Stockholmsdistriktet projektanställning Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till:Svenska sektionens styrelse
Från: Stockholmsdistriktets styrelse
Stockholm 10 oktober 1995


Angående projektanställd i Stockholmsdistriktet

Stockholmsdistriktet ansöker härmed - i enlighet med den nuvarande handlingsplanen - om medel
för en projektanställning.

Stockholmsdistriktet är det i särklass största distriktet i svenska sektionen och organiserat på ett sätt som
skiljer det från de övriga distrikten. Distriktet har en styrelse bestående av 11 ledamöter och därtill flera
s.k. aktionsgrupper (flyktinggruppen., information och utbildning, insamlingsgruppen, PR-gruppen).
Varje styrelseledamot är kontaktperson för dels en aktionsgrupp, dels flera arbetsgrupper. Vi har en lokal
i centrala Stockholm som f.n. är bemannad tre eftermiddagar i veckan. Lokalen har en komplett
kontorsutrustning (dator inkl. modem, tv, video osv.).

Som ni redan vet (av brev daterat 95 06 I 9 och diskussion på mötet den 24/9) kan distriktet inte leva upp
till de nya högre krav som har ställts på oss i samband med den pågående decentraliseringen. P.g.a.
Stockholmsdistriktets storlek kan vissauppgifter, t.ex. att hålla kontakt med Stockholms skolor, inte
skötas enbart av personer som arbetar eller pluggar på heltid. Vi har därför kommit fram till, efter
diskussioner med bl.a. Thomas Back, att Stockholmsdistriktet behöver en projektanställd så att vi kan
intensifiera, koordinera och förnya frivilligarbetet.

Den projektanställdes uppgifter skulle vara att värva frivilliga till vår lokal och att tillsammans med dem:

- fungera som en länk mellan aktionsgrupperna
- hålla i kontakten med arbetsgrupperna, vilken därmed blir intensivare
- utveckla alternativa arbetsformer för distriktets stödjande medlemmar
- hålla löpande kontakt med Stockholms skolor och organisationer
- bedriva målgruppsarbete
- bearbeta "vita fläckar"
- hålla i försäljning av Al-material och -produkter (önskas av många grupper)
- utplacera nya medlemmar
- sköta grundkursregistrering
- hålla i sammanställningen och utskicket av DistriktsNytt
- ge service till allmänheten

Den anställde skall självklart inte ersätta styrelsen, distriktsombuden och andra frivilliga på distriktsnivå
utan fungera som ett komplement och stöd till dessa.

Vi tar gärna emot synpunkter och kritik på denna projektformulering och är självklart beredda att justera
denna så att den stämmer väl överens med handlingsplanen och sektionens intentioner. Vi har medvetet
valt att tillsvidare inte precisera projektets omfattning.


Med vänliga hälsningar
Anna Dahlbäck


_________________________________________________________
Amnesty International
Stockholmsdistrikt
Döbelnsgatan 83
113 52 Stockholm Tel/fax 08-12 7722 Pg 2I 5586-9