Prioritering av kampanjarbetet Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Andrea Bodekull
Datum: 13 november 1995Prioritering av kampanjarbetet

Inledning
Vid styrelsemötet 23 september ombads sekretariatet presentera ett underlag som möjliggör en diskussion om kampanjarbetet i ett större perspektiv. Underlaget ska ge olika förslag till hur arbetet med kampanjer skall bedömas och prioriteras utifrån det utbud som distribueras via IS och styras av kriterier som kan användas i ett längre tidsperspektiv. Slutprodukten skall utgöra en modell för hur sekretariatet framöver ska arbeta med prioriteringar av kampanjer.


Bakgrund
En gång i halvåret utkommer Action Planning Bulletin som listar samtliga kommande land- och

temakampanjer, Section Level Actions, Group Level Actions och återkommande aktioner (Fackliga
aktionen, Kvinnoaktionen, Amnestyveckan), dödsstraffsaktioner, samt aktioner i samband med
möten inom olika internationella organ (Europarådet, FN:s generalförsamling, MR-kommissionen,
ILO, OSSE m.fl.)
I anslutning till kampanjer och aktioner anges också vilka sektioner IS särskilt vill ska delta av olika skäl.


För att svara mot krissituationer världen över har IS introducerat en form av snabbaktioner t. ex. Rapid
Response Action och Crisis Response Action . Dessa kan naturligtvis inte aviseras i förväg. Nyligen
har IS också introducerat en ny form av aktion s.k. Priority Action. Den kan närmast beskrivas som
ett mellanting mellan en kampanj och Section Level Action.

Tyngdpunkten i Section Level Action, Rapid Response Action och Crisis Response Action ligger
oftast på centrala aktiviteter såsom lobby, ambassadbesök och mediearbete.

Svenska sektionen har haft som ambition att delta i alla större land- och temakam-panjer. Normalt
presenteras via IS två landkampanjer per år och en större temakampanj vartannat år. Till dessa
kampanjer får alla grupper en inbjudan och omkring 100 grupper brukar delta. Vår strävan är
också att i möjligaste mån involvera grupperna i även de andra aktionerna.

Utveckling av kampanjmaterial
Under senare år har vi tack vare bättre tekniska möjligheter kunna förbättra kampanjmaterialet

avsevärt. Det gäller både det interna och det externa materialet. Vi har fått mycket positiv
respons på detta i utvärderingarna av de senaste kampanjerna. Inte minst genom alla
pressklipp har vi märkt att grupperna är mycket mer aktiva i utåtriktat arbete i samband med
kampanjerna. Satsningen på färdiga insändarförslag från sekretariatet har gett stor genomslagskraft
i lokalpress. Många grupper använder dem som grund för egna insändare med lokal anknytning.
De senaste åren har vi satsat mycket på utställningsmaterial som affischer, foldrar,
fotoutställningar mm. Vi har dessutom strävat efter att ha en starkare koppling mellan kampanjer,
insamling och medlemsvärvning i form av foldrar, broschyrer och annonser.
"Försvinnande"-kampanjen är ett mycket bra exempel på detta. Över hela landet hängde
hundratals "tvättlinor". Den var lätt att hantera men samtidigt lite spektakulär. Foldrarna med
de enskilda fallen och de
n blå medlemsvärvningsfoldern delades flitigt ut vid bokbord, på bibliotek och i många andra
sammanhang.
Vi har också fått mycket positiv respons på att dels ha färdiga brev, dels brevfor-muleringar.

Detta ger möjlighet för grupperna att själva välja vilken nivå de ska ha när det gäller brevskrivning.

Kampanjmaterialet från IS har i många år kommit sent till sektionerna. Detta har dock
förvärrats betydligt under de senaste kampanjerna och det drabbar naturligtvis grupperna i
hög grad och den kritik som framförs från dem är mycket förståelig. Trots att stark kritik
framförts till IS från alla sektioner, framför allt de icke engelskspråkiga som måste översätta
och redigera material är det orealistiskt att tro att en radikal förändring kommer att ske.
Vi måste därför finna en acceptabel lösning i svenska sektionen. Ambitionen att ha allt
kampanjmaterial färdigt till kampanjstart måste vi nog rucka på. I stället för att sända ut
allt material på en gång kan det skickas ut i olika etapper. Ett exempel är den pågående
Jugoslavienaktionen. I en första omgång fick grupperna ett bakgrundsmaterial att läsa in sig på
samt ett insändarförslag. Några veckor senare gick aktionsmaterialet ut med ett aktionscirkulär,
fallbeskrivningar med färdiga brevförslag, foldrar samt en beställningslista för ytterligare material så
som affischer, externa dokument om Jugoslavien mm. Vi kommer att noga utvärdera gruppernas
inställning till detta.

Decentralisering
Som ett led i decentraliseringen involveras samordningarna och specialgrupperna i mycket högre

grad än tidigare i arbetet med kampanjer och aktioner. När det gäller de större landkampan-jerna
inbjuds SAMO att delta i det internationella planeringsmöte som brukar hållas i god tid före
kampanjstart. Kan de inte delta, brukar kampanj-ansvarig på sekretariatet delta. SAMO inbjuds
också att delta i det planeringsmöte som hålls på sekretariatet där också berörda personer på
sekretariatet, press, lobby, distribution, AP m.fl. deltar. Kampanjens mål och syfte gås igenom
och arbetsuppgifter fördelas. SAMO brukar göra brevförslag, en kort landbeskrivning, ta fram
uppgifter för lobby och arbetet gentemot målgrupper utifrån den landprofil de bör ha gjort.
Ibland kan de även göra vissa översättningar. Denna hantering är tidskrävande och kräver
framförhållning.
Rapporterna och mer omfattande kampanjmaterial brukar översättas av någon i översättargruppen.


När det gäller Section Level Action informeras SAMO genom Action Planning Bulletin som
skickas till dem. De ombeds ta kontakt med sekretariatet och meddela på vilket sätt de kan
arbeta med de aktioner som gäller deras länder. Ansvaret för att skicka ut Section Level
Action för åtgärd till grupperna ligger mestadels på SAMO. I grupputskicket brukar vi på
kampanj- och aktionsbladet informera om aktuella Section Level Actions och uppmana
intresserade grupper att kontakta SAMO.
Vissa Rapid Response Actions eller Crisis Response Actions som är mycket brådskande

handläggs oftast enbart av sekretariatet, och gäller oftast lobbyaktioner. Vi kontaktar
SAMO och informerar dem om aktionen och hör efter om de har möjlighet att delta.

Nuläget
I de stora land- och temakampanjerna översätter vi för det mesta den engelska "briefingen".

Vi gör ett kampanjmaterial till grupperna bestående av aktionscirkulär, fallbeskrivningar med
tillhörande vädjandebrev eller förslag till brevformuleringar (i en del fall både och), adresslistor,
A5-folder att delas ut externt, affischer mm beroende delvis på vilket material vi får från IS.

I Jugoslavienaktionen (prioriterad aktion) översatte vi inte briefingen, däremot har grupperna
fått ett aktionsmaterial på svenska och en A5-folder att dela ut. Till de fall som vi hade foton
på gjorde vi A3-affischer samt en temaaffisch.
När det gäller Section Level Action, Rapid Response Action och Crisis Response Action har

det varierat i vilken form grupperna fått materialet. Till en Rapid Response Action som gällde
Rwanda gjorde vi en kort bakgrundsbeskrivning på svenska till fyra kvinnofall och SAMO
formulerade ett brev på franska. Materialet gick ut till de grupper i Kvinnokampanjen som
arbetade med ett Rwandafall. I andra fall har materialet skickats ut obearbetet men med en
följebrev som förklarar vad aktionen går ut på. Materialet har skickats till RAN-grupper och
grupper med aktionsfall i det aktuella landet.

Pga. den markanta ökningen av snabbaktioner, Rapid Response Actions och Crisis Response
Actions, avser vi att gå ut till grupperna och avisera behovet av "brandkårsgrupper". De grupper
som är intresserade kan förbinda sig att under ett år ta emot aktioner och agera. Materialet som
går ut kommer inte att vara bearbetat, men ett förklarande följebrev går med. SAMO ansvarar
för stödet till grupperna.

En svårighet när det gäller en del av de uppgifter vi önskar att SAMO ska utföra är att det material
vi får från IS ofta är tungt och svårbearbetat. Det krävs kunskap och en viss vana för att översätta
Amnestytexter. I en temakampanj t. ex. kan det vara flera SAMO inblandade och för att få en
gemensam linje i materialet krävs det bearbetning och redigering. En annan begränsning är
att vissa SAMO inte har tid eller möjlighet att ta på sig uppgifter.

Förslag till kriterier för kampanjarbetet
Sekretariatet förordar flexibilitet när det gäller antalet kampanjer och aktioner sektionen ska delta i.

Diskussionen om vilka och hur många kampanjer vi ska delta i kan föras utifrån följande kriterier.

- Sveriges strategiska betydelse i förhållande till landet ifråga

- Möjligheterna att involvera SAMO, specialgrupperna och översättargruppen i arbetet

- Vilken kapacitet grupperna har för att delta i olika kampanjer och aktioner

- Tidsaspekten: hur en mindre kampanj ligger i förhållande till en större och de resurser som kan
avdelas på sekretariatet

Prioriteringsnivåer:
Under dessa punkter har vi inte tagit med lobbyarbetet eftersom styrelsen redan har fattat ett belut

om vilken nivå som ska gälla för det arbetet. När vi talar om centrala aktiviteter avser detta annan
utåtriktad verksamhet, kontakter med målgrupper etc.
Nivå 1
Vi deltar i två landkampanjer per år, samt i den temakampanj som kommer vartannat år. Materialet

till dessa kampanjer bearbetas enligt ovan (se under rubrik Nuläget).
Vi deltar enbart i de Section Level Actions där vi har SAMO som kan agera sjävständigt.

Ingen materialbearbetning sker på sekretariatet men vi står till SAMOs förfogande för stöd.
Den enda centrala aktivitet som genomförs är ambassadbesök, förutsatt att SAMO kan delta.
Brandkårsgrupperna agerar på förekommande Rapid Response Actions och Crisis Response

Actions. Inga centrala aktiviteter utöver lobby görs vad gäller dessa aktioner.

Nivå 2
Utöver nivå 1 agerar vi i de olika aktioner som IS bett oss delta i.
Med hänsyn till Sveriges strategiska förhållanden till länderna i fråga väljer vi ut några Section

Level Actions där vi tillsammans med SAMO gör en viss bearbetning av materialet med t. ex.
mallbrev och insändarförslag. När det gäller övriga aktioner innebär det främst lobbyaktiviteter
i samarbete med SAMO och specialgrupper. Ambassadbesök och övriga centrala aktiviteter
genomförs i samarbete med SAMO.

Nivå 3
Utöver nivåerna ovan ger vi ett starkare stöd till grupperna i form av bearbetat material.

Detta gäller även brandkårsgrupperna. En satsning görs för att nå nya målgrupper och utveckla
de kontakter som redan finns. Material som är riktat till olika målgrupper produceras som stöd till
de lokala grupperna.


Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att:


* Följande kriterier skall beaktas vid beslut av vilka kampanjer vi ska delta i:

- Sveriges strategiska betydelse i förhållande till landet ifråga

- Möjligheterna att involvera SAMO, specialgrupperna och översättargruppen i arbetet

- Vilken kapacitet grupperna har för att delta i olika kampanjer och aktioner

- Tidsaspekten: hur en mindre kampanj ligger i förhållande till en större och de resurser som
kan avdelas på sekretariatet

* Kampanjarbetet läggs på nivå 3 enligt ovan.