Protokoll från budgetmöte 11 november 1995 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Protokoll från budgetmöte

Stockholm 11 november 1995

Amnesty International, svenska sektionen


Närvarande: Valberedn. : Anita Ankarawärd och Ragnar Helin, Annika Höglund V-botten,
Anneli Hanno N-botten, Bo Danielsson S. Älvsborg, Bruno Morän Medl. revisor, Charlotta
Nordenberg Örebro, Christian Hammarqvist G-borg, Erik Kjellsson N. SkåneBlekinge, Erik
T Karlsson U-sala, Gullan Olsson KalmariKronoberg, Gunilla Lötström och Hanna Roberts
S. Skåne, Gunnar Jansson och Inger Lindvall N. ÄlvsborglBohuslän, Maria Baier 5-
viken/Dalarna, Tomas Karlsson Jönköping, Uno Widesjö Halland, MajBritt Vianden S.Norrland, Pernilla Arvidsson Sthlm.

Sekretariatet: Anita Klum , Kerstin Höijer , Stig Lantto, Hans Hagwall Styrelsen: Christine
Pamp, A-utskottet: Jesper Hansén och Eva-Linda Sederholm, B-utskottet: Lars-Olof Olofsson, C-utskottet: Jan Nygren.1. Välkomsthälsning.

2. Till mötesordförande valdes Charlotta Nordenberg, till sekreterare Anneli Hanno och till justerare Jan Nygren.

3. Dagordningens fastställande . Punkt 8.2 om verksamhet/kostnader samt 8.4 om ev. saknade inslag i budgeten slås ihop. Extra delpunkt under punkt 5 om valberedningen.

4. Presentation av mötesdeltagarna. Sektionens kassör Charlotte Dunge som skulle representera D-utskottet var förhindrad att delta p g a sjukdom. Sekretariatet och delar av styrelsen hjälps i stället åt att besvara frågor för dagen.


5.1 Den svenska sektionens utveckling och status. Anförande av Christine Pamp som tagit fram ett diskussionsunderlag med jämförelser mellan Amnesty på 80-talet och idag 1995. Underlag kan intresserade få från sekretariatet.


5.2 Nominering av valberedning. Distriktsombuden gav sina nomineringar, som innebär att sittande valberedning föreslås fortsätta.


6. Presentation av årets budgetförslag, speciellt i förhållande till handlingsplanen.

Stig Lantto och Hans Hagwall presenterade förslaget i stora drag. Utfallet för 1995 förväntas bli cirka
35 miljoner kronor.

En medlemsstafett dras igång. Tidigare år har två stafetter hållits, med goda resultat.

De senaste åren har sektionen varje år tappat 10-15 % av sina gamla medlemmar. Något att ha i åtanke
då årets resultat av postensatsningen hittills gått strålande! Den 10,11 har Svenska Amnesty 73 443
medlemmar. Det gäller alltså att behålla de nya medlemmar som värvas nu.

Den planerade intäktsökningen från 1995 till 1996 beräknas till 5.7 miljoner.


Fortsatt service prioriteras till grupperna. Lobbyverksamheten ökar en aning. Medlemsutbildning
och blixtaktionsarbete prioriteras också.


7. Utskottens syn på budgetförslaget

A-utsk: Flyktinghandboken inte uppdaterad sedan-92. Behövs ny version efter årsmötesbeslutet om starkare och tydligare markering av asylrätten. Beräknad kostnad: 15-20 000 kr.

Pengar önskas för policykurs, för en levande diskussion kring åtagandet ute i grupperna. Att policydiskussionerna är viktiga visas genom att tid idag avsätts på alla kurser för dessa frågor. Beräknad kostnad: Cirka 30.000 kr.

B-utsk: Delvis nytt skolmaterial behöver göras. Det gamla, från -89, behöver uppdateras, och det finns det beslut på. Beräknad kostnad: 130 000 kr. Fackliga frågor - vad hände med dem diskuteras i B-utsk. Satsningen har hittills uteblivit.

C-utsk: Julgåvan är en hittills outnyttjad potential att kraftigare marknadsföra.

D-utsk: (Hans Hagwall, Stig Lantto)
Ramarna i budgeten är lagda och från sekretariatet anser man förslaget vara stabilt.


8. Diskussion av 1996 års budget med frågor

Det framkom att:Beräknad kostnad för AI-stafetten och tortyrkonferensen är cirka 2 miljoner kr.

Den del av rörlig budget som fastslås i december är 88%. Om resterande 12% tas beslut i mars,
juni och september.


8.1 Intäkterna

Genomgång i bilaga 3:s rubriker.

Diskussion om avgiftssänkning p g a uteblivna gruppinbetalningar. Inte sannolikt att vi får in mer gruppavgifter
för 1995 än för -94, men det stora antalet nya medlemmar justerar verklighetens siffror att stämma bättre
med papperets.

Medlemsrevisorn varnar distriktsombuden att Malmöaffären kan gå med fortsatt kraftig förlust. Påpekan om
att projektet behandlas i mars av styrelsen, men att nuvarande lokal måste sägas upp före årsskiftet om
kontrakt för ny period inte ska bindas. Sekretariatet redogjorde för de sex punkter som vidtagits för att
styra verksamheten mot bättre siffror.


8.2 Verksamhet /Kostnaderna, saknade inslag i budgeten

8.4 Styrelsebeslut (1993) har fattats om administrativt bidrag till Al-fonden på

1.25% av budgeterade intäkter. Synpunkter framkom om att beslutet inte bör genomföras utan att årsmötet
sagt sitt. Styrelsens beslut kan omprövas och motioner välkomnas.

Angående antal pappersutskick i organisationen: De minskar i framtiden genom datoriseringen av bland
annat styrelsemedlemmarna. Diskussion om ev. uppräkning av Amnestystafetten. Intäkterna kan förväntas
bli högre än hittills satta siffror, 2 miljoner, eftersom vi har fler medlemmar idag än vid tidigare stafetter,
vars resultat utgjort underlag för den nya beräkningen.

Skolmaterial, policykurser och flyktinghandbok diskuterades. Framkomna8.3 Sektionens ekonomiska reserver

Vid 1995 års början var de ekonomiska reserverna 12,6 miljoner, varav 8 miljoner fria reserver och resterande
del bundna reserver.

Styrelsen arbetar med underbalanserad budget och gör det även enligt 1996 års förslag, motsvarande
ungefär kostnaden för tortyrkonferensen.

Från 1997 planeras dock arbetet löpa med balanserad budget.


9. Budgetmötets rekommendationer till styrelsen

Mötet tyckte att framlagda budgetförslag verkar bra och rekommenderar
styrelsen följande:

- Att Amnestystafettens budgeterade siffror inte räknas upp, utan kvarstår.

- Att styrelsen undersöker möjligheten att ändra avgifterna från grupper eller medlemmar för att minska nuvarande inkomstbortfall av gruppavgifter.

- Att stödja förslag om att framtidsseminarier där Al-medlemmarnas framtida roll som aktivister hålls på olika platser i Sverige.

- Att prioritera kostnader för skolmaterial, policykurs samt uppdatering av flyktinghandbok i befintliga budgetförslagets utbildningspaket.


1 0. Övriga frågor

Namnförslag tas gärna emot av B-utskottet till referensgrupp som är villig att uppdatera lärarmaterialet.

Medlemsrevisorn tycker att underlaget till budgetmötet är föredömligt.


11. Utvärdering och Avslutning

1 2 . Förmiddagens diskussioner upp levdes som mycket meningsfulla. Hem och skriv motioner!

Sekreterare: Justerare:

é~ ~