Processplan för större årsmötesfrågor Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Processplan för större årsmötesfrågor

 

I underlaget Vägvalsunderlag gällande ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015 redogörs för en rad vägvalsfrågor gällande mindre förändringar kring årsmötet. Mycket av det som diskuterats inom styrelsen är dock stora och komplexa frågor vilka kräver en djupare analys, varför sekretariatet lyfter förslag på process för dessa bitar.


Bitar gäller årsmötescykler, motions-/årsmöteskommitté, och hur årsmöte, verksamhetsmöte och aktivistseminarium hänger ihop, är det ett mål med årsmötet att ha så många deltagare som möjligt, varför/varför inte, finns det en minimigräns? Svaret på det skulle få väsentliga följder för både vilka resurser som skulle krävas för att möjliggöra målet och även för frågor som var årsmötet bör placeras och liknande. Det gäller alltså ett helhetsgrepp som tittar på om årsmötets syfte och mål, i en anda att stärka demokrati och effektivitet i vår rörelse.

 

Internationellt pågår nu den så kallade governance reform-processen som tittar på internationell styrning, bland annat frekvens av ICM. Denna process kan komma att påverka styrning även inom svenska sektionen. Governance reform ska lyftas för diskussion vid ICM 2015, men först ICM 2017 förväntas några beslut tas.

Förslag A)

Detta förslag har ett kortare tidsspann, med mål om beslut 2016. Sekretariatet föreslår att styrelsen till årsmötet 2015 lägger ett förslag om en ny årsmötesutredning som ska inkomma med förslag på årsmötesförändringar, utifrån de frågor som lyfts ovan, till årsmötet 2016. Den förra utredningen gjordes 2006 och mycket har ändrats sedan dess, och givetvis bör den och den efterföljande demokratiutredningen beaktas.

 

Konsekvenser: En snabbare process ger snabbare resultat. I processen tas givetvis in det som kommer ur governance reform, i de fall något där konkretiserats, men inväntar den alltså inte. Således finns risken att de förbättringar som slutligen antas inte till fullo stämmer överens med det som governance reform landar i, men att vår process tar hänsyn till den i största möjliga mån.

 

Tidsplan:

När?

Vad?

Vem?

Vintern 2014/våren 2015

Internprocess på sekretariatet att finna och reda ut de större frågorna.

Sekretariatet

Styrelsens januari- och marsmöte 2015

Diskussion inom styrelsen, samt beslut om förslag om årsmötesutredning till årsmötet.

Styrelse/Sekretariatet

Årsmötet 2015

Konsultation med rörelse (exempelvis via seminarium -Årsmöte 3.0, ett öppet mer “brainstormingsfokuserat” seminarium) och beslut om årsmötesutredning

Årsmöte/Styrelse/
Sekretariatet

Sommar/höst/vinter 2015-2016

Utredningsgruppen arbetar på. Stämmer av med styrelse med jämna mellanrum samt även verksamhetsmötet.

Utredningsgruppen

Våren 2016

Motion om årsmötesförbättringar läggs till årsmötet

Utredningsgruppen

Årsmötet 2016

Årsmötet beslutar om motionen

Årsmötet

Årsmötet 2017

Förbättringarna implementeras

Styrelse/SekretariatetFörslag B)

Det andra förslaget har ett mycket längre tidsspann, då den inväntar hela governance reform-processen innan större omtag görs. Detta då stora ändringar kan ske under hela den processen, även i dess slutskede och ska förändringsarbetet vänta kan det lika gott vänta tills hela governance reform-processen är i hamn.

Konsekvenser: Förbättringsåtgärderna kommer att synkroniseras väl med de internationella åtgärder som governance reform landar i. Tidigast implementering årsmötet 2019, då förslag till årsmötet om förändringarna kan komma först 2018.