


3. Den svenska regeringen driver aktivt deövergripande målen.Försvara individers rättigheter

Cocoa 3730-3734 | Critical pathway: Individuals at risk | Nivå B (under Skriv för frihet, A)

 

Övergripande mål: Positiv förändring för enskilda individer - kvinnor och män - som utsatts för MR-kränkningar och i förlängningen positiv förändring på samhällsnivå.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Respons från några av de myndigheter grupper skrivit till angående aktionsfall.


2. Positiv förändring i några av de fall grupper arbetar med.


3. Positiv förändring för minst en av de individer som lyfts i kampanjen Skriv för frihet.


4. Ansvariga har reagerat till följd av vårt påverkansarbete i minst ett  fall till följd av kampanjen Skriv för frihet.


5. MR-försvarare och/eller deras anhöriga som fått sina rättigheter kränkta känner sig stärkta och fortsätter sitt MR-arbete.


6. Genom att lyfta individer i vår externa kommunikation ger vi människor möjlighet att personligen relatera och skapar därmed större engagemang.


7. Tydliga kriterier  och rutiner vid val av fall som vi lyfter på vår hemsida samt kriterier för uppföljning av arbetet.


8. Januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat kring vissa länder och därmed effektivare med IAR.

Resultatmål 2014-2015:


1. Relevanta myndigheter uppmärksammas på våra krav.


2. Relevanta ambassader besöks (varav minst ett besök gällande en individ som lyfts upp i Skriv för frihet).


3. MR-försvarare eller deras anhöriga som får ta emot solidaritetshälsningar (inkluderat inom Skriv för frihet) uppger att  de upplevt dem som positiva.


4. Sektionen har kriterier för hur vi väljer ut fokusländer och vi har valt fokusländer.


5. Sektionen har en utfasningsplan för icke-fokusländer.

Diskriminering av romer/romers rätt till bostad

Cocoa 3780-3784 | Critical pathway: Ending discrimination and persecution  | Nivå C

 

Övergripande mål: Tvångsvräkningar av romer minskar i Italien och Rumänien som ett led i att minska diskrimineringen mot romer vad gäller rätten till bostad.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Myndigheterna i Italien och Rumänien antar och implementerar guidelines  och policys som skyddar människor mot tvångsvräkningar.

Resultatmål 2014-2015:


1. Svenska sektionen bidrar till internationella påtryckningar, inklusive via EU, riktade till lokala och nationella myndigheter i Italien och Rumänien.
Diskriminering av HBT-personer

Cocoa 3780-3784 | Critical pathway: Ending discrimination and persecution | Nivå C

 

Övergripande mål: 1) Människor i Europa kan samlas och försvara hbt-personers rättigheter. 2) Hbt-aktivister i andra länder kan agera utan fruktan för repressalier.

 

Effektmål 2014-2015:


1. De Prideparader där vi närvarar i Europa  kan hållas utan inskränkningar


2. Relevanta myndigheter uppmärksammas på Amnestys krav.

Resultatmål 2014-2015:


1. Delegationen skapar via preventiv närvaro ett ökat handlingsutrymme för hbt-aktivister och påverkar  myndigheterna att tillåta parader och ge adekvat skydd.


2. Påverkansarbete bland annat från Sverige bidar till att målen nås.


Ej-prioriterat MR-arbete


Human Rights Education

Cocoa 4710 | Non Critical pathway: Human Rights Education

 

Övergripande mål: 1) Människor I Europa kan samlas och försvara hbt-personers rättigheter. 2) Hbt-aktivister i andra länder kan agera utan fruktan för repressalier.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Ökad kunskap och engagemang för MR bland gymnasieelever i Sverige.

Resultatmål 2014-2015:


1. 90 % av de 2400 elever som besöker A-day upplever att de lärt sig eller delvis lärt sig mer om mänskliga rättigheter:


2. 300 elever som besöker Angelägets Filmfestival har en positiv upplevelse av festivalen.


3. 30 % av 2500 lärare som beställt Angelägets dvd använder den i undervisningen.


4. 30 % av de på skola.amnesty.se 2000 registrerade lärarna använder materialet i sin undervisning.


5. 9 av 10 skolor som deltar i ‘Skola för mänskliga rättigheter’ fullföljer Amnestys föreslagna arbetsmodell för Human Rights Education.Aktivism och stöd till grupper

Cocoa 6752 | Non critical pathway

 

Referens: Svenska Amnesty 2010-2016: “År 2016 har sektionens långsiktiga medlemsstrukturer utvecklats och stärkts för ett effektivt arbete för mänskliga rättigheter”. I detta avsnitt har hänsyn tagits till verksamhetsmötets kommentarer på planen, vilka handlade just om aktivism.

 

Långsiktigt mål: Genom att stärka och utveckla Amnestys kampanjorganisation och långsiktiga medlemssrukturer stärker vi den globala MR-rörelsen

 

Kommentar:Inom aktivistområdet har vi få revideringar på strategisk, effekt- och resultatnivå. Vi anser att de målsättningar vi satte inför 2014 är bra. Däremot kommer vi på flera punkter att förbättra vårt arbetssätt  gentemot distrikten, i arbetet med aktivistresan och till viss del även kring ungdomsrådets arbete. Vi har dessutom både insett att vi i relation till andra organisationer och sektioner kan bidra med (och hämta) kunskap och vill under 2015 seöver hur vår roll i det svenska civilsamhället och i Amnesty internationellt kan stärkas.

 

Effektmål 2014-2015:


1. Fler aktivister engagerar sig i våra prioriterade MR-områden


2. Sektionens aktiviststrukturer bedriver ett effektivt arbete för mänskliga rättigheter


3. Fler aktivister engagerar sig inom Amnesty.

Resultatmål 2014-2015:


1. Ökad kunskap och aktivitet hos våra medlemmar inom vårt prioriterade arbete.


2. Det är fler grupper och individer som arbetar med våra kampanjer och annat prioriterat arbete.


3. Vi når fler aktivister än med dagens mobilisering


4. Sektionens distrikt har i slutet av 2015 förbättrat sitt arbete för mänskliga rättigheter


5. Ökad i aktivitet i de aktiva distrikten utanför

storstäderna (GBG, M-ö, Sthlm)


6. Ungdomsrådet förstår sitt uppdrag och tar aktiv del i sektionens ungdomsarbete.


7. Färre aktivister lämnar organisationen.


8. Fler personer hittar en plats och stannar inom organisationen


9. Sektionen har kunskap om och överblick över andra organisationers och sektioners arbete med aktivism.

Arbete för jämställdhet

Cocoa 6754

 

Övergripande mål i enlighet med Svenska Amnesty 2010-2016: År 2016 är sektionen fortsatt en aktiv röst i den internationella Amnestyrörelsen och är pådrivande i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela rörelsens verksamhet. Det arbete som bedrivs inom sektionen är ett föredöme för den ideella sektorn i Sverige.

 Resultatmål 2014-2015:


1. Vår externa kommunikation genomsyras i högre grad av ett genus- och jämställdhetsperspektiv.


2. Medarbetarna på sekretariatet och styrelsen har kunskap om och kan tillämpa metoder för jämställdhetsintegrering.


3. Arbetet med jämställdhetsintegrering och kvinnors rättigheter stärks internationellt.Arbete för mångfald   


Cocoa 6754

 

Övergripande mål i enlighet med ”Svenska Amnesty 2010-2016”:  År 2016 är vi en organisation med stor mångfald avseende färdigheter, erfarenheter, kunskap och personligheter.Resultatmål 2014-2015:

1. Arbetet för att främja mångfald inom Svenska Amnesty (och i det som förmedlas externt) sker på ett systematiskt sätt och genomsyrar hela organisationsstrukturen.


2. Vi har rutiner och kunskap kring att rekrytera aktivister i områden med attraktiva målgrupper ur ett mångfaldsperspektiv.


Fundraising, försäljning och annat

 

Svenska sektionen arbetar fram t o m 2015 utifrån Amnesty Internationals globala strategier för tillväxt och fundraising. Därtill kommer sektionens egen strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt samt Svenska Amnesty 2016.

 

I Svenska Amnesty 2016 sattes målet för antalet medlemmar i sektionen till 100 000 och intäktsmålet till 100 miljoner kronor. Eftersom båda dessa mål beräknas uppnås 2013 har styrelsen satt som målsättning att sektionen vid utgången av 2015 ska 116 000 medlemmar och givare, varav 110 000 medlemmar. Intäkterna ska vid samma tidpunkt uppgå till 109 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 50% under perioden 2010-2015 att jämföra med de internationella målsättningarna om en tillväxt på 35%.

 

FundraisingResultatmål 2015


Vi ska vid slutet av 2015 ha  110 000 medlemmar/givare (genom att ha rekryterat 15 000 nya och begränsat avhoppen till 9 %). I varje enskild fundraisingkanal ska vi bevaka och uppfylla våra långsiktiga mål för ‘medelgåva’ och ‘Life Time Value’. Vidare ska vi underhålla en långsiktigt sund fördelning avseende olika intäktsslag (den så kallade fundraisingmixen). Den samlade intäkten 2015 ska uppgå till 106,5 mkr (inklusive budgeterade “Övriga intäkter”).

 

Nedan redovisas för kännedom sektionens resultatmål för olika intäktskanaler 2015, vilket även speglar aktuell fundraisingmix.

 

Kall rekrytering


Cocoa 1200-1238

Resultatmål 2015:

Genom kall rekrytering få13 696 nya medlemmar/givare som under året ska ge 5,25 mkr i intäkter.Varm rekrytering


Cocoa 1300-1338

Resultatmål 2015:

Genom varm rekrytering få 1 378  nya medlemmar/givare som under året ska ge 714 tkr i intäkter.Pågående givande


Cocoa 1400-1454

 

Resultatmål 2015:

Behålla ett avhopp på maximalt 9 %, uppgradera 8281 personer och återvärva 1073 personer för att under året ge 88,1 mkr i intäkter.Övrig fundraising


Cocoa 1500-1548

Resultatmål 2015:

Sektionens fundraisingmix ska vara bred och innehålla gåvor från stora gåvogivare, testamenten, fonder och stiftelser, Postkodlotteriet, Humanfonden, samt från våra egna grupper. Detta verksamhetsområde ska 2015 ge 21,9 mkr i intäkter.Stöd till fundraising


Cocoa 1600-1628

Resultatmål 2014-2015:

- Sektionen ska genom aktivt deltagande i det internationella fundraisingarbetet skapa förutsättningar för global och nationell tillväxt genom en etisk och effektiv fundraising.

- Sektionen ska implementera och utveckla Amnesty Internationals globala identitet och manifest.

- Sektionen ska öka sina kunskaper inom fundraising genom aktivt deltagande i interna och externa erfarenhetsutbyten samt i INGO Benchmarking.Försäljning

Cocoa 1700-1742

Resultatmål 2015:

Amnestybutiken på webben ska ha minst 15 000 besökare och 1 200 kunder som ska ge en intäkt på 200 tkr. Under året kommer vi fortsätta att ringa till dem som lämnat kontaktuppgifter och inte redan är medlemmar/givare.
Stöd till organisationen


För att kunna ge ett organisatoriskt stöd med hög kvalitet till sektionen krävs ett effektivt sekretariat, samt investeringar i och kontinuerlig utveckling av organisatoriska och administrativa stödsystem.

 

Organisationsstöd

 

Cocoa 7100-7198

 Resultatmål 2014-2015:


- Ett kostnadseffektivt arbete med hög kvalitet inom områdena IT, Human Resources, ekonomi och administration.


- Ett nytt CRM-system i sektionen som ger ett förbättrat stöd till arbetet med Amnestys “supporter journey” och sektionens långsiktiga medlemsstrukturer.


- Externa hemsidan ska samordnas med övriga webbplatser och för helheten ska under 2014 en plan för strukturerat utvecklingsarbete upprättas, bland annat avseende följsam webbdesign (RWD).


- Ett effektivt HR-arbete utifrån sektionens arbetsgivarstrategi.Styrning

 

Cocoa 7200-7298

 Resultatmål 2014-2015:


- Adekvat stöd till sektionens styrelse, valberedning och granskningskommitté.


- Adekvat stöd till Amnestys internationella kommitté och andra av sektionsstyrelsen tillsatta grupper.


- Genomförande av årsmöten med ökat deltagande och ett ökat användande av digitala plattformar som stöd för de demokratiska processerna.


- Adekvat stöd för sektionens deltagande i internationella beslutsprocesser via det internationella ordförandeforumet (Chairs Assembly) och det internationella rådsmötet (ICM).Internationella rörelsen


Svenska sektionen betalar utöver det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen, “IS-avgiften”, även frivilliga extra bidrag (Additional Voluntary Contributions, AVC), vars rekommenderade storlek fastställs av IS. Genom Svenska Amnesty 2016 har svenska sektionen beslutat att minst 35% av sektionens kostnader ska gå till den internationella rörelsen.

 

Sektionen betalar även årligen en avgift till Europakontoret (European Institutions Office, EIO).

 

Internationella rörelsen

 

Cocoa 8004

 

Kontrollnivå 2014-2015:


Bidraget till den internationella rörelsen 2015 beräknas till 26,5 mkr.

Resultatmål 2014-2015:


Målet för det extra frivilliga bidraget (AVC) 2015 är 10,5 mkr.Cocoa 8210

 

Kontrollnivå 2014-2015:


Bidraget till Europakontoret 2015 beräknas till 1 mkr.