Utredning av kostnadsersättning för ledamöter i sektionsstyrelsen

Utredning av kostnadsersättning för ledamöter i sektionsstyrelsen

Gruppens sammansättning: Michael Falk, Naval Fayazi (sekretariatet). Revisor Margaretha Morén kommer rådfrågas.

Status: Gruppen har påbörjat sitt arbete och kommer avlägga rapport till styrelsens marsmöte (inte till januari som står angivet i direktiven).Bakgrund

 

På årsmötet 2014 togs beslut om

 

att inte arvodera sektionens styrelse,

 

att uppdra åt sektionens styrelse att se över hur kostnadsersättning för förtroendevalda, särskilt för förlorad inkomst, kan bli mer användbar.

 

På styrelsemötet i juni 2014 togs beslut om att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en uppdragsgrupp senast september 2014, och som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

 

Syfte samt formulering av uppdraget

 

Inom nuvarande regelverk, som finns att läsa i styrdokumentet Kostnadsersättning för förtroendevalda i svenska sektionen av Amnesty International ges en möjlighet att ge ersättning för inkomstbortfall “för deltagande i möten och uppdrag”. Då det har funnits olika tolkningar av innebörd i detta samt oklarhet i beslutets intention bör uppdragsgruppen, med hänsyn till årsmötesbeslutet, utreda begreppet kostnadsersättning: Vad och vilka omfattas av begreppet beroende på om det tolkas smalt eller brett och vilka konsekvenser får olika lösningar för olika grupper, t ex studenter, pensionärer och egenföretagare. Uppdragsgruppen bör även informera sig om vilka regler som gäller för den internationella styrelsen på detta område.

 

Uppdragsgruppens rapport bör innefatta olika alternativ att ta ställning till. Utredningen kan mynna ut i förslag på revidering av befintliga riktlinjer och eventuella andra relevanta styrdokument, eller föreslå alternativa lösningar så som helt nya riktlinjer.

 

Slutligen bör uppdragsgruppen bör även undersöka på vilket sätt eventuella meningsskiljaktigheter i tolkningen av kommande riktlinjer bör hanteras.

 

Metoder

Uppdragsgruppen kan välja de metoder de själva finner lämpliga i utredningen.

 

Tidsram

Uppdragsgruppen ska presentera resultatet av utredningen vid januarimötet 2015.

 

Budget

Sekretariatet har höjd i budget för eventuella möteskostnader och kostnad för att anlita revisor.

 

Uppdragsgruppens sammansättning

Uppdragsgruppen består av tre personer varav en Amnestyanställd med kunskaper om ekonomi och de regelverk sektionen har att förhålla sig till, en person som har erfarenhet av styrelsens arbete, samt en extern revisor för att säkerställa att resultatet blir korrekt enligt gällande regler.

 

Kontaktperson i styrelsen

Kontaktperson i styrelsen är Maria Eklund.

 

Uppdragsgruppen än ej tillsatt. 

  • Start- och slutdatum: 30 oktober 2014
  • Index: ORG 91/001/2014