Kommentar till revideringen av verksamhetsplanen 2014-2015 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 november 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

Kommentarer till revideringen av Verksamhetsplan 2014-2015

 

I december 2013 antog styrelsen den tvååriga verksamhetsplanen (VP) för 2014-2015. En revidering av den gällande verksamhetsplanen sker årligen och revideringen är nu genomförd inför det som ska gälla VP 2015. På styrelsemötet i september 2014 förklarade sekretariatet att de inte ser behov av större revideringar då planen är andra året i en tvåårsplan, förutom att årsmötesbeslut beaktats. (Några av dessa är även kommenterade i underlaget gällande eventuella resolutioner till ICM 2015.) Styrelsen lämnade inga direkta medskick till revideringar förutom de sekretariatet lyft och det som lyfts i styrelsens forum. Utifrån detta har sekretariatet bedömt att verksamhetsplanen för 2015 inte behöver några större förändringar utan snarare justeringar.

 

Efter revideringen av verksamhetsplanen har resultatmålen inom MR-området ökat marginellt, från 57 till 59, detta trots att tre områden/övergripande mål har strukits. Störst förändring har skett under området Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter, där ökad aktivitet kommer att märkas på grund av tillägg av såväl ett land som en fråga.

 

I dokumentet “Reviderad verksamhetsplan 2014-2015” presenteras på ett tydligt sätt de ändringar som har gjorts och eventuella kommentarer till ändringarna. I detta dokument presenteras de mål som helt och hållet har strukits ur verksamhetsplanen och som därför bör presenteras för sig och förklaras mer ingående.

 

Vad gäller kampanjen Min kropp mina rättigheter så fanns det i VP 2014-2015 ett övergripande mål för Sverige som gällde införandet av en samtyckeslag i Sverige (nivå C). Detta mål har tillfälligt strukits, då en utredning med en parlamentarisk referensgrupp kopplad till sig tillsattes av regeringen i augusti 2014. Utredningen ska granska och analysera rättsväsendets hantering och varför så få anmälningar leder till åtal och fällande dom, det vill säga ett av våra huvudkrav sedan vi publicerade rapporten Fallet nedlagt år 2008.  Utredningen ska också se över lagstiftningen, inklusive samtyckesreglering och bland annat lämna förslag gällande utformningen av ett nytt brott - "oaktsam våldtäkt". Uppdraget ska redovisas senast februari 2016. Vi kommer löpande att följa frågan och skriva remissvar gällande utredningen men det blir sannolikt aktuellt först under 2016.

 

Under kampanjen Min kropp mina rättigheter har även området ICPD+201 , med det övergripande målet att “alla människor ska åtnjuta sina sexuella och reproduktiva rättigheter utan att diskrimineras eller riskera att utsättas för tvång och våld” (tidigare nivå A) strukits.

 

Ett nytt mål kommer att läggas till, kopplat till tilläggsprotokollet till ESK-konventionen. Arbetet med tilläggsprotokollet lades på is under den förra regeringens mandatperiod på grund av regeringens inställning i frågan, men kan nu återupptas eftersom vi tror att vi nu kan uppnå målet.

 

Kopplingen mellan ansvarsutkrävande under post-Millennium Development Goals-agendan och ratificeringen av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen kommer att undersökas men kan inte målsättas i dagsläget.

 

Eftersom det inte har kommit några aktioner på tvångsvräkningar på ett år har sekretariatet bestämt att lägga ned den svenska delen av nätverket Rapid Response Forced Eviction. Därmed försvinner nätverket och effekt- och resultatmål kopplade till tvångsvräkningar ur verksamhetsplanen. Sekretariatet ska under 2015 hitta bra sätt att kanalisera nätverkets specifika engagemang.  

 

Förslag till beslut

 

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2015.


1 1994 hölls en internationell befolkningskonferens, ICPD, i Kairo. Där antogs det så kallade Kairoprogrammet där de 179 deltagande länderna åtog sig att genomföra en rad åtgärder som skulle förbättra människor sexuella och reproduktiva hälsa. Inför uppföljningen av konferensen (20 år senare, +20) gjordes en utvärdering för att se om de 179 länderna har uppfyllt sina åtaganden.