Förslag till revidering av arbetsordning inom svenska sektionen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

SE-ORG 76/039/1995

ARBETSORDNING INOM SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY
INTERNATIONAL
Fastställd av styrelsen i juni 1993
Fastställd av styrelsen i december 1995

1. Stadgarna, årsmötet
Verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International (Al) regleras i stadgarna. Enligt stadgarna är årsmötet sektionens högsta beslutande organ.

2. Styrelsen
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International och ansvarar för att årsmötets beslut verkställs.

Viktigare ärenden rörande verksamhetens inriktning och organisation samt ärenden av principiell art avgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Styrelsen fastställer budget enligt de riktlinjer som årsmötet angivit. Styrelsen eller den styrelsen utser, fastställer slutligt årsrapporten i svensk version, övriga rapporter på svenska och skrivelser till svenska regeringen.

Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och de andra utskott och arbetsgrupper som kan behövas behövs för arbetet.

3. Sekretariatet
Ett sekretariat underställt styrelsen och under ledning av en generalsekreterare sköter den löpande verksamheten.

4. Generalsekreteraren
Generalsekreteraren utses av styrelsen och leder sekretariatets verksamhet och svarar för den inför styrelsen.

Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet inom sekretariatet och ansvarar för personalpolitiken inklusive att anställa och avskeda personal. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar och fullgör samtliga arbetsgivarfunktioner. Styrelsen fastställer årligen löneutrymmet.

Vid förhandling om löner och allmänna anställningsvillkor medverkar representant(er) för styrelsen.

Enskilda styrelseledamöter/utskott/arbetsgrupper som behöver utredningar eller större arbetsinsatser från sekretariatet vänder sig till generalsekreteraren.

5. Handlingsplan och budget
Generalsekreteraren Styrelsen ansvarar för att förslag till handlingsplan utarbetas. Generalsekreteraren ansvarar för att budget för sektionen utarbetas. Därvid skall kontakt hållas med de ledamöter inom styrelsen som utsetts som ansvariga för frågorna.

6. Utåtriktad verksamhet
Generalsekreteraren ansvarar för sektionens utåtriktade verksamhet. Samråd kan därvid ske med sektionens ordförande.

Utgående officiellt material såsom skrivelser, telex, telefax , pressmeddelanden annonser och foldrar skall godkännas av generalsekreteraren.

Offentliga uttalanden å sektionens vägnar görs av styrelsens ledamöter, generalsekreteraren och pressekreteraren eller av dem utsedd person.

7. Ekonomiska frågor
Generalsekreteraren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av styrelsen angiven budget. Styrelsen skall löpande hållas informerad om den ekonomiska situationen.

Generalsekreteraren beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel. I viktigare frågor Vid större förändringar skall samråd ske med ordföranden eller och kassören.

Generalsekreteraren kan göra upphandling i enlighet med fastställd budget. Annan anställd kan i enlighet med fastställd budget göra upphandling inom en ram av 5 000 kr. Om detaljerad inköpslista skriftligen godkänts av generalsekreteraren, kan den anställde göra upphandling i enlighet med inköpslistan.

Beslut om upphandling skall omgående rapporteras i enlighet med av generalsekreteraren fastställd rutin.

Upphandling skall ske genom inhämtande av offerter. Vid upphandling som beräknas överstiga 5 000 kr skall tre skriftliga offerter inhämtas. Avsteg från detta får medges av generalsekreteraren.

Räkning godkännes av för upphandlingen ansvarig anställd. Denne förvissar sig om att det upphandlade är i avtalat skick och att debiterat pris är korrekt. Räkning skall attesteras av generalsekreteraren eller, i dennes frånvaro, av person som därtill utsetts.

Kostnader som generalsekreteraren ådragit sig i tjänsten attesteras av ekonomiansvarig.