Indirekt statligt stöd Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: styrelsen
Från: sekretariatet/Hans Hagwall
Datum: 15 november 1995Angående indirekt statligt stöd i form av arbetslivsutveckling (ALU)

Svenska sektionens årsmöte 1995 beslöt att söka dispens för erhållandet av indirekt statligt stöd hos Amnesty Internationals internationella styrelse, IEC. Sektionen har nu erhållit dispens och nedan följer de riktlinjer som gäller fr o m den 1 januari 1996.

Den enda form av indirekt statligt stöd som kan bli aktuell för Amnesty är att ta emot arbetslös person för sk arbetslivsutveckling (ALU). Denna anställningsform innebär att ingen lön går via Amnesty, inte heller ligger arbetsgivaransvaret hos Amnesty utan endast ansvar för arbetsledning. ALU är tidsbegränsad och i ansökan om att anställa en person med ALU skall det tydligt framgå att det rör sig om verksamhet som är begränsad i tid och omfattning så att Amnesty inte riskerar att hamna i ett beroende av den anställde/anställda. Varje enskild ansökan ska godkännas av sektionsstyrelsen.

För att sektionstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan måste följande handlingar bifogas;

- Distriktets/gruppens beslut i ärendet (protokollsutdrag) och tidsplan.
- Arbetsbeskrivning för den ALU-anställde/anställda.
- Den lokala arbetsförmedlingens krav.

Förslag till beslut;
att styrelsen godkänner detta underlag som förlaga till en information till distrikt och grupper.
att godkännande av ansökan delegeras till generalsekreteraren.