Möte med sektionens styrelse den 11-12 mars 1995 Protokoll från 1-2 mars 1995

PROTOKOLL NR 8/94-95
SE-ORG 72/02/95

Möte med sektionens styrelse den 11-12 mars 1995


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin §§ 161-184
Magnus Brattgård §§ 171-186
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt anmält förhinder
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden §§ 161-173
Kari Wennemo §§ 161-173

Suppleanter

Dan Grundin §§ 161-173
Christer Nordberg X
Jan Nygren X

Övriga

Anita Ankarswärd §§ 161-184
Anna Dahlbäck § 168
Ragnar Helin § 177
Kerstin Höijer X
Anita Klum anmält förhinder
Stig Lantto §§ 178-183
Christina Lövrander X
Erik Petersson § 168
Per Stadig §§ 171-172
Kerstin Sundman §§ 171-172
Manne Wängborg §§ 171-172


Mötesordförande

Christine Pamp §§ 161-178
Magnus Brattgård §§ 179-186


§ 161 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Jan Nygren till justerare av protokollet och rapportör till Amnesty debatt.


§ 162 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 163 Protokoll från styrelsens möte den 4-5 februari 1995

Rättelse under § 147; Vi har fått nya aktionsfall från fem länder. Burma är idag det land där vi har flest fall.

Beslut att med ovanstående justering lägga protokollet till handlingarna.


§ 164 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 25 februari 1995

Beslut att lägga protokollet till handlingarna;

att diskutera styrelsens arbetssätt och arbetsbelastning på styrelsens junimöte (se §176).


§ 165 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott rapporterar om utskottens arbete. A-utskottet, Maj-Britt Vianden. B-utskottet, Lars-Olof Olofsson. C-utskottet, Ewa Fredenberg Nilsson. D-utskottet, Thomas Back.

A-utskottet bör göra en plan för överlämnande till nästa A-utskott, eftersom ingen av de styrelsemedlemmar som idag ingår i A-utskottet kommer att sitta kvar i styrelsen nästa verksamhetsår.

Christine Pamp påminner sekretariatet om att skicka protokollen från utskottens möten till henne och utskottens sammankallande.


§ 166 Rapport från möte om konferens mot tortyr

Styrelsen tar del av en skriftlig rapport från ett möte i London 19-22 januari, då den brittiska och den svenska sektion inledde planeringen av en konferens om tortyr som ska äga rum i Sverige hösten 1996.


§ 167 Rapport från Groupingmötet i Oslo 4-5 mars

Ewa Fredenberg Nilsson och Magnus Brattgård deltog i Groupingmötet i Oslo den 4-5 mars och ger styrelsen en rapport från detta. Man diskuterade bland annat utvecklingen i Östeuropa och sektionernas problem och behov i dessa länder.


§ 168 Ungdomsläger

Årsmötet 1994 beslöt att ett internationellt ungdomsläger ska genomföras i Sverige senast sommaren 1996. Den 25 februari 1995 hade samordningsgruppen för det internationella ungdomslägret (Amnesty International Youth Camp, AIYC) sitt första planeringsmöte.

Anna Dahlbäck från Stockholmsdistriktet presenterar för styrelsen de förslag till upplägg av ett internationellt ungdomsläger, med kostnads-beräkningar, som samordningsgruppen tagit fram.

Styrelsen diskuterar olika alternativ vad gäller omfattningen av ett internationellt ungdomsläger, behovet av administrativ hjälp från sekretariatet, samt kostnader.

Styrelsen anser att det är samordningsgruppens för det internationella ungdomslägret uppgift att utforma innehållet och sekretariatets uppgift att bistå med administrativ hjälp.

Beslut att ett internationellt ungdomsläger ska arrangeras i enlighet med årsmötesbeslut, under förutsättning att intresse finns hos andra sektioner att stödja med resurser;

att uppdra åt samordningsgruppen för det internationella ungdomslägret att tillsammans med sekretariatet fråga alla sektioner vad de kan bidra med;

att denna förfrågan även delges IEC och IS.


§ 169 Årsmöte 1995 - verksamhetsberättelse 1994

Styrelsen lämnar sina synpunkter på förslaget till verksamhetsberättelsen 1994.

Beslut att anta förslaget till verksamhetsberättelse.


§ 170 Årsmöte 1995 - styrelsens förslag

Styrelsen diskuterar och kommenterar sina förslag till årsmötet.

Beslut att föra fram följande fyra förslag till årsmötet: reducerad styrelse, inrättande av ett finansutskott, insamlingsdagarna, samt regeringspassivitet och könsstympning av kvinnor;

att förslaget om Amnestyföreningar inte ska föras fram till årsmötet;

att C-utskottens direktiv för nästa verksamhetsår ska innefatta att föra ut förslaget om Amnestyföreningar till distrikten för diskussion.


§ 171 Årsmöte 1995 - arbetet i beredningsgrupper

Per Stadig och Kerstin Sundman, ordförande i beredningsgrupper, samt Manne Wängborg, ordförande i plenum, närvarar för att diskutera styrelsens förslag till nytt arbetssätt i beredningsgrupperna.

Christine Pamp redogör för förslaget som innebär att motionerna ska beredas i tre beredningsgrupper, istället för som tidigare år i fyra, och att varje beredningsgrupp inleds med en kort ekonomisk redogörelse, samt att motioner med koppling till varandra placeras i samma beredningsgrupp oavsett om de rör åtagande, arbetsmetoder, organisation eller ekonomi. Syftet med detta är att integrera olika ämnesområden och få fördjupade diskussioner i beredningsgrupperna.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att förbereda presentationen av D-frågorna i varje beredningsgrupp i samarbete med ordförande i beredningsgruppen;

att ha ett reservalternativ med fyra beredningsgrupper - A, B, C, D - om årsmötet inte godtar förslaget.


§ 172 Årsmötet - förslag till dagordning

Då frågestund med sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse tas bort från dagordningen är det viktigt att för årsmötet framföra att enda tillfället att ställa frågor till sektionsstyrelsen är under punkten 10, "Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut". Till Amnestyfondens styrelse kan frågor ställas under punkten 14, "Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut".

Styrelsen diskuterar Amnestyfondens förslag till utökad styrelse samt förslaget att fondens ordförande ska väljas av fondstyrelsen. Man diskuterar också var på dagordningen denna fråga ska upp. Eventuella ändringar i fondens stadgar medför att sektionens stadgar måste ändras.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att skriva två stadgeändringsförslag med anledning av Amnestyfondens förslag;

att godkänna dagordningen för årsmötet med föreslagna ändringar.


§ 173 Årsmöte 1995 - motioner

Styrelsen kommenterar förslaget till styrelsens yttrande över motionerna, delar in motionerna i beredningsgrupper, samt fördelar ansvaret över motionerna i utskotten.


Beslut att godkänna förslagen till styrelsens yttrande över motioner

att godkänna fördelningen av motioner i beredningsgrupperna.


§ 174 Årsmöte 1995 - seminarier

Styrelsen diskuterar förslag till seminarier.


§ 175 Inför ICM

Styrelsen diskuterar rutiner för hantering av ICM-dokument och efterfrågar en förteckning över inkommande ICM-dokument, som fortlöpande ska uppdateras.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att göra en förteckning över ICM-dokument och fortlöpande uppdatera denna.


§ 176 Synkronisering av styrelsens och utskottens arbete

Styrelsen diskuterar utifrån ett underlag från C-utskottet hur arbetsutskotts-och utskottsmöten bör förläggas med tanke på arbetsrutiner och kommunikationer. Man diskuterar även arbetsfördelning mellan styrelse, arbetsutskott och utskott.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att tillsammans med Christine Pamp till styrelsens junimöte förbereda en diskussion kring arbetsformer för styrelse, arbetsutskott och utskott;

att underlaget från C-utskottet går vidare till styrelsens junimöte.


§ 177 Valberedningen

Ragnar Helin delger styrelsen protokollet från valberedningens möte den 11 mars, samt valberedningens förslag till kandidater till sektionsstyrelsen och fondstyrelsen och en presentation av dessa.

En diskussion förs kring begränsad möjlighet till omval till styrelsen, samt att nominerade som ej blir valda kan adjungeras till styrelsens utskott.


§ 178 Sponsringsprojektet

Amnesty har fått ett löfte av Posten att portofritt göra ett utskick till alla hushåll i Sverige (ca 4,2 miljoner).

Kerstin Höijer redovisar det förslag som reklambyrån Nord & Co arbetat fram; projektidé, genomförande, tidsplan, kostnader och intäkter. I samband med utskicket ska affischer sättas upp runt om i Sverige och en annons publiceras. "Kändisar" ska engageras i projektet. Alla Amnestygrupper ska engageras. Aktiviteterna ska kulminera i "Hoppets Dag" med ljuständning på Sergels Torg och andra platser i Sverige.

Magnus Brattgård redovisar en ekonomisk kalkyl för projektet. Totalkostnaden beräknas till 1,2 miljoner kronor.

Styrelsen betonar att uppföljning av projektet kräver god framförhållning och detaljerad planering. Beredskap måste finnas både hos grupper och sekretariat att ta emot de förväntade nya medlemmarna. Man bör även följa upp med aktiviteter runt om i landet mellan dagen för utskicket och Hoppets Dag

Beslut att anta en kostnadsram på 750.000 kronor;

att kostnaderna för projektet ska belasta 1996 års budget;

att Hoppets Dag blir den 10 december;

att uppdra åt Thomas Back, Magnus Brattgård, Anita Klum och Christine Pamp att godkänna projektet.


§ 179 Bokslut 1994

Stig Lantto redovisar balans- och resultaträkningen för 1994.

Beräkningsgrunderna för IS-avgiften har ändrats. En större del än tidigare av sektionens personalkostnader utgör nu underlag för avdrag, vilket medför att avdragen ökar och att därmed avgiftsunderlaget minskar.

Avgiften till EU-föreningen visade sig vara högre än budgetmötet visste då det tog beslut om att avgiften skulle belasta den rörliga budgeten. För att inte behöva dra in på verksamhet föreslår styrelsen att EU-avgiften ska belasta de fria reserverna istället.

Styrelsen berömmer sekretariatet för ett utmärkt arbete med budgeten och den ekonomiska rapporteringen.

Beslut att riva upp beslutet om att belasta den rörliga budgeten med EU-avgiften och istället belasta de fria reserverna;

att godkänna och fastställa bokslutet 1994;

(? att på styrelsens majmöte ta upp frågan om bidrag till IS.)


§ 180 Resultatrapport januari-februari 1995

Styrelsen granskar resultatrapporten för januari-februari 1995.
En diskussion förs kring interndebitering för varor från Malmöbutiken.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att formulera principer för interndebitering;

att lägga resultatrapporten till handlingarna.


§ 181 Rörlig budget - marsdelen

Stig Lantto kommenterar den rörliga budgetens marsdel. Ingenting har inträffat som föranleder några förändringar.

Beslut att fastställa den rörliga budgetens marsdel.


§ 182 Investering ADB

Stig Lantto redovisar ett förslag beträffande den fortsatta utvecklingen av sekretariatets ADB-stöd.

Beslut att 50.000 kronor avsätts för externa resurser i samband med framtagande av kravspecifikation, sammanställning och utvärdering av offerter samt förhandlingar;

att 300.000 kronor avsätts för investeringar i arbetsstationer kopplade till nätet.


§ 183 SE-indexering

Sven Bodin redovisar en rapport om sekretariatets arbete med att arbeta fram en metod för indexering och klassificering av svenska dokument. För att dokument ska kunna klassificeras måste de vara indexerade.

Detta förslag är ett första steg. Sekretariatet vill arbeta vidare med styrelsens datorstöd.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att bereda frågan om indexering och åtkomst till styrelsens septembermöte;

att lägga rapporten till handlingarna.


§ 184 Rapport från sekretariatet

Kerstin Höijer ger en rapport från sekretariatet, bl a:
- 26 januari hölls ett seminarium om Sudankampanjen med medverkan av Andy Mawson från IS.
- 10 mars hölls en demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm, om Indonesien med Hans Göran Franck som talare.
- Besök har gjorts på ambassaderna för Algeriet, Colombiam Peru och Pakistan.
- Elisabeth Löfgren och Anita Klum deltog i ett lobbymöte i Rom i februari.
- En fotoutställning är framtagen för kvinnokampanjen.
- Kvinnokampanjen: Drygt 150 grupper deltar och fler grupper anmäler sig fortlöpande. Mycket uppmärksamhet i media, 50 pressklipp de första dagarna. Amnesty Press har kommit ut med ett temanummer om kvinnor.
- Ett möte har hållits av storstadsdistrikten om introduktion av nya medlemmar, utbyte av idéer mm.
- Aktionsfall: de flesta handlar om dödsstraffet.
- Introduktionsutbildning av nya samordnare pågår.
- Ett samordnarseminarium ska hållas den 31 mars-2 april.
- Landinformation: nu finns ett "dödsstraffspaket" med basinformation. Ett informationspaket om tortyr är under utarbetande.
- Medlemsvärvningskampanjen: Eva Spjuth har slutat sin tjänst på sekretariatet. En ibladning i Svd och DN, samt ett brev till 20.000 givare hade efter fem postgirodagar givit 1.421 nya medlemmar, samt 350 gåvor.
- Givarbrevet om Bosnien gav över en miljon kronor på 30 dagar.
- Humanfonden: Amnesty är den största mottagaren
- Jukka Hemaläinen från finländska sektionen har besökt den svenska sektionen om fundraising.
- Sekretariatet har ett 20-tal nya frivilliga på inskolning.


§ 185 Rapport från möte i London om kampanjarbete

Lars-Olof Olofsson ger styrelsen en muntlig rapport från ett möte på IS i London om kampanjarbete, med anledning av beslut 16 taget på ICM 1993, om strategier och specialisering. 60 personer deltog från 36 sektioner. De frågor som diskuterades var bl a prioriteringar av verksamhet och material, samt tekniska problem kring material och distribution.


§ 186 Planering av kampanjer och aktioner

Svenska sektionen har som ambition att delta i alla kampanjer. Detta innebär dock en mycket hög arbetsbelastning på programavdelningen. Därför ser styrelsen ett behov av en diskussion kring prioriteringar av kampanjarbetet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till AU 8 april presentera ett strategidokument om prioriteringar av kampanjdeltagandet i relation till arbetsbelastningen på programavdelningen;

att i detta strategidokument ska lämnas utrymme för krissituationer och för sponsringsprojektet;

att uppdra åt sekretariatet att förbereda en första prioriteringsdiskussion till styrelsens majmöte;

att uppdra åt sekretariatet att förbereda en djupare strategidiskussion om kampanjarbetet till hösten.


Vid protokollet

Christina Lövrander
Justeras
Jan Nygren
Magnus Brattgård
Christine Pamp


Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 11-12 mars 1995

Punkt Underlag

162 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/02/95)

163 Protokoll från styrelsens möte den 4-5 februari 1995 (SW-ORG 72/01/95)

164 Protokoll från AU den 25 februari 1995 (SW-ORG 73/03/95)

166 Rapport från möte i London 19-22 januari 1995 om Tortyrkonferens

167 Intryck från Grouping 2-mötet i Oslo 4-5 mars 1995

168 Rapport och kostnadskalkyl från samordningsgruppen för det internationella ungdomslägret 1996

169 Förslag till verksamhetsberättelse 1994 (rev. 10 mars -95)

170 Motioner och förslag
Inrätta ett Finansutskott för svenska sektionen

172 Förslag till dagordning för årsmötet 1995
Fondstyrelsens beslut att utöka antalet styrelseledamöter
Preliminär tidplan för årsmötet (Anita Ankarswärd)
Konferensguide Galaxen - årsmöteslokalen (Anita Ankarswärd)

173 Motioner och förslag

176 Förslag beträffande synkronisering av styrelsens och utskottens arbete (C-utskottet)

177 Protokoll från valberedningens möte den 11 mars 1995
Valberedningens förslag
Presentation av kandidater

178 Sammanställning av olika utfall av sponsringprojektet
Rapport om sponsring
Hoppets Dag.... (projektbeskrivning)

179 Balansräkning
Budgetuppföljning 1994: sammanfattning programredovisning 1994
Kommentarer till bokslutsmaterialet
Sammanfattning Malmöverksamheten 1995

180 Resultatrapport januari-februari 1995

181 Rörlig budget - marsdelen

182 Förslag beträffande den fortsatta utvecklingen av sekretariatets ADB-stöd

183 Förslag till metod för hantering och klassificering av svenska sektionens dokument